Architektura Wnętrz

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle oraz  biurach projektowych.  Po uzyskaniu pierwszych szlifów  zajmują się wdrożeniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym jak i zagranicznym.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo

II etap

Zadanie  specjalistyczne:
ma na celu sprawdzenie:
- uzdolnień kreacyjnych, 
- wyobraźni przestrzennej, 
- wyczucia proporcji i zdolności do porządkowania układów płaskich i przestrzennych, 
- wrażliwości kolorystycznej i inwencji w zakresie świadomego zestawienia barw, 
- zdolności przewidywania skutków decyzji dotyczących konstruowania przedmiotów. 
Egzamin jest przeprowadzony w drodze realizacji serii zadań obejmujących powyższą tematykę.

 Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.


Wykaz materiałów -  kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ  

Data egzaminu: 26.06.2017

Materiały do realizacji zadań  ogólnoplastycznych  na kierunku Architektura Wnętrz:

 •  malarstwo (godz. 8.00 – 13.00)

papier do szkiców (A4 10 ark.), ołówki, gumka, tekturka z klipsem, karton do malowania „biały” format B2 (50 x 70 cm) 3-5 szt., klipsy do mocowania kartonu, farby, tempery, pędzle, naczynie na wodę;

 • rysunek (godz. 14.00 – 18.30)

karton do rysowania „biały”  format B2 (50 x 70 cm) 3-5 szt.,  ołówki, gumka, klipsy do mocowania kartonu   

Data egzaminu: 27.06.2017 

Materiały do realizacji zadań specjalistycznych na kierunku architektura wnętrz:

 •  zadanie 1 (godz. 8.00 – 13.00)

karton do rysowania „biały” B2 (50 x 70 cm) 3-4 szt., papier do szkiców (A4 10 ark.),  ołówki, gumka, ekierki, linijka, cyrkiel, pastele, kredki, flamastry kolorowe.

 •  zadanie 2 (godz. 14.00 – 18.30)    

papier do szkiców (A4 10 ark.), karton do modelowania „biały” B2 (50 x 70 cm), 4-6 szt., tektura 2-3 mm (B2 1 szt.), kleje do papieru, taśmy klejące, nożyczki, nożyki do papieru, ołówki, gumka, cyrkiel, linijka, ekierki, linijka metalowa i twarda płytka A3 – np. pilśniowa – do cięcia nożykiem.                  


Studia drugiego stopnia

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 

Osoba ubiegajaca się o przyjęcie na studia II stopnia, musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia, dyplomem licencjata lub inżyniera kierunku Architektura Wnętrz lub kierunku pokrewnego.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

 1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego  dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;
 2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do  kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Wymagania wstępne:

 1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii,  wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i  designu.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
 3. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w      przestrzeni.
 4. Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z   zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki  projektowanych obiektów.   
 5. Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
 6. Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych,  popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
 7. Znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki projektowej.