STYPENDIUM ERASMUS+ WYJAZDY NA STUDIA 2016/17

REGULAMIN WYJAZDÓW NA STUDIA W PROGRAMIE ERASMUS+ ORAZ NA PODSTAWIE UMÓW DWUSTRONNYCH NA ROK AK. 2016/17

1.      KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WYMIANY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1.1.   Studenci ASP dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich), którzy nie wykorzystali dotychczas puli miesięcy (credit mobility) przyznanej przez UE na wyjazdy stypendialne w danym cyklu studiów.

1.2.   W momencie realizowania stypendium uczestnik musi posiadać status studenta czynnego, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie dziekańskim, ani być absolwentem.

1.3.   Studenci studiów licencjackich, którzy zostali zrekrutowani na wyjazd mający odbyć się w pierwszym semestrze studiów magisterskich, nie mogą aplikować do uczelni, na której semestr zaczyna się wcześniej, niż semestr na ASP, czyli przed dn. 1.10.2016r. (lub przed dn. 15.02.2017r. w przypadku, gdy pierwszym semestrem studiów magisterskich jest semestr letni), gdyż studia magisterskie rozpoczynają się dn. 1.10.2016r. lub 15.02.2017r. Przed złożeniem aplikacji, student zobowiązany jest sprawdzić, kiedy zaczyna się semestr w danej uczelni partnerskiej. Zasada ta dotyczy również studentów, którzy w momencie składania aplikacji przebywają na urlopie dziekańskim. Nie mogą aplikowac do uczelni, w której mobilność rozpoczyna się wcześniej niż oficjalny koniec urlopu studenta na ASP.

2.      KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z WYMIANY NA STUDIA NA PODSTAWIE UMÓW DWUSTRONNYCH (POZA PROGRAMEM ERASMUS+)

 2.1.   Studenci ASP dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich)

2.2.   Okres spędzony na wymianie na uczelniach pozaeuropejskich nie wlicza się do credit mobility, aczkolwiek z takiego wyjazdu można skorzystać tylko raz w trakcie studiów na ASP niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz cyklów studiów.

 3.      CREDIT MOBILITY (PULA MIESIĘCY NA WYJAZDY STYPENDIALNE ERASMUS+)

 3.1.   Na każdy cykl studiów studentowi przysługuje pula 12 miesięcy, którą można wykorzystać na wyjazd na praktykę lub na studia.W przypadku studiów jednolitych magisterskich pula wynosi 24 miesiące. Pobyt na stypendium w ramach poprzedniego programu LLP/Erasmus również wlicza się do puli.

3.2.   Student może zrealizować jeden lub więcej wyjazdów na studia w ramach jednego cyklu studiów, o ile credit mobility nie został jeszcze wykorzystany na inne wyjazdy, a okres planowanego wyjazdu nie przekracza kredytu, który studentowi pozostał do wykorzystania. Kolejny wyjazd na studia musi jednak zostać zatwierdzony przez Dziekana, a pierwszeństwo wyjazdu mają studenci, którzy aplikują na wyjazd po raz pierwszy.

Przykładowo, jeśli student studiów licencjackich wykorzystał już 8 miesięcy na wyjazdy w ramach Programu Erasmus, pozostają mu tylko 4 miesiące do wykorzystania na kolejny wyjazd stypendialny. Mając do dyspozycji 4 miesiące, student może wyjechać na stypendium tylko na uczelnię, na której okres trwania semestru niezbędny do uzyskania zaliczenia nie przekracza 4 miesięcy. W przypadku, gdy semestr trwa np. 5 miesięcy, student nie może przedłużyć stypendium o jeden dodatkowy miesiąc „na własną rękę” w celu zaliczenia semestru.

3.3     Student przed złożeniem aplikacji na wyjazd jest zobowiązany sprawdzić daty trwania semestru wybranej przez siebie uczelni, aby uniknąć konsekwencji ewentualnego braku zaliczenia semestru z powodu niewystarczającego okresu przebywania na uczelni lub zwrotu grantu przyznanego mu na wyjazd.

3.4     W ciągu jednego roku akademickiego student może jednorazowo wyjechać na studia (najdłużej na dwa semestry, ale do tej samej uczelni partnerskiej) oraz jednorazowo na praktyki w ramach Programu Erasmus+.

