Grafika

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent grafiki jest  kompetentnym i samodzielnym artystą, który posiada kwalifikacje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej. Jest gotowy do podjęcia pracy w studiach graficznych,  firmach reklamowych oraz wydawnictwach.  Jest przygotowany do podjęcia pracy projektowej na różnorodnym rynku wydawnictw książkowych, prasowych, oraz w instytucjach kultury.


EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym w trybie On - line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.


I  etap - PORTFOLIO

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO złożone z prac dotychczasowych dokonań plastycznych oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu.

Portfolio musi składać się z 30 prac - max. format prac to 100x70cm.
•    10 prac rysunkowych przedstawiających studium postaci
•    10 prac z użyciem koloru (rysunek, malarstwo, grafika cyfrowa)
•    10 prac o tematyce dowolnej wskazujących na zainteresowanie kandydata/kandydatki grafiką

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
1.    Format plików:
•    *.jpg
•    wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
•    rozdzielczość 72 dpi
•    pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:
•    NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)
•    opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
•    rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)
Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.
2.    Lista z opisem prac:
•    dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
•    numeracja 1-30 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)
Do etapu II kwalifikuje się 50 kandydatów z najwyższą punktacją.


II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o PORTFOLIO.


Zadaniem II etapu egzaminu jest sprawdzenie na podstawie wybranego PORTFOLIO i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej:
- umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości,
- zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych,
- umiejętności werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień graficznych,

Punktacja poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego:

  • Portfolio 0 – 20 pkt.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji do dalszego etapu - 17 pkt.
Punktacja za portfolio (etap I) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.

  • Rozmowa i omówienie portfolio przez kandydata 0 – 30 pkt.

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi - 20 pkt.