Architektura Wnętrz

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle oraz  biurach projektowych.  Po uzyskaniu pierwszych szlifów  zajmują się wdrożeniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym jak i zagranicznym.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Architektura Wnętrz


EGZAMIN 2021/2022

Egzamin na kierunek Architektura wnętrz jest przeprowadzony w trybie On-line

I etap - PORTFOLIO

Dopuszczenie do egzaminu
Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych w tym:

  • niezbędne studium postaci oraz perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury. (min. 10 prac, max. 20). Format .jpg w rozdzielczości 150 DPI, max.5MB na plik. Każda praca powinna być czytelnie podpisana nazwiskiem i imieniem kandydata. Nazwa każdego pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_tytułpracy_01.jpg - przykład tytułowania pliku).

PORTFOLIO należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji on–line do dnia 30 czerwca 2021

Do portfolio można dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac. Mogą to być fotografie, projekty, modele, makiety itp. Zdjęcia w formacie jpg, żadne ze zdjęć nie powinno przekraczać rozmiaru 1024 KB. Nazwa każdego pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_tytułpracy_01.jpg - przykład tytułowania pliku).

Po tym etapie, do egzaminu specjalistycznego zakwalifikowanych jest 40 kandydatów z najwyższą liczbą punktów.

II etap - Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Tematy zadań będą wysłane pocztą mailową w dniu egzaminu.


Kandydaci realizują we własnych siedzibach egzamin praktyczny z następujących zadań:
                    1. Zadanie specjalistyczne 2D – kompozycja kolorystyczna,
                    2. Zadanie specjalistyczne 3D – kompozycja przestrzenna biała,

Kandydat samodzielnie fotografuje zrealizowane zadania (4 zdjęcia w formacie  JPG na zadanie) i wysyła poprzez system do godz. wskazanej przez komisję w dniu egzaminu praktycznego. Zalecamy wykonanie zadań 1h wcześniej tak aby godzinę przeznaczyć na wykonanie dokumentacji, która zostanie załączona do systemu.

Format załączanych plików: .jpg w rozdzielczości 150 DPI, max. rozmiar 1024 KB. Każda praca powinna być czytelnie podpisana nazwiskiem i imieniem kandydata. Nazwa każdego pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_nazwazadania_01.jpg - przykład tytułowania pliku).

Zadanie ma na celu sprawdzenie: uzdolnień kreacyjnych, wyobraźni przestrzennej, wyczucia proporcji i zdolności do porządkowania układów płaskich oraz przestrzennych, wrażliwości kolorystycznej i inwencji w zakresie świadomego zestawienia barw, zdolności przewidywania skutków decyzji dotyczących konstruowania przedmiotów. Egzamin jest przeprowadzony w drodze realizacji serii zadań obejmujących powyższą tematykę.


III etap - Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.

Etap III odbywa się w kolejnym dniu po Etapie II .

Kandydaci otrzymują do godz. 10.00 zaproszenie mailowe na wideo-spotkanie on-line za pomocą komunikatora ZOOM, a następnie są łączeni wg listy nazwisk. Kandydat w trakcie rozmowy omawia wysłane prace z Etapu II, może je przedstawiać przed kamerą. W przypadku braku możliwości połączenia wideo, dopuszcza się kontakt telefoniczny.


Regulamin punktacji poszczególnych etapów egzaminu wstępnego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:
•    0 - 10 pkt    za prace przedstawione w portfolio
•    0 - 20 pkt    zadania specjalistyczne (zad.1. – 10 pkt., zad.2. – 10 pkt.)
•    0 – 6 pkt  za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną
Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 25 21 punktów, o przyjęciu na studia decyduje zakwalifikowanie się do pierwszej dwudziestki kandydatów, wg sumy zdobytych punktów.


Materiały niezbędne do realizacji zadania egzaminacyjnego: 2D
•    szkicownik (blok rysunkowy A4)
•    karton biały, rysunkowy, format A3 (2szt.)
•    karton biały, rysunkowy, format B2 (2szt.)
•    ołówki o różnej twardości
•    gumka, temperówka
•    kredki ołówkowe, cienkopisy, markery, flamastry
•    linijka długa, ekierka, cyrkiel

Materiały niezbędne do realizacji zadania egzaminacyjnego: 3D

•    tektura introligatorska twarda – grubość 3mm, format 100x70 (3szt.)
•    karton biały, rysunkowy, format 100 x 70 (5szt.)
•    ołówki o różnej twardości
•    gumka, temperówka
•    linijka długa
•    przybory kreślarskie
•    nożyczki
•    zszywacz
•    nożyk tapicerski
•    klej do papieru
•    taśma klejąca (dwustronna)


Studia stacjonarne drugiego  stopnia

Architektura Wnętrz


EGZAMIN 2021/2022

Rekrutacja jest przeprowadzana w trybie On-line.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane proceduralnie dokumenty.

Wymagania wstępne

  • Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii,  wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i   designu.
  • Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
  • Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
  • Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
  • Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
  • Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych,  popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
  • Znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki projektowej.

Kwalifikacja odbywa się w trybie egzaminu On-line na podstawie:

I ETAP

Oceny PORTFOLIO kandydata nadesłanego w formie cyfrowej, dokumentującego dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie. PORTFOLIO powinno być przesłane w formie pojedynczego pliku PDF (maximum 50Mb).

PORTFOLIO powinno być załączone do systemu rekrutacji elektronicznej Verbis w formie pojedynczego pliku PDF (maximum 50Mb), do dnia 30 czerwca 2021

Portfolio można uzupełnić o maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym; film wskazujący, co jest motywacją do podjęcia studiów na naszej uczelni i wybranym kierunku). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna także rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata.

II ETAP

Wideo- rozmowy kwalifikacyjnej on-line i omówienia przez kandydata PORTFOLIO.

Kandydaci otrzymują w dniu egzaminu zaproszenie mailowe na wideo-spotkanie on-line, a następnie będą łączeni wg listy nazwisk. Rozmowa ma na celu ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia, kierunku AW.

Kandydaci otrzymują do godz. 10.00 zaproszenie mailowe na wideo-spotkanie, a następnie są łączeni wg listy nazwisk. W przypadku braku możliwości połączenia wideo, dopuszcza się kontakt telefoniczny.


Regulamin punktacji dla poszczególnych etapów egzaminu wstępnego dla studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:
•    0 - 30 pkt    za prace przedstawione w portfolio
•    0 - 6 pkt     za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną
Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 10 punktów, o przyjęciu na studia decyduje zakwalifikowanie się do pierwszej dwudziestki kandydatów, wg sumy zdobytych punktów.