4        KIEDY MOŻNA WYJECHAĆ NA STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ STUDIA ORAZ NA PODSTAWIE UMÓW DWUSTRONNYCH

4.1 Stypendium można realizować tylko w semestrze określonym przez Dziekana danego Wydziału: tutaj

4.2.  Student w momencie realizowania stypendium musi być studentem co najmniej II roku studiów licencjackich.

4.3.  Wyjazd stypendialny w jednej uczelni musi trwać minimum 3 miesiące, aby mógł zostać sfinansowany przez Program Erasmus+ oraz zaliczony studentowi przez uczelnię macierzystą.

4.4. Wyjazd stypendialny w jednej uczelni może trwać najdłużej 12 miesięcy – okres dwóch semestrów w ramach tego samego roku akademickiego.

5        DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ W RAMACH STYPENDIUM ERASMUS+ ORAZ NA PODSTAWIE UMÓW DWUSTRONNYCH

5.1  W programie Erasmus+ student może starać się o wyjazd do jednej z 60 europejskich uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z ASP. Uczelnia partnerska musi oferować pokrewny kierunek oraz poziom studiowany przez kandydata na ASP. ASP nie podpisuje nowych umów partnerskich na indywidualną prośbę studenta. Lista dostępnych uczelni znajduje się na stronie internetowej uczelni.

5.2  Poza Programem Erasmus+ uczelnia umożliwia wyjazdy na stypendium również do krajów pozaeuropejskich na podstawie międzyuczelnianej umowy o współpracy. Zasady rekrutacji oraz realizacji wymiany są takie same, jak w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Lista dostępnych uczelni znajduje się na stronie internetowej uczelni.

6        CZAS TRWANIA STYPENDIUM

6.1  Stypendium trwa jeden semestr (do wyboru zimowy lub letni) z możliwością przedłużenia do dwóch semestrów tylko w ramach tego samego roku akademickiego, pod warunkiem, że regulamin przewiduje odbywanie stypendium w semestrze letnim na danym kierunku.

6.2  Podczas rekrutacji student zostaje zakwalifikowany tylko na jeden semestr, o przedłużenie stypendium może starać się po rozpoczęciu studiów na uczelni partnerskiej w terminie do 15 grudnia 2016r.

7        PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM

7.1 Studenci ubiegający się o przedłużenie pobytu w ramach stypendium ERASMUS+ oraz na podstawie umów dwustronnych na II semestr roku ak. 2016/17 muszą spełnić następujące warunki:

- należy uzyskać pisemną zgodę uczelni zagranicznej na przedłużenie pobytu (zaświadczenie wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia II semestru). Na zaświadczeniu o przyjęciu na II semestr nie może być przerwy między I i II semestrem.

- uzyskać pisemną zgodę na przedłużenie stypendium Dziekana odpowiedniego wydziału oraz koordynatora wydziałowego.

- przedstawić Koordynatorowi Wydziałowemu program studiów na drugi semestr (Learning Agreement podpisany i opieczętowany przez uczelnię zagraniczną). Dodatkowo należy uzyskać zgodę profesora z pracowni kierunkowej ASP.

- pisemną zgodę Dziekana wraz ze zgodą uczelni zagranicznej oraz Learning Agreement na II semestr należy dostarczyć do 15 grudnia 2016r. do Biura Współpracy z Zagranicą.

7.2  Studentom, którzy ubiegają się o przedłużenie stypendium w ramach programu Erasmus+ nie gwarantujemy dofinansowania na II semestr. Pierwszeństwo do otrzymania dodatkowego grantu mają studenci, którzy w pierwszej kolejności dostarczą do BWzZ komplet wyżej wspomnianych dokumentów (decyduje data wpłynięcia ostatniego dokumentu).

7.3  W przypadku przedłużenia stypendium na podstawie umów dwustronnych nie przysługuje żadne dodatkowe dofinansowanie z tego tytułu.

7.4 Brak dofinansowania na drugi semestr nie zwalnia studentów z procedury wymienionej w pkt. 7.1.

8        WYBÓR PRZEDMIOTÓW (LEARNING AGREEMENT) I ZALICZENIE SEMESTRU

8.1 Student studiów licencjackich i magisterskich realizujący stypendium zagranicą jest zobowiązany do studiowania przedmiotów jak najbardziej zbliżonych do kierunku studiowanego na uczelni macierzystej. Dodatkowo, w ramach programu Erasmus+ na jeden semestr student musi uzyskać 30 pkt ECTS (europejski system punktacji, według którego każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest konkretna liczba punktów). W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów, semestr nie zostanie zaliczony (o ile Dziekan nie zadecyduje inaczej).

