Sztuka i Wzornictwo Szkła

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w kontekście tworzywa jakim jest szkło, z uwzględnieniem współczesnych mediów. Posiada wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła oraz świadomego użycia warsztatu szklarskiego we własnych realizacjach artystycznych. Jest gotowy do podjęcia działalności twórczej i samodzielnej pracy w autorskim studio projektowo-realizacyjnym, pracy projektowej dla firm oraz  w przemyśle.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia 


EGZAMIN WSTĘPNY

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

II etap

Zadanie specjalistyczne

III etap

Omówienie prac połączone z prezentacją prac domowych w zakresie plastyki.

Egzamin ma na celu:

 • sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji,
 • ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich i rzeźbiarskich)
 • wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
 • w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat,
 • sprawdzane są uzdolnienia manualne.

 Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu

maksymalna liczba punktów 40

minimalna liczba punktów 21


Materiały  potrzebne do wykonania zadań na egzaminach wstępnych na Wydziale Ceramiki i Szkła - informcje w czerwcu 2019


SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA

Studia stacjonarne drugiego stopnia 


Egzamin konkursowy: rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w portfolio, zaprezentowane portfolio w formacie nie mniejszym niż A4 powinno zawierać:

 • CV;
 • dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanych prac artystycznych i projektowych;
 • kopię dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp.;
 • wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

Przygotowana prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze dokonania twórcze.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

 1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
 2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów ( multimedia, fotografia, komputer ) oraz klasycznych ( rysunek, malarstwo, rzeźba );
 3. Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.

Zasady oceny

Portfolio i rozmowa z kandydatem  - 0 – 20 pkt. Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 11 punktów.


Załączniki