Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie konserwacji i restauracja ceramiki i szkła

Perspektywy zawodowe:

Dzięki ukierunkowanej wiedzy i  nabytym umiejętnościom praktycznym, absolwenci są poszukiwanymi w swojej specjalności ekspertami -  jedynymi na rynku polskim i międzynarodowym. Są przygotowani do podjęcia współpracy z placówkami kultury i sztuki, a także osobami prywatnymi zarówno na zasadzie pracy indywidualnej jak i zespołowej.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie – 6 letnie


I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo lub Rzeźba

II etap

Zadanie specjalistyczne +prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.

Zadanie specjalistyczne ma na celu:

  • sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji,
  • ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich i rzeźbiarskich)
  • wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
  • w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat,
  • sprawdzane są uzdolnienia manualne.

 Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu:

maksymalna liczba punktów 40

minimalna liczba punktów 21


Wykaz materiałów -  kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki: - informacje w czerwcu 2019r.

Załączniki