8.2 Studenci studiów doktoranckich muszą uzyskać od 5 do 8 pkt ECTS na semestr w zależności od semestru, na którym realizowana jest wymiana.

8.3 Lista przedmiotów, tzw. Learning Agreement (LA) wraz z wyszczególnioną liczbą pkt. ECTS musi zostać wypełniona i podpisana przez studenta i koordynatora wydziałowego ASP przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych na uczelnię zagraniczną.

8.4. Ewentualne zmiany przedmiotów powinny zostać zgłoszone w terminie najpóżniej do czterech tygodni od rozpoczęcia mobilności przez studenta na odpowiednim formularzu tzw. „Learning Agreement Changes Form”. Zmiany wprowadzone po terminie lub bez konsultacji z Koordynatorem wydziałowym ASP może skutkować niezaliczeniem semestru oraz zwrotem grantu.

8.5 Na podstawie zaliczenia przedmiotów określonych w LA, dziekan ASP zalicza studentowi semestr bez konieczności nadrabiania różnic programowych. Dokument oraz nazwy przedmiotów muszą być wypełnione w języku angielskim.

8.5 W przypadku wyjazdów na podstawie umów dwustronnych, student musi uzyskać liczbę lokalnych punktów kredytowych, niezbędnych do zaliczenia semestru na uczelni partnerskiej.

9        ROZLICZENIE SIĘ ZE STYPENDIUM

9.1 Dokumenty, które student zobowiązany jest dostarczyc do BWzZ w celu rozliczenia się ze stypendium:

- zaświadczenie o odbyciu studiów wraz z dokładnymi datami trwania semestru (Confirmation of Stay). W przypadku, gdy okres trwania na zaświadczeniu jest krótszy, niż zostało to zapisane w umowie (program Erasmus+), przyznany grant zostanie pomniejszony o odpowiednią liczbę dni. W przypadku, gdy okres trwania stypendium jest dłuższy na zaświadczeniu, niż w umowie, uczelnia nie gwarantuje wypłacenia większej kwoty stypendium, niż zostało to ustalone w umowie wyjazdowej.

- dokument potwierdzający zaliczenie semestru (Transcript of Records). Dokument stanowi integralną część Learning Agreement, przedmioty wpisane na Transcript of Record muszą pokrywać się z przedmiotami uzgodnionymi w Learning Agreement. Dziekan zastrzega sobie prawo do niezaliczenia semestru, w przypadku, gdy zaliczone przedmioty różnią się od wcześniej uzgodnionych.

9.2 Student zobowiązany jest wypełnić ankietę w systemie online z pobytu na stypendium (program Erasmus+). Ankieta wysyłana jest automatycznie na konto e-mailowe studenta po zakończeniu stypendium.

9.3 Student zobowiązany jest wypełnić językowy test kompetencyjny na zakończenie stypendium na platformie OLS (program Erasmus+). Link do testu wysyłany jest automatycznie na konto e-mailowe studenta na krótko przed zakończeniem stypendium. Test wypełniany jest w tym samym języku, w którym był wypełniany pierwszy test kompetencyjny przez rozpoczęciem mobilności.

9.4  Wszystkie dokumenty rozliczeniowe/zaliczeniowe muszą być sporządzone w języku angielskim (oprócz ankiety i językowego testu kompetencyjnego na platformie OLS) i dostarczone do BWzZ najpóźniej do 2 tygodni od zakończenia mobilności na uczelni partnerskiej.

10    BRAK ZALICZENIA SEMESTRU, ZWROT GRANTU

 10.1  W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, niewypełnienia ankiety online lub językowego testu kompetencyjnego), dziekan ma prawo do niezaliczenia studentowi semestru, a uczelnia ma prawo wezwać studenta do zwrotu całości lub części przyznanego grantu (jeśli dotyczy).

11    DOFINANSOWANIE

11.1     W Programie Erasmus+ student otrzymuje dofinansowanie na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem, zakwaterowaniem oraz kosztów podróży. Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu w walucie EUR na konto walutowe Uczestnika. Przyznane stypendium jest zwolnione z opodatkowania. Miesięczna kwota stypendium została ustalona przez Agencję Narodową w zależności od kraju wyjazdu:

I grupa: 500 euro/mc (Dania, Austria, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);

II grupa: 400 euro/mc (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);

III grupa: 300 euro/mc (Bułgaria, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).

