Kandydat na studia - rekrutacja krok po kroku

REKRUTACJA NA STUDIA


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019  ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


1. Rejestracja on-line

 • rejestracji  na stronie www.asp.wroc.pl zakładka Rekrutacja/Egzaminy - System Rekrutacji Elektronicznej. 
 • Login i hasło kandydat będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym, sprawdzając terminy poszczególnych etapów.

Po zarejestrowaniu, kandydaci powinni:

 • zalogować się w systemie
 • wypełnić kwestionariusz osobowy
 • załączyć zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • wpłacić opłatę rekrutacyjną wg formularza dostępnego na koncie on-line

Wydrukowaną ankietę, ksero dowodu osobistego, zaświadczenie o podejsciu do egzaminu dojrzałości lub zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej ( lub wyznaczonym terminie obrony) należy przesłać na adres Akademia Sztuk Pieknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50 - 156 Wrocław - Dział Organizacji Studiów


2.   Opłata rekrutacyjna

po zarejestrowaniu się, kandydat musi dokonać opłaty rekrutacyjnej na konto:

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław

wg wzoru załaczonego na koncie on-line

STUDIA STACJONARNE

 • studia jednolite magisterskie - 150 zł
 • studia pierwszego stopnia - 150zł
 • studia drugiego stopnia - 100zł

STUDIA NIESTCJONONARNE

 • studia pierwszego stopnia- 100 zł
 • studia drugiego stopnia - 100 zł

Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej kandydat będzie uwzględniony przy tworzeniu listy egzaminacyjnej.


3. Złożenie dokumentów - dla Kandydatów do przyjęcia ( po ogłoszonych wynikach rekrutacji)

 na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie 

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz on - line
 • świadectow dojrzałości (oryginał, odpis, potwierdzoną kopię),
 • w przypadku braku świadectwa dojrzałości, oświadczenie pisemne o dostarczeniu dokumentu po jego otrzymaniu
 • kserokopię (duży format) dowodu osobistego lub paszportu,
 • zdjecia ( forma papierowa 3 szt. 35mm x45mm) oraz forma elektroniczna:
Osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, tło zdjęcia nie może być białe. Zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli-co daje po wydrukowaniu 2 cm x 2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: < nazwa uczelni >_< imię _ nazwisko>_<PESEL>.jpg ( np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg ) Zdjęcia cyfrowe i tradycyjne niespełniające powyższych warunków nie będą akceptowane. 
 • na Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa - orzeczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań w podjęciu studiów, 

kandydaci - cudzoziemcy sa zobligowani do złożenia dodatkowo:

 • oświadczenia o podstawie podjęcia studiów w Polsce ( w myśl art 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - odpłatność, bez odpłatności na podstawie Karty Polaka, pobytu stałego, statusu uchodźcy i inne)
 • dokument (świadectwo/dyplom) dotyczący uzyskania wykształcenia średniego (maturalnego) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości wraz z:

apostille w przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938)) w formie osobnego dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego ( zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ) na język polski 
legalizacją -  która potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. legalizacji dokonuje się w państwie / kraju, który wydał dokument a nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. W tym celu należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument. W Polsce organem kompetentnym w powyższej kwestii są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kuratoria Oświaty;

 • udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka umożliwiającym podjęcie studiów, (posiadają certyfikat znajomości języka polskiego poziom min B1)

 • zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaświadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski

Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata i usunięciem go z listy osób do przyjęcia na dany kierunek.


na studia II stopnia

 • wydrukowany i podpisany kwestionariusz on - line
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskiech (oryginał lub odpis lub potwierdzoną kopię),
 • w przypadku braku dyplomu zaświadczenie z uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego z otrzymanym tytułem - dyplom należy złożyć z chwilą jego otrzymania,
 • kserokopię (powiększony format) dowodu osobistego lub paszportu,
 • zdjecia ( forma papierowa 3 szt. 35mm x45mm)  oraz forma elektroniczna zdjęcia :
Osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, tło zdjęcia nie może być białe. Zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli-co daje po wydrukowaniu 2 cm x 2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: < nazwa uczelni >_< imię _ nazwisko>_<PESEL>.jpg ( np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg ) Zdjęcia cyfrowe i tradycyjne niespełniające powyższych warunków nie będą akceptowane. 
 • na Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa - orzeczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań w podjęciu studiów, 

kandydaci - cudzoziemcy sa zobligowani do złożenia dodatkowo:

 • oświadczenia o podstawie podjęcia studiów w Polsce ( w myśl art 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - odpłatność, bez odpłatności na podstawie Karty Polaka, pobytu stałego, statusu uchodźcy i inne)
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniajacy do podjęcia studiów II stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia, zgodnie z przepisami nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ( sprawy te są unormowane poprzez konwencję haską lub umowy dwustronne Polski z krajami drugimi)

 • ksero paszportu

 • zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaswiadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;

 • udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka umożliwiającym podjęcie studiów, posiadają certyfikat znajomości języka polskiego poziom min B14.  Rekrutacja równoległa na różne kierunki

Kandydat na studia w ASP im. E. Gepperta nie może, ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków w formie stacjonarnej.  

Rekrutacja - egzaminy wstępne, na wszystkie kierunki studiów I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia w formie stacjonarnej, odbywają się w jednym terminie.

Kandydat, który zdał egzamin wstępny ale nie uzyskał wymaganej liczby punktów do przyjęcia na studia stacjonarne może aplikować na studia niestacjonarne ( jeśli dany kierunek jest prowadzony w tej formie), bez ponoszenia kolejnej opłaty rekrutacyjnej oraz bez egzaminu wstępnego.

Wyjątek stanowi kierunek Malarstwo, na którym obowiązuje przeglad portfolio.


5. Nocleg w Akademiku

Uczelnia dysponuje miejscami wolnymi dla kandydatów w okresie egzaminacyjnym

koszt 1 noclegu - 40zł z VAT

informacje i rezerwacja na adres mailowy:

rezerwacja@asp.wroc.pl


6. Podpisanie umowy

po złożeniu wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych na I rok studiów , wraz z decyzją o przyjęciu, przyszły student otrzyma drogą listową umowę  o warunkach odbywania studiów i pobierania opłat za studia stacjonarne (wzór w załącznikach), którą jest zobowiazany odesłać.  Niepodpisanie umowy łączy się z rezygnacją z podjęcia studiów.

 UWAGA Osoby niepełnoletnie - umowę podpisuje rodzic / opiekun prawny


Podczas składania dokumentów w Dziekanacie kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Od momentu otrzymania skierowania, kandydat ma obowiązek złożenia zaświadczenia w terminie do 01 września 2018 r. 


Dokumenty mogą być złożone w Dziekanacie osobiście lub przez osobę upoważnioną przez kandydata notarialnie lub listownie na adres dziekanatu


info./zam: M. Szumiejko DOS