Świadczenia dla doktorantów

FORMY ŚWIADCZEŃ DLA DOKTORANTÓW, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem 2019/2020

W ramach systemu świadczeń dla doktorant, który rozpoczął kształcenie przed rokiem 2019/2020, może ubiegać się o świadczenia w formie:

  1. stypendium socjalnego
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych -
  3. stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (dla doktorantów) - data na stronie internetowej MNiSW
  4. stypendium Rektora - do 10 października 2021r.
  5. zapomogi - wnioski można składać na bieżąco.

Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa doktoranta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


STYPENDIUM MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Wzór wniosku o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców dostępny jest w Rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie.

Więcej informacji:

- Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra...dla wybitnych młodych naukowców

- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra...dla wybitnych młodych naukowców

- na stronie internetowej Ministerstwa

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć opinię podpisaną przez opiekuna artystycznego/promotora (dla użytku wewnętrznego Uczelni).


Kwestie dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów regulują przepisy:

    art. 86–95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.  poz. 478, z późn. zm.),
    ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
    regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim,
    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

Doktorant może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2.435,80 zł.


STYPENDIUM REKTORA

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o stypendium dołączają do wniosku odpowiednie zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia za wymagany okres tj. 01.10.2020r. – 30.09.2021r.     

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, składają wniosek wraz z orzeczeniem wydanym przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokumenty orzekające o niepełnosprawnosci w innych krajach niż Polska nie stanowią podstawy przyznania stypendium.

ZAPOMOGA

Może ją otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana też w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach „szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

Studenci składają wniosek wraz z dokumentacją potwierdzajacą trudną sytuację życiową.

STYPENDIUM SOCJALNE

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Maksymalna wysokosć dochodu na osobę w rodzinie studnta/doktoranta nie może przekroczyć 1051 zł.  Próg dochodu ustala Rektor ASP w porozumieniu z Samorządem Doktorantów.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego doktorantowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości według szczegółowych kryteriów określonych w regulaminie świadczeń dla studentów. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej: Doktorant, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów KPA. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS) ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej doktoranta i rodziny doktoranta, a nie tylko stwierdzenia, że doktorant/ rodzina doktoranta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać doktorantowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej doktoranta i rodziny doktoranta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że doktorant nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium.

Do wniosku dołączyć należy odpowiednie zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w 2020 roku przez doktoranta i rodziny doktoranta.

Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

Do wniosku dołączyć należy  odpowiednie zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w 2020 roku przez doktoranta i członków jego rodziny.

Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

Wykaz dokumentów stwierdzających sytuację materialną, wymaganych do wniosku o pomoc materialną (w zależności od źródeł dochodu):

    Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego US, zawierające informacje o: dochodzie, składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należnym podatku Oświadczenia o dochodzie uzyskanym w ubiegłym roku kalendarzowym nie podlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub zwolnionym z podatku w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia.
    Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za wymagany rok albo decyzje ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wraz z oświadczeniami członków rodziny studenta o wysokości dochodów uzyskanych w wymaganym roku, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
    Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u.
    Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego prowadzonego w wymaganym roku wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. Dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr  94, poz. 431, z późn. zm.).
    Zaświadczenie z KRUS-u o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
    Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
    Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
    Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki pełnoletniego rodzeństwa (lub dziecka) do ukończenia 26 roku życia.
    Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku/stypendium.

    W przypadku zaistnienia konieczności udowodnienia przez studenta samodzielności finansowej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz o wysokości osiąganego dochodu, umowy cywilnoprawne, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodu studenta.
    Dokument potwierdzający utratę / uzyskanie dochodu oraz wysokość utraconego /uzyskanego dochodu, jeżeli dochód rodziny na dzień składania wniosku uległ obniżeniu / zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego na skutek utraty /uzyskania dochodu przez członka rodziny.

    Kopię aktu zgonu rodzica lub małżonka w przypadku rodziny niekompletnej.
    Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku akademickim poprzedzającym okres zasiłkowy.

Szanowni Doktoranci!

Regulamin dotyczący zasad przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2021/2022 jest dostępny pod poniższym linkiem w zakładce: Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów

Wzory wniosków dostępne są pod właściwymi linkami w zależności od rodzaju stypendium.

DOKUMENTY DO POBRANIA - DOTYCZĄCE PRZYZNAWANYCH ŚWIADCZEŃ

Załączniki