11.2     Stypendium naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia spędzonego na uczelni zagranicznej wg kalkulatora przygotowanego przez Komisję Europejską. Pełen miesiąc liczony jest jako 30 dni kalendarzowych, a niepełny ostatni miesiąc pobytu według rzeczywistej liczby dni.

11.3     Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: I rata, ok. 70% całej kwoty wypłacana jest na początku wymiany po spełnieniu warunków określonych przez BWzZ oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów. II rata, ok. 30% wypłacana jest po ostatecznym rozliczeniu się ze stypendium. W przypadku skróconego pobytu, kwota II raty zostanie odpowiednio pomniejszona. W przypadku, gdy student będzie musiał zwrócić równowartość stypendium przekraczającą 30% grantu, zostanie wezwany do zwrotu różnicy.

11.4     Studenci, którzy w dniu rozpoczęcia mobilności (tylko program Erasmus+) posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego ASP, za każdy miesiąc spędzony na uczelni partnerskiej otrzymują dodatkowo 200 EUR na utrzymanie. W tym wypadku cała kwota stypendium (stawka miesięczna podana w pkt 11.1 i dodatek o równowartości 200 EUR miesięcznie) wypłacana jest w PLN przelewem na złotówkowe konto studenta (po kursie ustalonym przez Narodową Agencję). Dodatkowe dofinansowanie przysługuje jedynie studentom, którzy posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego ASP w momencie rozpoczęcia mobilności (pierwszy dzień rozpoczęcia mobilności zapisany w umowie wyjazdowej między studentem a ASP na podstawie zaświadczenia z uczelni partnerskiej). W przypadku, gdy decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego na dany rok akademicki/semestr nastąpi później, niż w dniu rozpoczęcia mobilności, studentowi nie przysługuje dodatek 200 EUR na kolejne miesiące trwania mobilności, ani nie jest też przyznawany wstecznie.

11.5     Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd stypendialny w pierwszym semestrze roku ak. 2016/17, mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w specjalnie wyznaczonym dla nich terminie od 15.04 – 16.05.2016r.

11.6     Studenci niepełnosprawni (tylko program Erasmus+), którzy przedstawią odpowiedni dokument o niepełnosprawności najpóźniej do dn. 24 lutego 2016r. za każdy miesiąc spędzony na uczelni partnerskiej otrzymują dodatkowo 200 euro na utrzymanie. W tym wypadku cała kwota stypendium (stawka miesięczna podana w pkt 11.1 i dodatek o równowartości 200 EUR miesięcznie) wypłacana jest w PLN przelewem na złotówkowe konto studenta (po kursie ustalonym przez Narodową Agencję). 11.7 Studenci niepełnosprawni oraz studenci z dodatkiem socjalnym finansowani są z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W przypadku, gdy liczba studentów z prawem do dodatku socjalnego będzie przewyższała budżet dofinansowania z Programu PO WER, stypendium otrzymają w pierwszej kolejności studenci, których średnia ocen w dokumentach aplikacyjnych była najwyższa.

11.7     Student ma możliwość wyjazdu na stypendium bez grantu, tj., bez dofinansowania z Programu Erasmus+ zachowując przy tym status studenta Erasmus+. Student może skorzystać z takiej opcji tylko wtedy, jeśli w wyniku rekrutacji został pozytywnie zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną, a dla którego nie wystarczyło grantu.

11.8     W każdym przypadku wyjazdu studenta (z grantem lub bez, z dodatkiem socjalnym lub bez i niezależnie od rodzaju stypendium) stypendia uczelniane takie jak: naukowe, socjalne, tp.… nadal wypłacane są studentowi.

11.9     W przypadku wyjazdu poza Europę na podstawie międzyuczelnianej umowy o współpracy, studentowi przysługuje dofinansowanie za bilet lotniczy maksymalnie do kwoty 2000 PLN. Pozostałe koszty: zakwaterowania, utrzymania, wizy, itd., student pokrywa z własnych środków. Studenci pobierający stypendium socjalne nie otrzymują dodatkowego dofinansowania.

11.10 Studenci płatnych form studiów przed wyjazdem na stypendium zobowiązani są uiścić opłatę za studia za semestr, na którym będą przebywać na wymianie.

12    UBEZPIECZNIE, ZAKWATEROWANIE, PODRÓŻ

 12.1     Student zobowiązany jest ubezpieczyć się we własnym zakresie od NNW, OC i kosztów leczenia na czas realizowania stypendium oraz pobytu na uczelni partnerskiej.

