Sztuka Mediów

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej oraz zespołowej pracy twórczej
o charakterze artystycznym lub projektowym w obszarze multimedialnym, obejmującym: nowoczesne techniki zapisu oraz edycji obrazu i dźwięku, projektowanie aplikacji i instalacji interaktywnych, projektowanie gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, z uwzględnieniem rynku sztuki,
mediów oraz reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach
masowego przekazu oraz pracy w sektorze IT.
Więcej informacji na stronie kierunku: mediaart.asp.wroc.pl i facebooku

Studia stacjonarne pierwszego stopnia


EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny na kierunek Sztuka Mediów Studia pierwszego stopnia jest egzaminem konkursowym. Wynik egzaminu stanowi łączna ilość punktów uzyskanych z jego punktowanych części. 

 I etap  

Dopuszczenie do egzaminu praktycznego. Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych. Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

 W portfolio oczekiwane są prace z poniższych zakresów i w ilościach:

 • rysunku i malarstwa (min. 10 – max. 20);
 • filmu lub animacji (min. 1 – max. 5 o łącznej długości do 5 min)  fotografii lub fotoobiektów lub fotoinstalacji (min. 10 – max. 20).
 • Opcjonalnie strony internetowe w formie zrzutów ekranu (max. 5). W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości max. 90 s)

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

 • dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:
 1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna sRGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 2000 px;
 2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna sRGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 2000 px (w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

1.     animacje, filmy:

 • format kodowania H.264, rozszerzenie pliku mp4
 • standard video: HD (1280x720) lub FullHD (1920x1080px)
 • animacje wektorowe: format .SWF;

2.     interaktywne prezentacje i strony internetowe:

 • zrzuty ekranu  (max. 5).
 • nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości max. 90 s)

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz powinna  być zgodna z poniższym schematem: Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG

Egzamin praktyczny składa się z dwóch kolejnych etapów:

II etap

 • Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek studyjny (weryfikacja umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości).
 • Egzamin specjalistyczny – zadania praktyczne z podstawowych obszarów sztuki mediów (weryfikacja potencjału kreacyjnego kandydata oraz predyspozycji i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem).

 III etap

Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu, werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi - 20 pkt.


Wykaz materiałów na egzamin z rysunku - kierunek Sztuka Mediów - informacje w czerwcu 2019r.


Studia drugiego stopnia


SZTUKA MEDIÓW 

Egzamin wstępny na kierunek Sztuka Mediów Studia drugiego stopnia jest egzaminem konkursowym. Wynik egzaminu stanowi łączna ilość punktów uzyskanych z jego punktowanych części. 

O przyjęciu  na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się  absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

 • trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne
 • umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu  narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
 • zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu pojęć i idei,
 • umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

Forma egzaminu:

egzamin jest jednoetapowy, egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych:

W formie wydruków w formacie nie mniejszym niż A3:

 1. fotograficznych (min. 10 max. 20)
 2. klasycznych (rysunek, malarstwo, grafika min. 10 max. 20)

 W formie elektronicznej, przesłanych za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej

 1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna sRGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 2000 px;
 2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna sRGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 2000 px (w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px . Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej Akademus.

Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

3.  animacje, filmy:

 • format kodowania H.264, rozszerzenie pliku mp4
 • standard video: HD (1280x720) lub FullHD (1920x1080px)
 • animacje wektorowe: format .SWF;
 • interaktywne prezentacje i strony internetowe:
 • w formie zrzutów ekranu (max. 5). W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości max. 90 s)
 • Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej

Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
 • rok powstania
 • wymiary oryginału
 • opis techniki wykonania

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz powinna  być zgodna z poniższym schematem: Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG

Punktacja:

Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 – 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.

Załączniki