Sztuka i Wzornictwo Ceramiki

Perspektywy zawodowe:

Jako kompetentny i samodzielny artysta ceramik, absolwent posiada umiejętności wyrażania oryginalnej wypowiedzi twórczej. Może także podjąć prace projektanta w studiu autorskim  lub zespole projektowym, w zakładach i wytwórniach ceramicznych - jest przygotowany do pełnienia wiodącej roli w takich zespołach.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia


Dopuszczenie do egzaminu wstępnego wszystkich zgłoszonych kandydatów

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

II etap

Zadanie specjalistyczne

III etap

Omówienie prac połączone z prezentacją prac domowych w zakresie plastyki.

Egzamin ma na celu:

 • sprawdzenie rozumienia zasad kompozycji,
 • ujawnienie wyobraźni w użyciu koloru i formy (inaczej niż w zadaniach malarskich i rzeźbiarskich)
 • wykazanie uzdolnień logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
 • w rozwiązaniach oczekuje się na świeżość a zarazem zwięzłość wypowiedzi na zadany temat,
 • sprawdzane są uzdolnienia manualne.

maksymalna liczba punktów 40

minimalna liczba punktów 21

 Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów w załączeniu


Materiały  potrzebne do wykonania zadań na egzaminach wstępnych na Wydziale Ceramiki i Szkła - informacje w czerwcu 2019


SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI

Studia drugiego stopnia


Egzamin konkursowy: rozmowa z kandydatem połączona z prezentacją prac i dokonań artystycznych zamieszczonych w portfolio, zaprezentowane portfolio w formacie nie mniejszym niż A4 powinno zawierać:

 • CV;
 • dokumentację fotograficzną wraz z opisem realizowanych prac artystycznych i projektowych;
 • kopię dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp.;
 • wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

Przygotowana prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze dokonania twórcze.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

 1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
 2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest ceramika i szkło, nowych mediów (multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba);
 3. Wykazać chęć działania w obszarze ceramiki czy szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.

Zasady oceny

Portfolio i rozmowa z kandydatem  - 0 – 20 pkt. Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 11 punktów.

Załączniki