12.2     Po zaakceptowaniu studenta przez uczelnię zagraniczną, student samodzielnie organizuje wszelkie sprawy związane z wyjazdem: zakwaterowanie oraz podróż. Wszelkie płatności związane z wyjazdem (opłata za akademik, zakup biletu lotniczego) dokonywane przed podpisaniem umowy wyjazdowej są dokonywane na wyłączną odpowiedzialność studenta. W przypadku, gdy umowa nie będzie mogła zostać podpisana, a wyjazd nie będzie mógł zostać zrealizowany (np. brak ostatecznej zgody dziekana, brak zaliczenia przed wyjazdem, tp.…), uczelnia nie zwraca studentowi wcześniej poniesionych przez niego kosztów.

12.3     Podczas przebywania na stypendium student zobowiązany jest regularnie sprawdzać podaną na formularzu aplikacyjnym skrzynkę mailową, w celu utrzymania stałego kontaktu z BWzZ, które będzie informowało studenta o kolejnych terminach złożenia dokumentów, o zaległościach itd….

13    REKRUTACJA UCZELNIANA, I ETAP

 13.1     Rekrutacja dla studentów ASP odbywa się raz w roku w lutym 2016r. zarówno na wyjazdy w semestrze zimowym jak i letnim roku akademickiego 2016/17.

13.2     Rekrutacja dla studentów studiów magisterskich uzupełniających, którzy realizowali program licencjacki na innej uczelni, niż ASP we Wrocławiu, odbywa się we wrześniu 2016r. i tylko na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17r.

13.3     Rekrutacja odbywa się na podstawie przedłożonych Komisji Kwalifikacyjnej dokumentów aplikacyjnych. W skład Komisji wchodzą: koordynatorzy wydziałowi ECTS, prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą , prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, kierownik studiów doktoranckich, uczelniany koordynator Programu Erasmus+, specjalista ds. współpracy z zagranicą oraz przedstawiciel samorządu studenckiego.

13.4     Obrady Komisji na wyjazdy na rok ak. 2016/17 odbędą się dn. 26.02.2016r. o godz. 9:00.

13.5     Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia obrad Komisji Kwalifikacyjnej na tablicy ogłoszeniowej przy BWZZ oraz rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do kandydata.

13.6     Student może aplikować jednorazowo do uczelni w ramach Programu Erasmus+ lub w ramach międzyuczelnianej umowy o współpracy do uczelni pozaeuropejskiej. Na wniosku aplikacyjnym można wpisać dwie uczelnie, tj. pierwszego wyboru oraz drugiego wyboru w ramach jednego programu wymiany.

14    PROCEDURA APLIKACYJNA

14.1 Termin składania aplikacji na wyjazdy dla studentów ASP: 24.02.2016r. do godz. 14:00.

14.2 Termin składania aplikacji na wyjazdy dla studentów studiów magisterskich uzupełniających, którzy realizowali program licencjacki na innej uczelni, niż ASP we Wrocławiu: 15.09.2016r. do godz. 14:00.

14.3 Dokumenty do złożenia:

 - formularz aplikacyjny

Na formularzu jest m.in. miejsce na podpis profesora popierającego wyjazd, koordynatora wydziałowego oraz dziekana, średnią ocen za poprzedni rok akademicki 2014/15 (lub za semestr zimowy 2015/16 w przypadku studentów I roku studiów licencjackich) potwierdzoną pieczątką z dziekanatu (najniższa akceptowana średnia ocen to 4,3) oraz ocenę z lektoratu z języka obcego potwierdzoną przez Zakład Języków Obcych. 

W przypadku, gdy ocena z lektoratu jest niższa, niż 4,5 student zobowiązany jest zdać egzamin językowy.

Egzaminy językowe będą się odbywały w dniach 15-18.02.2016r. Dokładne informacje oraz teksty, na których będzie opierał się egzamin dostępne są w zakładce Zakład Języków Obcych na stronie internetowej uczelni. Egzamin sprawdza możliwości komunikacyjne oraz znajomość słownictwa związanego z ich kierunkiem studiów. Wyjątek stanowią studenci AWiW II roku, których obowiązuje odrębny egzamin – więcej informacji w zakładce ZJO.

Zapisy na egzamin odbędą się dn. 15.02.2016r. na tablicy przy Biurze Współpracy z Zagranicą (do godz. 14:00).

