Sztuka i Wzornictwo Ceramiki

Perspektywy zawodowe:

Jako kompetentny i samodzielny artysta ceramik, absolwent posiada umiejętności wyrażania oryginalnej wypowiedzi twórczej. Może także podjąć prace projektanta w studiu autorskim  lub zespole projektowym, w zakładach i wytwórniach ceramicznych - jest przygotowany do pełnienia wiodącej roli w takich zespołach.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Dopuszczenie do egzaminu wstępnego wszystkich zgłoszonych kandydatów

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów

1.    Rysunek

2.    Malarstwo/Rzeźba

II etap

Zadanie specjalistyczne

III etap

Omówienie prac połączone z prezentacja prac domowych w zakresie plastyki - (teczka) 

Egzamin ma na celu:

 • sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji,
 • ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy ( inaczej niż w  zadaniach malarskich i rzeźbiarskich)
 • wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia
 • w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat,
 • sprawdzane są uzdolnienia manualne.

Materiały  potrzebne do wykonania zadań na egzaminach wstępnych na Wydziale Ceramiki i Szkła 2018

Egzamin z rysunku

Potrzebne będą: brystol o formacie 100x70, ołówki  o różnej miękkości, gumka do zmazywania.

 Egzamin z malarstwa

Potrzebne będą: podobrazie   o formacie min. 50x70 (papier, blejtram), farby  akwarelowe , akrylowe, olejne, tempery - do wyboru, pędzle, szpachelki.

  Egzamin z rzeźby

Potrzebne będą: narzędzia do modelowania w glinie, nóż.

 Egzamin specjalistyczny

Podstawowe narzędzia do pracy w glinie:

nóż, cyklinki itp., gąbka, żyłka, elementy do wykonania konstrukcji np. miękki drut, patyki, gwoździe itp.

 Podstawowe narzędzia do wykonania kompozycji na papierze:

2 arkusze tektury formatu A3, biały brystol, papiery kolorowe, czarny tusz,  barwne tusze, farby temperowe, ołówki, flamastry, pędzle, patyki lub piórka, podstawowe przybory kreślarskie,  klej, taśma dwustronna, nożyczki, nożyki do papieru itp.


Studia drugiego stopnia

- Egzamin konkursowy: rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w portfolio, zaprezentowane portfolio w formacie nie mniejszym niż A4 powinno zawierać:

 • CV
 • dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanych prac artystycznych i projektowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach, zdobytych nagrodach, itp.;
 • wykaz działalności artystyczno – organizatorskiej sztuki.

Przygotowana prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze dokonania twórcze. 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

 1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
 2. Umiejętność świadomego wykorzystania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów (multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba);
 3. Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.

 Zasady oceny:

Portfolio i rozmowa z kandydatem – 0 – 20 pkt. Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 11 punktów.