Malarstwo

Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Malarstwo to świadomy twórca, swobodnie poruszający się w obszarze sztuki, przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada umiejętności wykraczające poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego, pozwalające na formułowanie wypowiedzi artystycznych o poszerzonej formie.


EGZAMINY WSTĘPNE 

I etap

Przegląd prac plastycznych - kandydat zgłasza się w wyznaczonym przez uczelnię terminie z własnoręcznie wykonanymi pracami plastycznymi z zakresu rysunku i malarstwa. Prace muszą być podpisane.

Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. 
Określa się jako minimum: 
10 prac z rysunku
10 prac z malarstwa.

Kandydaci omawiają wykonane przez siebie prace w ramach przeglądu prac.

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek
2. Malarstwo

III etap

 Zadanie specjalistyczne:
jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną tematu środkami malarskimi;


MATERIAŁY NIEZBĘDNE KANDYDATOM DO EGZAMINU KIERUNEK − MALARSTWO 2018

 1) ZADANIE Z MALARSTWA - poprawione!!!!

technika:

olej, akryl, tempera - do wyboru
podłoże:

blejtramy dowolnego formatu nie mniejsze niż 0,5 m2 i nie większe niż 1m2

karton lub brystol 100x70 cm
akcesoria malarskie:

pędzle, szpachle itp.

palety, pojemniki na wodę lub inne media

2) ZADANIE Z RYSUNKU

technika:

technika sucha - ołówek i/lub węgiel

podłoże:

biały arkusz papieru 

format 70/100 cm 

 3) ZADANIE SPECJALISTYCZNE

technika:

farby akrylowe lub tempery

podłoże:

brystol, karton, format: 100x70 cm

akcesoria malarskie:

pędzle, szpachle itp.

palety, pojemniki na wodę lub inne media