Kandydat na studia - rekrutacja krok po kroku

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022


1. Rejestracja on-line

Rekrutacja on- line 

początek od 17 września 2021 do 24 września umieszczenie portfolio(studia stacjonarne)

 • Rekrutacja kierunek RZEŹBA - do 24.09 umieszczenie portfolio  (opłata do 23.09)
 • Rekrutacja kierunek SZTUKA MEDIÓW studia I stopnia - do 24.09 umieszczenie portfolio i opłata

Kandydat na studia w ASP im. E. Gepperta nie może, ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków w formie stacjonarnej. 


2.   Opłata rekrutacyjna

po zarejestrowaniu się, kandydat musi dokonać opłaty rekrutacyjnej na konto:

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław

wg wzoru załaczonego na koncie on-line

UWAGA (opłata rekrutacyjna do 15 września 2021r.)

STUDIA STACJONARNE

 • studia jednolite magisterskie - 150 zł
 • studia pierwszego stopnia - 150 zł
 • studia drugiego stopnia - 150 zł

STUDIA NIESTACJONONARNE

 • studia pierwszego stopnia- 150 zł
 • studia drugiego stopnia - 150 zł

Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydat będzie uwzględniony przy tworzeniu listy egzaminacyjnej.


Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się

 • od 20 do 24 września - online Konserwacja i restauracja w zakresie ceramiki i szkła studia jednolite magisterskie, Wzornictwo II stopnia, Sztuka i wzornictwo szkła studia II stopnia

 • oraz 27 - 30 września - on-line (Rzeźba studia jednolite magisterskie i Sztuka mediów studia I stopnia)

każdy kandydat musi posiadać komputer z łączem internetowym kamerą i głośnikami do rozmów


3. PO OGŁOSZONYCH WYNIKACH REKRUTACJI - złożenie dokumentów do 30 września 2021r. studia stacjonarne


na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie 

 • potwierdzoną kopię świadectwa dojrzałości,
 • zdjęcie - wersja elektroniczna zdjęcia powinna zostać wgrana z chwilą przystąpienia do rekrutacji do kwestionariusza osobowego,
 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz on - line

kandydaci - cudzoziemcy są zobligowani do złożenia dodatkowo:

 • oświadczenia o podstawie podjęcia studiów w Polsce ( w myśl art 323 i 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - na zasadach odpłatności lub bez odpłatności, na podstawie decyzji dyrektora NAWA, decyzji rektora),
 • certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 poświadczonego certfikatem wydanym zgodnie z art 11a ust 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r o języku polskim (Dz.U 2018, poz. 931),
 • kserokopia paszportu,
 • dokument (świadectwo/dyplom) dotyczący uzyskania wykształcenia średniego (maturalnego) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości wraz z:

apostille w przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938)) w formie osobnego dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego ( zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ) na język polski 
legalizacją -  która potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. legalizacji dokonuje się w państwie / kraju, który wydał dokument a nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. W tym celu należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument. W Polsce organem kompetentnym w powyższej kwestii są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kuratoria Oświaty;

 • zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaświadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata i usunięciem go z listy osób do przyjęcia na dany kierunek.


na studia II stopnia

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz on - line
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskiech (oryginał lub odpis lub potwierdzoną kopię),
 • w przypadku braku dyplomu zaświadczenie z uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego z otrzymanym tytułem - dyplom należy złożyć z chwilą jego otrzymania,
 • zdjęcie - wersja elektroniczna zdjęcia powinna zostać wgrana z chwilą przystąpienia do rekrutacji do kwestionariusza osobowego.

kandydaci - cudzoziemcy są zobligowani do złożenia dodatkowo:

 • oświadczenia o podstawie podjęcia studiów w Polsce ( w myśl art 323 i 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - na zasadach odpłatności lub bez odpłatności, na podstawie decyzji dyrektora NAWA, decyzji rektora)
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniajacy do podjęcia studiów II stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia, zgodnie z przepisami nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ( sprawy te są unormowane poprzez konwencję haską lub umowy dwustronne Polski z krajami drugimi)

 • ksero paszportu

 • zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaswiadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;

 • certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1 poświadczonego certfikatem wydanym zgodnie z art 11a ust 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r o języku polskim (Dz.U 2018, poz. 931)4.  Rekrutacja równoległa na różne kierunki

Kandydat na studia w ASP im. E. Gepperta nie może, ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków w formie stacjonarnej.  

Rekrutacja - egzaminy wstępne, na wszystkie kierunki studiów I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia w formie stacjonarnej, odbywają się w jednym terminie.


5. Podpisanie ślubowania

po złożeniu wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych na I rok studiów, przyszły student jest zobowiazany podpisać ślubowanie i potwierdzić swój wpis na listę studentów I roku. 


Dokumenty powinny być złożone w Dziekanacie przez kandydata listownie na adres dziekanatu


info./zam: M. Szumiejko DOS