Scenografia

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki.  Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze technicznych i technologicznych aspektów twórczości scenograficznej. Jest przygotowany do pracy jako zawodowy scenograf w filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury.


Studia stacjonarne jednolite magisterskie


Wymagania wstępne

1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.

2. Kandydat wykazuje się orientacją z zakresu historii sztuki i jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją.

I etap 

Dopuszczenie do egzaminu.

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

PORTFOLIO należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji on – line 

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo

III etap

Zadanie specjalistyczne ma na celu sprawdzenie predyspozycji do projektowania przestrzennego.

Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach I stopnia.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 25 punktów. 


MATERIAŁY JAKIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN - informacje w czerwcu 2019r.

Załączniki