DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS 2014-2020 i 2021-2027 + KARTA 2014-2020

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS 2014-2020 - w załączniku na dole

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS 2021-2027

I Umiędzynarodowienie

Zaangażowanie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w działania na rzecz internacjonalizacji i międzynarodowej mobilności jest główną częścią misji i planów strategicznych uczelni.

Misją Akademii jest wzmocnienie jej roli jako regionalnego i międzynarodowego centrum badań artystycznych i edukacji w dziedzinie sztuk pięknych i projektowania. Akademia dąży do ciągłego podnoszenia poziomu badań naukowych i jakości kształcenia, aby sprostać wymaganiom standardów krajowych, europejskich i światowych. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez stały udział w programach wymiany międzynarodowej.

W oparciu o powyższe, zarysowany pod koniec 2019 roku projekt "Strategii umiędzynarodowienia Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu" określa szczegółowe cele działań związanych z umiędzynarodowieniem Akademii, w skład których wchodzą:

  • realizacja zadań statutowych w ścisłym powiązaniu ze światową przestrzenią badawczą, artystyczną i edukacyjną w celu wzmocnienia obecności Akademii w międzynarodowym dyskursie na temat sztuki współczesnej (poprzez uczestnictwo i inicjowanie międzynarodowych projektów i partnerstw);

  • umiędzynarodowienie edukacji (poprzez poszerzenie oferty programów edukacyjnych nauczanych w języku angielskim, wspólne dyplomy);

  • poszerzenie udziału Akademii w projektach dotyczących mobilności i współpracy międzynarodowej (poprzez kontynuację współpracy z istniejącymi uczelniami partnerskimi oraz zobowiązanie do zawierania nowych umów zwiększających mobilność studentów i pracowników);

  • wzmocnienie międzynarodowego prestiżu i uznania dla Uczelni (poprzez uzyskanie międzynarodowych akredytacji).

Udział w programie Erasmus+ ułatwi modernizację naszej Uczelni i jej reakcję na zmiany w kontekście międzynarodowym. Pomoże nam on osiągnąć cele zawarte w naszej misji.

Pozwoli nam to na rozwój i wzmocnienie współpracy artystycznej i badawczej z krajami europejskimi i pozaeuropejskimi. Będziemy mogli zwiększyć i zróżnicować liczbę przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów i pracowników. Dzięki rozszerzeniu i rozwojowi współpracy z renomowanymi instytucjami akademickimi i artystycznymi na świecie będziemy mieli szansę przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych, międzynarodowych naukowców i uznanych na świecie artystów.

Strategiczny cel umiędzynarodowienia studiów i badań odnosi się m.in. do zachęcania do współpracy transgranicznej w celu zwiększenia wydajności szkolnictwa wyższego. Nasz udział w programie Erasmus+ pozwoli nam rozszerzyć sieć wspólnych programów i porozumień, a także stworzyć interdyscyplinarne, ponadgraniczne zespoły i projekty artystyczne i badawcze.

Naszym celem będzie dywersyfikacja i stałe zwiększanie liczby bardziej strategicznych projektów partnerskich, poprawa jakości kształcenia, poszerzanie oferty programów edukacyjnych nauczanych w języku angielskim oraz wymiana dobrych praktyk.

Kolejny cel strategiczny wymaga poprawy jakości nauczania i poziomu badań, tak aby sprostać wymaganiom standardów krajowych, europejskich i światowych. Dlatego chcielibyśmy współpracować z naszymi partnerami w celu tworzenia wspólnych, wielokrotnych lub podwójnych dyplomów, aby porównywać i synchronizować programy nauczania, ale także wymieniać się wiedzą na rzecz doskonałości.

Nasza Akademia dąży do tego, aby stać się miejscem, w którym spotykają się różne cywilizacje, kultury wizualne i poglądy artystyczne. Pragniemy stworzyć przyjazne warunki dla dialogu międzykulturowego oraz tolerancyjnej społeczności otwartej na świat, centrum kultury współczesnej, sztuki i międzynarodowej aktywności artystycznej.

Wierzymy również, że nasze doświadczenie i wiedza w zakresie edukacji i badań naukowych, potwierdzone akredytacjami krajowymi i międzynarodowymi, mogą być z powodzeniem przekazane potencjalnym partnerom z krajów trzecich w ramach projektów Akcji 3.

II Działania

Organizacja i realizacja projektów współpracy międzynarodowej wynika z unikalnego charakteru naszej Akademii i jej oferty edukacyjnej, która jest stale doskonalona. Będziemy dążyć do wspierania i koordynowania wysokiej jakości mobilności pracowników i studentów, która jest istotna, różnorodna i ma potencjał rozwoju.

