Sztuka Mediów

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej oraz zespołowej pracy twórczej
o charakterze artystycznym lub projektowym w obszarze multimedialnym, obejmującym: nowoczesne techniki zapisu oraz edycji obrazu i dźwięku, projektowanie aplikacji i instalacji interaktywnych, projektowanie gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, z uwzględnieniem rynku sztuki,
mediów oraz reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach
masowego przekazu oraz pracy w sektorze IT.
Więcej informacji na stronie kierunku: mediaart.asp.wroc.pl i facebooku


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

SZTUKA MEDIÓW


EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny na kierunek Sztuka Mediów Studia pierwszego stopnia jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie On-line. Wynik egzaminu stanowi łączna ilość punktów uzyskanych z jego punktowanych części. 

I etap  
Dopuszczenie do egzaminu praktycznego. Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kie-runku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO dotychczasowych prac plastycznych. Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

W portfolio oczekiwane są prace z poniższych zakresów i w ilościach:
•    rysunku i malarstwa (min. 5 – max. 20);
•    filmu lub animacji ( max. 5 o łącznej długości do 5 min),  fotografii lub fotoobiektów lub fotoinstalacji (max. 20).
•    Opcjonalnie strony internetowe w formie zrzutów ekranu (max. 5). W przypadku pre-zentacji interaktywnych nagranie ekranu (max. 3 o łącznej długości do 90 s)
 
Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:

 1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie gra-ficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna sRGB, w rozmiarze do prezenta-cji ekranowej – dłuższy bok 2000 px;
 2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycz-nych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna sRGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 2000 px (w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopusz-czalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px).

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej.

Opisy powinny zawierać:
•    tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
•    rok powstania
•    wymiary oryginału
•    opis techniki wykonania

animacje, filmy:

•    format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
•    standard video: HD (1280x720) lub  FullHD (1920x1080px)
•    animacje wektorowe: wskazany format .SWF;

interaktywne prezentacje i strony internetowe:

•    zrzuty ekranu  (max. 5).
•    nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości do 90 s)
Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:
•    tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
•    rok powstania
•    wymiary oryginału
•    opis techniki wykonania

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię, tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz powinna  być zgodna z poniższym schematem:
Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG
 
II etap

 1. Osoby które przejdą do II etapu otrzymują drogą elektroniczną zadania specjalistyczne.

Zadania te muszą zrealizować w ciągu 24 godzin i zamieścić w systemie rekrutacji elektronicznej. Zadania specjalistyczne weryfikują potencjał kreacyjny kandydata oraz predyspozycje i umie-jętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obra-zowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem.

       2. Prezentacja i omówienie przez kandydata własnych koncepcji i realizacji wizualnych zawar-tych w PORTFOLIO  oraz zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu ( pkt a).


Punktacja poszczególnych etapów egzaminu wstępnego

 • I etap portfolio od 0 do 10 pkt

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji do dalszego etapu - 5 pkt.,

 • II etap rozmowa oraz prezentacja i omówienie zadania specjalistycznego od 0 do 20 pkt.

Ilość punktów z obu etapów od 0 do 14 powoduje niezaliczenie egzaminu.


Studia drugiego stopnia

SZTUKA MEDIÓW


Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie On-line, który polega na prezentacji i omówieniu przez kandydata własnych koncepcji arty-stycznych i realizacji wizualnych zawartych w elektronicznym PORTFOLIO.
Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

O przyjęciu  na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się  absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwsze-go i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów pierwszego stopnia Sztuki Mediów. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia de-cyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

 • trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne,
 • umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu  narzędzi i języka nowych me-diów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz form klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne),
 • zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu pojęć i idei,
 • umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizual-nych.

Forma egzaminu:
egzamin jest jednoetapowy, egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kan-dydata zestawu prac plastycznych w formie elektronicznej, przesłanych za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej :

 1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie gra-ficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna sRGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 2000 px (min. 10 max. 20).
 2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycz-nych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna sRGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej – dłuższy bok 2000 px (min. 10 max. 20).

W uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px .

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej Akademus.

Opisy powinny zawierać:
•    tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
•    rok powstania
•    wymiary oryginału
•    opis techniki wykonania
animacje, filmy:
format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
standard video: HD (1280x720) lub FullHD (1920x1080px)
animacje wektorowe: wskazany format .SWF;
interaktywne prezentacje i strony internetowe: w formie zrzutów ekranu (max. 5).
W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości  do 90 s)

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz po-winna  być zgodna z poniższym schematem:
Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG

Punktacja:

 • Komisja ocenia w czasie rozmowy  kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali od 0 do 10.

Ilość punktów od 0 do 3 powoduje niezaliczenie egzaminu.