Sztuka Mediów

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej oraz zespołowej pracy twórczej
o charakterze artystycznym lub projektowym w obszarze multimedialnym, obejmującym: nowoczesne techniki zapisu oraz edycji obrazu i dźwięku, projektowanie aplikacji i instalacji interaktywnych, projektowanie gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, z uwzględnieniem rynku sztuki,
mediów oraz reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach
masowego przekazu oraz pracy w sektorze IT.
Więcej informacji na stronie kierunku: mediaart.asp.wroc.pl i facebooku


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

SZTUKA MEDIÓW


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Egzamin wstępny na kierunek Sztuka Mediów Studia pierwszego stopnia jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie On-line. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych z II etapu egzaminu. 
 
I ETAP
Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO dotychczasowych prac plastycznych oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu. Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej. 

W portfolio oczekiwane są prace z poniższych zakresów i w ilościach:

 • rysunek (studium postaci) i prace z użyciem koloru (min. 5 – max. 15)
 • filmu lub animacji ( max. 5 dzieł o łącznej długości do 5 min)  
 • fotografii, fotoobiektów lub fotoinstalacji (max. 20) 
 • Opcjonalnie strony internetowe w formie zrzutów ekranu, rendery 3D i inne działania multimedialne (max. 5),

W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max. 3 nagrania o łącznej długości do 90 s)
 
Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:

 1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 1920 px;
 2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 1920 px (w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px).

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej.

Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

animacje, filmy: max 200MB

 • format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
 • standard video: HD (1280x720) lub  Full HD (1920x1080px)
 • animacje wektorowe: wskazany format .SWF;

interaktywne prezentacje, rendery 3D i strony internetowe:

 • zrzuty ekranu  (max. 5).
 • nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości do 90 s)

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię, tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz powinna  być zgodna z poniższym schematem:
Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG

Do etapu II kwalifikuje się 40 kandydatów z najwyższą punktacją.

II ETAP

 1. Osoby które przejdą do II etapu otrzymują drogą elektroniczną zadania specjalistyczne.Zadania te muszą zrealizować w ciągu 24 godzin i zamieścić w systemie rekrutacji elektronicznej. Zadania specjalistyczne weryfikują potencjał kreacyjny kandydata oraz predyspozycje i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem.
 2. Prezentacja i omówienie przez kandydata własnych koncepcji i realizacji wizualnych zawartych w PORTFOLIO oraz zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu ( pkt 1).


Punktacja poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego:
I etap
Portfolio 0 – 10 pkt. (Średnia bo rozszerza skalę)
(Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji do dalszego II etapu - 7 pkt.)
Punktacja za portfolio (etap I) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.

II etap
Rozmowa i omówienie portfolio przez kandydata 0 – 20 pkt. (Średnia bo rozszerza skalę)
(Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi -  15 pkt.) 


Studia drugiego stopnia

SZTUKA MEDIÓW


EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie On-line, który polega na prezentacji i omówieniu przez kandydata własnych koncepcji artystycznych i realizacji wizualnych zawartych w elektronicznym PORTFOLIO.

Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
O przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się  absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów pierwszego stopnia Sztuki Mediów. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:
•    trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne,
•    umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu  narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz form klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne),
•    zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu pojęć i idei,
•    umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

Forma egzaminu:

egzamin jest jednoetapowy, egzamin ma charakter prezentacji i omówienia przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych w formie elektronicznej, przesłanych za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej :

 1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 1920 px (min. 10 max. 20). - 5MB na plik
 2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 1920 px (min. 10 max. 20). 5MB na plik

W uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px .
Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej .

Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

animacje, filmy: max 200MB
format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
standard video: HD (1280x720) lub FullHD (1920x1080px)
animacje wektorowe: wskazany format .SWF;
interaktywne prezentacje i strony internetowe: w formie zrzutów ekranu (max. 5).
W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości  do 90 s)
Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz po-winna  być zgodna z poniższym schematem:
Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG

Punktacja:
Komisja ocenia w czasie rozmowy  kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali od 0 do 10.
Ilość punktów od 0 do 4 powoduje niezaliczenie egzaminu.