Uczestnicząc w kluczowych działaniach w ramach Akcji 1 i zwiększając mobilność edukacyjną, zapraszając studentów i opiekunów do włączenia się w nasz proces dydaktyczny i wysyłając członków naszej społeczności do naszych partnerów w celach wymiany doświadczeń, poprawimy jakość i adekwatność metod nauczania i szkolenia. Dlatego też zbliżamy się do celu, jakim jest stanie się elitarnym centrum badań artystycznych i działań dydaktycznych w dziedzinie sztuk pięknych i projektowania. Oczekujemy, że liczba absolwentów, którzy w swoim życiu akademickim doświadczyli umiędzynarodowienia, utrzyma swoje tempo wzrostu, a liczba staży będzie rosła jeszcze dynamiczniej, jak ma to miejsce obecnie. Udział studentów w zajęciach na uczelniach zagranicznych i międzynarodowych praktykach zawodowych spowoduje wyposażenie naszych absolwentów w wiedzę i podstawowe, możliwe do przekazania kompetencje. Współpraca z dobrze dobranymi i zaufanymi partnerami będzie gwarancją pożądanych efektów mobilności. Pomimo dążenia do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia oferowanego przez naszą Akademię rozumiemy potrzebę zapewnienia studentom dodatkowych umiejętności wynikających ze studiów lub praktyk za granicą.

Wybór partnerów w Europie i poza nią jest dokonywany po dokładnym namyśleniu. Intencją Akademii jest współpraca z partnerami zaangażowanymi w ideę internacjonalizacji, o wysokich standardach nauczania i wspólnych celach. Naszą intencją jest podpisywanie umów, które będą aktywne, dlatego systematycznie weryfikujemy te, które są już podpisane i stale poszukujemy nowych partnerów. Międzynarodowe kontakty i aktywność są niezbędne dla działalności badawczej szczególnie młodych pracowników. Interesuje nas możliwość prowadzenia wymiany w ramach trzech cykli studiów. Pierwszy z nich, w którym studenci najbardziej przyswajają sobie środowisko nauczania, związany jest z jakością wymiany, która uzupełnia i poszerza treść nauczania na uczelni macierzystej. Drugi cykl, w którym student jest na tyle dojrzały, by podjąć własną ścieżkę rozwoju, wiąże się ze świadomymi wyborami, dlatego wymiana wprowadza szerszy kontekst międzynarodowy do indywidualnych badań. Trzeci cykl, skoncentrowany na badaniach, ale również na upowszechnianiu wiedzy, może pomóc w pełnej realizacji ideałów Programu, które polegają na uczeniu się, jak również przekazywaniu wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Jeśli chodzi o grupy docelowe, chcielibyśmy, aby wszyscy członkowie naszego środowiska akademickiego korzystali z europejskich i światowych programów mobilności. Ściśle przestrzegamy polityki niedyskryminacji, w której żadna grupa nie jest niedostatecznie reprezentowana. W tym celu chcielibyśmy rozwijać techniki kształcenia mieszanego. Aktywnie wspieramy również studentów pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby mogli w pełni uczestniczyć w naszej ofercie mobilności poprzez wprowadzenie stypendiów socjalnych.

Zdecydowanie popieramy udział w praktykach, promując bliskie związki pomiędzy biznesem a praktycznym wdrażaniem wiedzy i umiejętności. Podobnie, młodzi opiekunowie, którzy są jednocześnie naukowcami, są stale zachęcani przez Akademię do testowania swoich odkryć w kontekście międzynarodowym, do wymiany pomysłów i budowania sieci partnerów.

Z drugiej strony, profesorowie o ugruntowanej reputacji mogą promować swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wzmacniając wpływ dyscyplin, których nauczają.

Po tym, jak udało nam się złożyć wspólne wnioski w ramach partnerstw strategicznych lub opracować nowe programy wspólnych programów studiów magisterskich, czujemy się pewni, że możemy poszerzyć nasz zakres poprzez udział w działaniach Akcji 2 - partnerstwach na rzecz współpracy i wymiany praktyk; partnerstwach na rzecz doskonałości - wspólnych studiach magisterskich Erasmus Mundus, czy partnerstwach na rzecz innowacji.

Akademia prowadzi szeroką działalność dydaktyczną, naukową i artystyczną, posiada kolekcje i zbiory muzealno-archiwalne oraz prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą oraz popularyzującą sztukę.

Akademia jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali, takich jak Festiwal Wysokich Temperatur, Festiwal Malarstwa, Wystawa Współczesnej Polskiej Poligrafii, Najlepszy Dyplom Sztuki Mediów w ramach międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów, współorganizowanego z Centrum Sztuki WRO, itp.

Ponadto Akademia prowadzi wspólne, artystyczne, badawcze projekty i warsztaty, które wykorzystują nasze wyjątkowe obiekty i lokalizacje, takie jak Fabryka Szkła czy Tangkama i piec gazowy Blaauw.

