Sztuka i Wzornictwo Szkła

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w kontekście tworzywa jakim jest szkło, z uwzględnieniem współczesnych mediów. Posiada wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła oraz świadomego użycia warsztatu szklarskiego we własnych realizacjach artystycznych. Jest gotowy do podjęcia działalności twórczej i samodzielnej pracy w autorskim studio projektowo-realizacyjnym, pracy projektowej dla firm oraz  w przemyśle.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia 


Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym - odbytym w formie On-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

Wymagania wstępne na studia I stopnia

 1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie autorskich rozwiązań.

 I etap

Komisyjna ocena przysłanego elektronicznie portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie; w ilości do 20 przykładów realizacji.

 Określa się jako minimum:

 • 6 prac z rysunku ( w tym minimum 
 • 3 prace przedstawiające studium postaci)
 • 5 prac z malarstwa
 • 2 kompozycje graficzne na płaszczyźnie
 • 2 realizacje przestrzenne ( np. rzeźba, płaskorzeźba, obiekt ceramiczny/szklany).

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła. Omówienie prac zawartych w portfolio.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
 • NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

 Regulamin punktacji poszczególnych etapów egzaminu:

 • maksymalna liczba punktów 20
 • minimalna liczba punktów 11
 • Etap I ocena portfolio  0 – 10 pkt.
 • Etap II rozmowa kwalifikacyjna  0 – 10 pkt.

SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA

Studia stacjonarne drugiego stopnia 


Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym w trybie on-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

Egzamin ma na celu sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o nadesłane  elektroniczne PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych i projektowych w ilości do 20 prac.

W PORTFOLIO wymagana jest obecność prac rysunkowych, malarskich, autorskich realizacji artystyczno-projektowych oraz przynajmniej pięciu realizacji przestrzennych (najlepiej z zakresu szkła i/lub rzeźby).

 Wymagania wstępne na studia drugiego stopnia

 • Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań artystycznych i projektowych w obszarze szkła, w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, wiedzę ogólną z historii sztuki, historii szkła i  designu.
 • Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.

 Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

 1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
 2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest szkło, nowych mediów (multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba);
 3. Wykazać chęć działania w obszarze szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.

 Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

 Etap I: Przegląd portfolio, dokumentujący   dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie, uzupełnione o kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp. oraz wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

 Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na II stopniu kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła.

 Regulamin punktacji poszczególnych etapów egzaminu:

 • maksymalna liczba punktów 20
 • minimalna liczba punktów 11
 • Etap I ocena portfolio 0 – 10 pkt
 • Etap II rozmowa kwalifikacyjna  0 – 10 pkt.

 Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

 Format plików:

 •  Jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

 Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 •  dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł).