Architektura Wnętrz

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle oraz  biurach projektowych.  Po uzyskaniu pierwszych szlifów  zajmują się wdrożeniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym jak i zagranicznym.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

EGZAMIN WSTĘPNY


Egzamin na kierunek Architektura wnętrz jest przeprowadzony w trybie On-line

I etap
Dopuszczenie do egzaminu
Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym:

 • niezbędne studium postaci oraz perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury. (min. 10 prac, max. 20).

PORTFOLIO należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji on–line.
Po tym etapie, do egzaminu specjalistycznego zakwalifikowanych jest 40 kandydatów z najwyższą liczbą punktów.

II etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Tematy zadań będą wysłane pocztą mailową o godz. 10.00 w dniu egzaminu.

Kandydaci realizują we własnych siedzibach egzamin praktyczny z następujących zadań:
                    1. Zadanie specjalistyczne 2D – kompozycja kolorystyczna,

                    2. Zadanie specjalistyczne 3D – kompozycja przestrzenna biała,


Kandydat samodzielnie fotografuje zrealizowane zadania (4 zdjęcia w formacie  JPG na zadanie) i wysyła na podany adres mailowy, do godz. 18.00 w dniu egzaminu praktycznego.

Zadanie ma na celu sprawdzenie: uzdolnień kreacyjnych, wyobraźni przestrzennej, wyczucia proporcji i zdolności do porządkowania układów płaskich oraz przestrzennych, wrażliwości kolorystycznej i inwencji w zakresie świadomego zestawienia barw, zdolności przewidywania skutków decyzji dotyczących konstruowania przedmiotów. Egzamin jest przeprowadzony w drodze realizacji serii zadań obejmujących powyższą tematykę.

III etap
Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.
Etap III odbywa się w kolejnym dniu po Etapie II .
Kandydaci otrzymują do godz. 10.00 zaproszenie mailowe na wideo-spotkanie on-line za pomocą komunikatora ZOOM, a następnie są łączeni wg listy nazwisk. Kandydat w trakcie rozmowy omawia wysłane prace z Etapu II, może je przedstawiać przed kamerą. W przypadku braku możliwości połączenia wideo, dopuszcza się kontakt telefoniczny.

Regulamin punktacji poszczególnych etapów egzaminu wstępnego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:

 • 0 - 10 pkt    za prace przedstawione w portfolio
 • 0 - 20 pkt    zadania specjalistyczne (zad.1. – 10 pkt., zad.2. – 10 pkt.)
 • 0 – 6 pkt  za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 25 punktów, o przyjęciu na studia decyduje zakwalifikowanie się do pierwszej dwudziestki kandydatów, wg sumy zdobytych punktów.


Architektura Wnętrz

Studia stacjonarne drugiego  stopnia


Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane proceduralnie dokumenty.

Kwalifikacja odbywa się w trybie egzaminu On-line na podstawie:

 1. Oceny PORTFOLIO kandydata nadesłanego formie cyfrowej, dokumentującego   dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie. PORTFOLIO powinno być przesłane w formie pojedynczego pliku PDF (maximum 50Mb), do godziny 18.00 dnia poprzedzającego egzamin,  na wskazany adres mailowy;
 2. Rozmowy kwalifikacyjnej on-line i omówienia przez kandydata PORTFOLIO za pośrednictwem komunikatora ZOOM. Rozmowa ma na celu ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia, kierunku AW.

Kandydaci otrzymują do godz. 10.00 zaproszenie mailowe na wideo-spotkanie, a następnie są łączeni wg listy nazwisk. W przypadku braku możliwości połączenia wideo, dopuszcza się kontakt telefoniczny.

Wymagania wstępne

 • Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii,  wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i   designu.
 • Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
 • Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
 • Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
 • Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych,  popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
 • Znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki projektowej.


Regulamin punktacji dla poszczególnych etapów egzaminu wstępnego dla studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:

 • 0 - 30 pkt    za prace przedstawione w portfolio
 • 0 - 6 pkt     za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 10 punktów, o przyjęciu na studia decyduje zakwalifikowanie się do pierwszej dwudziestki kandydatów, wg sumy zdobytych punktów.