Kandydat na studia - rekrutacja krok po kroku

REKRUTACJA NA STUDIA 2020/21

 • POCZĄTEK REKRUTACJI ON - LINE 15 MAJA 2020 godzina 15.00
 • KONIEC REKRUTACJI ON- LINE 30 CZERWCA 2020 godzina 23.45 na studia stacjonarne (po tym terminie nie ma możliwości umieszczenia Portfolio)

Egzaminy na wszystkie kierunki odbedą się w systemie On-line.

Każdy kandydat musi być zaopatrzony w komputer lub inne urządzenie pozwalające na prowadzenie rozmowy z użyciem obrazu i dźwiękuUWAGA KANDYDACI

 1. Nowi Kandydaci poprzez System Rekrutacji Elektronicznej strona www.asp.wroc.pl zakładka Rekrutacja/Egzaminy/Konsultacje dla kandydatów

          2.  Studenci i Absolwenci ASP we Wrocławiu rekrutują się poprzez konta studenckie. Aktywacja konta:

 •  po uzupełnieniu danych student otrzyma na podany e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym - UWAGA! Link ważny tylko 7 dni.

        3.  Osoby biorące udział w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, rekrutują się poprzez założone konta w poprzedniej rekrutacji wybierając ponownie kierunek z katalog


1. Rejestracja on-line

Przed rejestracją proszę przygotować dowód osobisty, zdjęcie forma elektroniczna po zatwierdzeniu kwestionariusza nie ma możliwości poprawiania danych!!!

 • rejestracji  na stronie www.asp.wroc.pl zakładka Rekrutacja/Egzaminy - System Rekrutacji Elektronicznej. 
 • Login i hasło kandydat będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym, sprawdzając terminy poszczególnych etapów.

Po zarejestrowaniu, kandydaci powinni:

 • zalogować się w systemie
 • wypełnić kwestionariusz osobowy
 • załączyć zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • wpłacić opłatę rekrutacyjną wg formularza dostępnego na koncie on-line

UWAGA KWESTIONARIUSZ PO ZATWIERDZENIU NIE MOŻNA JUŻ POPRAWIAĆ 

Wydrukowaną ankietę należy przesłać na adres Akademia Sztuk Pieknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50 - 156 Wrocław - Dział Organizacji Studiów DO 12 CZERWCA 2020r.


2.   Opłata rekrutacyjna

po zarejestrowaniu się, kandydat musi dokonać opłaty rekrutacyjnej na konto:

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław

wg wzoru załaczonego na koncie on-line

STUDIA STACJONARNE

 • studia jednolite magisterskie - 150 zł
 • studia pierwszego stopnia - 150 zł
 • studia drugiego stopnia - 150 zł

STUDIA NIESTACJONONARNE

 • studia pierwszego stopnia- 150 zł
 • studia drugiego stopnia - 150 zł

Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydat będzie uwzględniony przy tworzeniu listy egzaminacyjnej.


3. PO OGŁOSZONYCH WYNIKACH REKRUTACJI - Złożenie dokumentów - dla Kandydatów do przyjęcia 

w 2020r. LISTOWNIE!!! na adres Plac polski 3/4, 50 - 153 Wrocław z dopiskiem kierunku

 na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie 

 • świadectow dojrzałości potwierdzoną kopię lub link do pobrania z OKE
 • zdjecia - wersja elektroniczna zdjęcia powinna zostać wgrana z chwilą przystąpienia do rekrutacji do kwestionariusza osobowego.

kandydaci - cudzoziemcy sa zobligowani do złożenia dodatkowo:

 • oświadczenia o podstawie podjęcia studiów w Polsce ( w myśl art 323 i 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - na zasadach odpłatności lub bez odpłatności, na podstawie decyzji dyrektora NAWA, decyzji rektora),
 • certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 poświadczonego certfikatem wydanym zgodnie z art 11a ust 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r o języku polskim (Dz.U 2018, poz. 931)
 • dokument (świadectwo/dyplom) dotyczący uzyskania wykształcenia średniego (maturalnego) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości wraz z:

apostille w przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938)) w formie osobnego dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego ( zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ) na język polski 
legalizacją -  która potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. legalizacji dokonuje się w państwie / kraju, który wydał dokument a nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. W tym celu należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument. W Polsce organem kompetentnym w powyższej kwestii są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kuratoria Oświaty;

 • zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaświadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata i usunięciem go z listy osób do przyjęcia na dany kierunek.


na studia II stopnia

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz on - line
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskiech (oryginał lub odpis lub potwierdzoną kopię),
 • w przypadku braku dyplomu zaświadczenie z uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego z otrzymanym tytułem - dyplom należy złożyć z chwilą jego otrzymania,
 • zdjęcia - wersja elektroniczna zdjęcia powinna zostać wgrana z chwilą przystąpienia do rekrutacji do kwestionariusza osobowego.

kandydaci - cudzoziemcy sa zobligowani do złożenia dodatkowo:

 • oświadczenia o podstawie podjęcia studiów w Polsce ( w myśl art 323 i 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - na zasadach odpłatności lub bez odpłatności, na podstawie decyzji dyrektora NAWA, decyzji rektora)
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniajacy do podjęcia studiów II stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia, zgodnie z przepisami nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ( sprawy te są unormowane poprzez konwencję haską lub umowy dwustronne Polski z krajami drugimi)

 • ksero paszportu

 • zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaswiadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;

 • certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 poświadczonego certfikatem wydanym zgodnie z art 11a ust 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r o języku polskim (Dz.U 2018, poz. 931)4.  Rekrutacja równoległa na różne kierunki

Kandydat na studia w ASP im. E. Gepperta nie może, ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków w formie stacjonarnej.  

Rekrutacja - egzaminy wstępne, na wszystkie kierunki studiów I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia w formie stacjonarnej, odbywają się w jednym terminie.


5. Podpisanie ślubowania

po złożeniu wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych na I rok studiów, przyszły student jest zobowiazany podpisać ślubowanie i potwierdzić swój wpis na listę studentów I roku. Dokumenty powinny być złożone w Dziekanacie przez kandydata listownie na adres dziekanatu


info./zam: M. Szumiejko DOS

Załączniki