Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w specjalizacji Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła

Perspektywy zawodowe:

Dzięki ukierunkowanej wiedzy i  nabytym umiejętnościom praktycznym, absolwenci są poszukiwanymi w swojej specjalności ekspertami -  jedynymi na rynku polskim i międzynarodowym. Są przygotowani do podjęcia współpracy z placówkami kultury i sztuki, a także osobami prywatnymi zarówno na zasadzie pracy indywidualnej jak i zespołowej.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie – 6 letnie

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

II etap

Zadanie specjalistyczne 

Zadanie specjalistyczne ma na celu:
- sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji, 
- ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich i rzeźbiarskich) 
- wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia, 
- w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat, 
- sprawdzane są uzdolnienia manualne.

III etap

prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego


Wykaz materiałów -  kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki:

informacje zostana podane w czerwcu 2018r.