Chcemy, aby te inicjatywy, które służą również jako platforma interakcji z międzynarodowymi specjalistami w tej dziedzinie, stały się punktem wyjścia do wykorzystania projektów współpracy zapowiedzianych w ramach Akcji 2. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w organizowanie projektów międzynarodowych będzie zmierzało w kierunku prowadzenia działań otwartych na realizację twórczych i badawczych działań studentów i pracowników. Działania w ramach Programu pozwolą nam na budowanie strategicznego partnerstwa z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz z przedsiębiorstwami i władzami regionalnymi, a także na tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy i budowanie potencjału międzynarodowego.

III Wpływ

Jeśli chodzi o liczbę mobilności studentów/pracowników, obserwujemy stały wzrost liczby studentów zagranicznych, którzy studiują w naszej Akademii na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. W porównaniu z ostatnią dekadą, liczba studentów przyjeżdżających do nas podwoiła się. Coraz więcej studentów, którzy po zakończeniu wymiany studiują w naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+, jest skłonnych albo przedłużyć swoją mobilność w ramach Programu, albo zapisać się na regularne studia w języku angielskim. Dzięki temu środowisko akademickie staje się bardziej międzynarodowe i zróżnicowane, a lokalni studenci i profesorowie mają możliwość zapoznania się z perspektywą zewnętrzną w wielu kwestiach, w tym w zakresie metodyki nauczania, sztuki i kultury. Ponadto, dzięki rosnącej liczbie studentów zagranicznych zainteresowanych studiowaniem na naszej Uczelni, udało nam się otworzyć studia z językiem angielskim jako językiem wykładowym, takie jak MFA in Visual Arts (studia magisterskie w sztukach wizualnych), Interdisciplinary Graphics (grafika międzydyscyplinarna) czy Szkoła Doktorska.

Liczba wyjeżdżających studentów utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie, co świadczy o tym, że studenci są tak samo zainteresowani studiowaniem za granicą, jak kilka lat temu, a program jest dla nich nadal bardzo ważny. Będziemy dążyć do zwiększenia liczby studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich uczestniczących w mobilności z programami i krajami partnerskimi i przewidujemy stały wzrost tych liczb o 5% każdego roku. Niemniej jednak dążymy do zachowania równowagi i proporcji pomiędzy studentami przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi.

Co więcej, obserwujemy rosnącą tendencję w zakresie praktyk (o 100% w porównaniu z ostatnią dekadą), co jest wynikiem dynamicznie zmieniających się wymagań rynku, ale także wielu akcji promocyjnych organizowanych m.in. przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji. Uczestnicząc w stażach, studenci i absolwenci mają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia za granicą, a dla studentów kierunków artystycznych i projektowych nic nie powinno być ważniejsze niż zdobycie i doskonalenie umiejętności i talentów w konfrontacji międzynarodowej. Program często wpływa na ich wybór kariery, kolejnego kierunku studiów, miejsca zamieszkania lub pracy, dlatego też będziemy dążyć do 10% rocznego wzrostu tego typu mobilności.

W ciągu ostatnich 10 lat mobilność pracowników stale rośnie. Po raz kolejny naszym celem jest jej coroczne zwiększanie o 10%, tak aby wszyscy pracownicy Akademii mieli równe szanse na podnoszenie swoich umiejętności i doskonalenie kompetencji poprzez wymianę pomysłów i dobrych praktyk z naszymi zagranicznymi partnerami. Uważamy, że międzynarodowa mobilność pracowników powinna być integralną częścią rozwoju zawodowego.

Istnieje bardzo silna tendencja wzrostowa liczby pracowników przyjeżdżających do Akademii w ostatnich latach (o 100%) i przewidujemy jej kontynuację, aby osiągnąć wzrost o 10% rocznie.

Naszym zdaniem, liczby te (zwłaszcza przyjeżdżających studentów i pracowników) stanowią jakościowe korzyści wynikające z udziału Uczelni w programie Erasmus+ i jego wpływu na Akademię. Akademia stała się zróżnicowanym miejscem, platformą badań, edukacji i wymiany pomysłów. Jej prestiż jest zdecydowanie siłą napędową dla przyjeżdżających studentów i wydziałów.

W odniesieniu do Akcji 2 przewidujemy wzrost liczby studentów i profesorów zagranicznych w Uczelni oraz poprawę i synchronizację programów nauczania. Przyczynią się one do umiędzynarodowienia naszej uczelni. W jego efekcie wzrośnie prestiż i uznanie Akademii w świecie sztuki.

Udział w Kluczowej Akcji 3 pozwoli nam stać się aktywnymi członkami międzynarodowej debaty i społeczności artystycznej i edukacyjnej. Wierzymy, że nasze wyjątkowe doświadczenie i wiedza staną się cennym głosem w sporze o sztukę i edukację, a także wzmocnią naszą pozycję jako regionalnego i międzynarodowego centrum badań artystycznych i edukacji w dziedzinie sztuk pięknych i projektowania.

Załączniki