- list motywacyjny

- portfolio do 10 prac (na CD, w formacie JPG, rozmiary nie mogą przekraczać 1000 px na 1000 px, rozdzielczość 72 dpi; za zgodą koordynatora dopuszcza się prezentację filmową, maksymalnie do 3 min, w formacie DVD).

- zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności studenta (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą (p.102A, Plac Polski)

Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej www.asp.wroc.pl w zakładce Współpraca z Zagranicą.

15    ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

15.1 W przypadku odrzucenia aplikacji kandydata przez Komisję, kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja w sprawie odwołania zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od otrzymania odwołania.

16    REKRUTACJA NA UCZELNI PARTNERSKIEJ, II ETAP

 16.1 Po zakwalifikowaniu się na stypendium zagraniczne, Komisja Kwalifikacyjna przyznaje studentowi grant (w programie Erasmus+) i następuje II etap kwalifikacji, który polega na zgłoszeniu studenta do uczelni zagranicznej. Grant oraz wyjazd mogą zostać zrealizowane pod warunkiem, że student zostanie zaakceptowany przez uczelnię zagraniczną.

16.2 W przypadku, gdy student nie zostanie przyjęty na daną uczelnię, może starać się jednorazowo o wyjazd w inne miejsce, pod warunkiem, że nie zostało zajęte przez innego studenta, i że termin zgłaszania aplikacji nie został przekroczony.

16.3 Po pierwszym etapie rekrutacji student zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z procedurą aplikacyjną danej uczelni partnerskiej (np. na stronie internetowej uczelni zagranicznej) i przygotować niezbędne dokumenty aplikacyjne. W przypadku wyjazdu na semestr zimowy, student zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów do 15 kwietnia 2016r., a na semestr letni – do 15 września 2016r., chyba, że BWzZ zdecyduje inaczej.

17    FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM NA STYPENDIUM

 17.1 Po zakwalifikowaniu się na stypendium i pisemnej akceptacji z uczelni zagranicznej o przyjęciu na studia, na 2-3 tygodnie przed wyjazdem student powinien wypełnić wniosek wyjazdowy (formularz z danymi bankowymi niezbędny do przelania stypendium, wymagane konto walutowe lub złotówkowe w przypadku studentów z prawem do stypendium socjalnego), uzyskać pisemną zgodę dziekana na wyjazd, dostarczyć kopię polisy ubezpieczeniowej ważnej w kraju odbywania stypendium (koszty leczenia, OC, NNW) oraz podpisać umowę wyjazdową w BWzZ. Umowa może być podpisana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem mobilności, w przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów na tydzień przed rozpoczęciem mobilności, umowa nie zostanie podpisana, wyjazd nie zostanie zrealizowany, a przyznany grant anulowany.

18    REZYGNACJA ZE STYPENDIUM

18.1 Student ma prawo zrezygnować z przyznanego mu grantu  na wyjazd. Pisemne oświadczenie o rezygnacji należy złożyć w BWzZ do dn. 15 kwietnia 2016r. w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym oraz do dn. 15 września 2016r. W przypadku wyjazdu w semestrze letnim. W razie braku stosownego oświadczenia oraz niedostarczenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych w podanym terminie, grant zostaje automatycznie odebrany i przyznany studentowi oczekującemu na liście rezerwowej. Dodatkowo student, który nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze stypendium, w kolejnym roku akademickim nie ma prawa aplikowania o wyjazd stypendialny.

19    STUDENCI STUDIÓW DOKTORANCKICH

19.1 Studenci studiów doktoranckich, przed złożeniem podania o wyjazd stypendialny, muszą we własnym zakresie znaleźć profesora/mentora na danej uczelni partnerskiej, który obejmie opiekę nad pracą związaną z doktoratem w trakcie wymiany Erasmus. W tym celu należy samodzielnie skontaktować się z Koordynatorem Biura Współpracy z Zagranicą danej uczelni partnerskiej i przesłać abstrakt pracy doktorskiej w j.angielskim. Do dokumentów aplikacyjnych student dostarcza potwierdzenie z uczelni partnerskiej, że może aplikować o miejsce na wymianie.

Zatwierdzono dn. 4.11.2015  

Prorektor ds. AZN, prof. Agata Danielak-Kujda

Koordynator Programu Erasmus+, mgr Beata Ludwiczak                            

                                                                 <

Załączniki