Świadczenia pomocy materialnej

FORMY ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

W ramach systemu pomocy materialnej doktorant może ubiegać się o świadczenia w formie:

 1. stypendium socjalnego - do 11 października 2019r.
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - do 11 października 2019r.
 3. stypendium ministra dla wybitnych mlodych naukowców (dla doktorantów) - do 15 października 2019 r.
 4. stypendium dla najlepszych doktorantów - do 11 października 2019r.
 5. zapomogi.

Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa doktoranta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

UWAGA! W roku akademickim 2019/2020 będzie obowiązywał nowy regulamin świadczeń w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.)


STYPENDIUM MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Wzór wniosku na podanej niżej stronie.

Więcej informacji:

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-1-kwietnia-2019-r-w-sprawie-stypendiow-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-studentow-i-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć opinię podpisaną przez opiekuna artystycznego.


PONIŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ TYLKO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu doktoranta.

Wymagane dokumenty:
 • stosowny wniosek (wypełniony zgodnie z instrukcją i słownikiem pojęć)
 • oświadczenie w sprawie wskazania studiów, na których będzie stypendium pobierane (zał. 1)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ

ZAPOMOGA

może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można ubiegać się tylko o stypendium socjalne.

Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wymagane dokumenty:
 • stosowny wniosek
 • oświadczenie w sprawie wskazania studiów, na których będzie stypendium pobierane (zał. 1)
 • zaświadczenia dokumentujące okoliczności stanowiące podstawę wniosku (np. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z policji, straży pożarnej, ect.)

STYPENDIUM SOCJALNE

Może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni lub jednostce naukowej.

Próg dochodu ustala rektor uczelni, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Prawo do stypendium w zwiększonej wysokości przysługuje z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. Ponadto stypendium to przysługuje, po spełnieniu innych przewidzianych niniejszym regulaminem kryteriów, czyli pod warunkiem, że stałe miejsce zamieszkania doktoranta jest oddalone od uczelni co najmniej 100 km. Ponadto codzienny dojazd na zajęcia i powrót z zajęć jest niemożliwy lub szczególnie utrudniony z przyczyn niezależnych od studenta, w szczególności w związku z brakiem połączeń komunikacyjnych.

Wymagane dokumenty przy stypendium socjalnym:
 • stosowny wniosek,
 • oświadczenie w sprawie wskazania studiów, na których będzie stypendium pobierane (zał. 1),
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym w ubiegłym roku kalendarzowym niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub zwolnionym z podatku w przypadku wszystkich osób, które ukończyły 18 lat (zał. 9),
 • dokumenty stanowiące podstawę do ustalania dochodu w rodzinie (obowiązkowo: zaświadczenia z US (o dochodach) i ZUS-u (o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne), pozostałe adekwatnie do sytuacji rodzinnej).

Dokumentami stanowiącymi podstawę do ustalania dochodu w rodzinie doktoranta są:

 1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego US, zawierające informacje o: wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości należnego podatku.
 2. oświadczenie o dochodzie uzyskanym w ubiegłym roku kalendarzowym nie podlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub zwolnionym z podatku w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia.
 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.
 4. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.
 5. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 6. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy, w przypadku gdy uczące się dziecko ukończyło 18 rok życia i nie dłużej niż do 26 roku życia.
 7. zaświadczenie ze szkoły, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli uczy się w szkole wyższej,
 8. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w poprzednim roku kalendarzowym,
 9. zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u.
 10. zaświadczenie z KRUS-u o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
 11. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 12. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 13. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub notariuszem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób poza rodziną;
 14. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową, notarialną lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 15. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób  w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub notariuszem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie;
 16. w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej, notarialnej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 17. zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, o pobycie członka rodziny w tej instytucji;
 18. zaświadczenie właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny doktoranta;
 19. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 20. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 21. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku, uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 22. w przypadku zaistnienia konieczności udowodnienia przez studenta samodzielności finansowej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz wysokości osiąganego dochodu, umowy cywilnoprawne, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodu studenta;
 23. oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 24. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno- opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 25. orzeczeniu sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
 26. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, ze. zm.),
 27. zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 28. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica doktoranta,
 29. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;
 30. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 31. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 32. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 33. odpis skrócony aktu małżeństwa doktoranta;
 34. zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, o pobycie członka rodziny w tej instytucji;
 35. zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u.
 36. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego doktoranta lub członka rodziny doktoranta i okresie, na jaki został on udzielony oraz okresach zatrudnienia
 37. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku/stypendium
 38. kopia umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonej opłaty;
 39. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny doktoranta
 40. INNE DOKUMENTY - konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta.

aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki