Scenografia

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki.  Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze technicznych i technologicznych aspektów twórczości scenograficznej. Jest przygotowany do pracy jako zawodowy scenograf w filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania wstępne

I etap - dopuszczenie do egzaminu 

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Prace plastyczne (PORTFOLIO), dokumentacja wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata w terminie - nie później niż do 11 CZERWCA 2018 r.

Komplet portfolio musi być przesłany drogą elektroniczną do załączenia przy formularzu On-line

Wyniki oceny portfolio dotyczace dopuszczenia do egzaminów praktycznych zostana ogłoszone 15.06.2018r godz. 15.00 poprzez  system on-line oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń  Uczelni

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo

 III etap

Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych, w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach jednolitych magisterskich.


MATERIAŁY JAKIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP I

Malarstwo

 • farby – technika wodna do wyboru: akrylowa, temperowa, akwarelowa, itp.
 • pędzle, szpachelki, itp.
 • podobrazie – (płótno, karton, papier, płyta wiórowa itp.) o wymiarach 100x70 cm

Rysunek

 • biały (lub bardzo jasny) brystol lub karton o wymiarach 100x70 cm
 • ołówek, węgiel sepia, sangwina, itp. – do wyboru klipsy do przypięcia papieru, gumy do mazania

 ZADANIA SPECJALISTYCZNE

 • karton, brystol 100x70
 • papier pakowy
 • papier kolorowy
 • listewki (kwadratowe i prostokątne max 10mm gr.)
 • patyki
 • sznurki
 • farby
 • kalka techniczna i folie kolorowe
 • drut miękki 
 • klej CR
 • klej na gorąco
 • narzędzia kreślarskie: ołówki, pisaki, flamastry, mazaki, pędzle itp.
 • inne przybory: nożyk, nożyczki, taśmy klejące, liniały/linijki