Wzornictwo

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień projektowych. Znajduje zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, jest gotowy do pracy w zespole jak i do prowadzenia samodzielnej działalności projektowej.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia


EGZAMIN WSTĘPNY

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

1. Egzamin z rysunku – szkice z natury  - czas trwania 2 godz. zegarowe

2. Egzamin z malarstwa – szkice malarskie z natury -  czas trwania 2 godz. zegarowe

3. Egzamin kierunkowy – testy -  czas trwania 4 godz. zegarowe

 Tematy zadań zostaną przygotowane w dwóch zestawach o tym samym stopniu trudności:

 • zadanie 3D konstrukcyjne ma na celu sprawdzić umiejętność konstruowania i modelowania,
 • zadanie 2D graficzne: wrażliwość kolorystyczną i inwencję w zakresie świadomego zestawienia barw, wyczucie proporcji zdolności do porządkowania układów kompozycyjnych.

4. Test w postaci losowych krótkich zadań, sprawdzający predyspozycje istotne w wykonaniu zawodu projektanta, grupy po ok. 5 osób (20 min. na grupę).

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik 

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 25 punktów.  


Wykaz materiałów -  kierunek WZORNICTWO  - informacje w czerwcu 2019r.


WZORNICTWO

Studia drugiego stopnia


EGZAMIN WSTĘPNY

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane proceduralnie dokumenty 

 Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

 1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego   dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie.
 2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Wymagania wstępne

 1. Umiejętności  formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych w obszarze wzornictwa, w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, konstrukcji, technologii i materiałoznawstwa.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych  i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych.
 3. Umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Umiejętności analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
 5. Pogłębione umiejętności z zakresu sztuki: malarstwa, rysunku odręcznego oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej.
 6. Umiejętności posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D.
 7. Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki projektowej.

Regulamin punktacji dla poszczególnych etapów egzaminu wstępnego dla studiów drugiego stopnia na Kierunku Wzornictwo:

0 – 30 pkt   za przegląd portfolio i rozmowę

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów.

Załączniki