Scenografia

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki.  Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze technicznych i technologicznych aspektów twórczości scenograficznej. Jest przygotowany do pracy jako zawodowy scenograf w filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania wstępne

I etap - dopuszczenie do egzaminu 

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie - nie później niż do 11 CZERWCA 2018 r.

Komplet portfolio musi być przesłany drogą elektroniczną skompresowany (do rar, zip lub 7z) do załączenia przy formularzu On-line

PESEL_Kierunek.zip/rar/7z

Wyniki oceny portfolio dotyczace dopuszczenia do egzaminów praktycznych zostana ogłoszone 14.06.2018r godz. 15.00 poprzez  system on-line oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń  Uczelni

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo

 III etap

Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych, w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach jednolitych magisterskich.


MATERIAŁY JAKIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

informacje zostana podane w czerwcu 2018r.

Załączniki