Sztuka Mediów

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do twórczej i samodzielnej pracy projektowej w obszarze multimedialnym takim jak: projektowanie gier komputerowych,  projektowanie aplikacji mobilnych, tworzenia nowych technik zapisu obrazu i dźwięków.   Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze z uwzględnieniem rynku sztuki, mediów i reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach masowego przekazu oraz pracy w firmach IT.
Więcej informacji na stronie kierunku:
mediaart.asp.wroc.pl i facebooku

Studia stacjonarne pierwszego stopnia


Egzamin wstępny:

I etap

Przegląd  PORTFOLIO decydujący o dopuszczeniu do dalszego etapu egzaminu.

 • W portfolio oczekiwane są prace z zakresu:

  - rysunku i malarstwa ( min. 10 – max. 20 );
  - filmu, wideo, animacji ( czas trwania całości max. 5 min );
  - multimediów;
  - fotografii, fotoobiektów, fotoinstalacji ( min. 12 ).

Prace plastyczne (PORTFOLIO) powinny zostać załączone przez kandydata w trakcie rekrutacji on-line w terminie  do 11 CZERWCA 2018r drogą elektroniczną 

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:

1.       prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w oryginalnych rozmiarach;

2.       fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, wielkość dłuższego boku nie mniejsza niż 1920 pikseli (jeśli rozmiary obrazów są mniejsze i nie ma możliwości pozyskania ich w lepszej jakości, dopuszczalne jest załączenie ich w oryginalnej wielkości);

Do plików cyfrowych statycznych i fotografii dokumentacyjnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:

 •         tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 •         rok powstania
 •         wymiary oryginału
 •         opis techniki wykonania

3.       animacje, filmy:

 •        dla platformy Windows : format .MP4 (w kodeku H.264) lub MPEG (w kodeku MPEG2) dla platformy MacOS: format .MOV (w kodeku      Animation lub H.264)
 •        standard video: FullHD (1920x1080px) w systemie PAL (25 klatek/sekundę);
 •        filmy udostępnione w internecie za pośrednictwem jednego z portali strumieniujących treści wideo

4.       animacje wektorowe: format .SWF;

5.       interaktywne prezentacje i strony internetowe:

 •        dla platformy Windows : format .EXE
 •        dla platformy MacOS: format .APP
 •        html (należy dołączyć pliki zależne, w odpowiedniej lokalizacji)
 •        strony internetowe funkcjonujące w sieci

Do plików multimedialnych należy dołączyć jeden dokument (format .TXT lub .PDF) z opisami prac. Opisy powinny zawierać:

 •         tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 •         rok powstania
 •         opis techniki wykonania
 •         link do strony www wraz z hasłem (jeśli praca jest zabezpieczona) w przypadku filmów udostępnionych w internecie lub stron funkcjonujących w sieci

pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg, (np. KowalskiJan01.jpg)

Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu praktycznego zostanie ogłoszona 15.06.2018r. godzina 15.00 na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni

II etap

 • Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek studyjny (weryfikacja umiejętności kandydata w obrazowym interpretowaniu rzeczywistości).

III etap

Egzamin specjalistyczny – zadania praktyczne z podstawowych obszarów sztuki mediów (weryfikacja potencjału kreacyjnego kandydata oraz predyspozycji i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem)

Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego na tle pracy rysunkowej oraz prac domowych - portfolio elektroniczne (weryfikacja umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych).


Wykaz materiałów na egzamin z rysunku - kierunek Sztuka Mediów

RYSUNEK: arkusz białego papieru 100/70, ołówki, kredki, pisaki, markery, tusz (według uznania), spinacze fotograficzne lub pinezki do przypięcia pracy na deskę.

Wykaz materiałów na egzamin specjalistyczny - kierunek Sztuka Mediów

Biały papier formatu A3 (kilka sztuk), materiały do rysunku w czerni

i bieli: ołówki, kredki, pisaki, markery, tusz, biała i czarna farba,

nożyk (z podstawką do cięcia), nożyczki, klej

W jednym z zadań egzaminacyjnych możliwość użycia koloru (kredki ołówkowe, pisaki, ewentualnie farbki)


Studia drugiego stopnia

SZTUKA MEDIÓW 

Kandydaci na studia przystąpią do egzaminu na kierunek SZTUKA MEDIÓW lub kierunek SZTUKA MEDIÓW specjalność FOTOGRAFIA (deklaracja o dokonanym przy systemie elektronicznej rejestracji )

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu  na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się  absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

 Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

 • trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne
 • umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
 • zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych
 • umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

 Forma egzaminu:

 • egzamin jest jednoetapowy
 • egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych:
 1. multimedialnych – w formie elektronicznej i drukowanej (format min. A3)
 2. fotograficznych (min. 10 prac w formacie  A3, pozostałe w formie cyfrowej)
 3. klasycznych (rysunek, malarstwo, grafika)

oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją egzaminacyjną.