Scenografia

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki.  Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze technicznych i technologicznych aspektów twórczości scenograficznej. Jest przygotowany do pracy jako zawodowy scenograf w filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Wymagania wstępne
1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
2. Kandydat wykazuje się orientacją z zakresu historii sztuki i jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją.

Egzamin na studia zostanie przeprowadzony w trybie On-line

I etap  
Dopuszczenie do egzaminu.
Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20). format jpg 5MB na plik
PORTFOLIO należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji on – line

Ocena tak/nie


II etap
Kandydaci otrzymują drogą mailową zadania tematyczne, specjalistyczne, do rozwiązania w domu i przedstawienia w formie elektronicznej - wybór kandydatów do dalszej części egzaminu. Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego.

Ocena max. 20 pkt.


III etap

Rozmowa kwalifikacyjna w czasie rzeczywistym na wskazanej platformie zoom. Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach I stopnia. Każdy Kandydat otrzymuję zaproszenie na spotkanie o określonej godzinie i w określonym czasie.

Punktacja

Ocena max. 20 pkt.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 10 punktów.  


MATERIAŁY NA EGZAMIN 2021

podane zostana przed postępowaniem rekrutacyjnym

.........................................................................................................................................................