Regulamin Zakładu Języków Obcych

Regulamin prowadzenia zajęć w Zakładzie Języków Obcych podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (II semestr roku ak. 2019-2020):

1.  Student ma prawo do 15 % nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Od 16.03.2020 formą obecności jest uczestnictwo w zajęciach online lub terminowe przesyłanie zleconych przez prowadzącego zadań.

2.  W razie trudności w realizowaniu zadań, związanymi z problemami technicznymi, zdrowotnymi lub innymi, student/ka powinien niezwłocznie przekazać tę informację do prowadzącego. Problemy zdrowotne wymagają formalnego potwierdzenia.

3.   Prowadzący zajęcia zapewniają studentom kontynuację nauki i opanowanie efektów kształcenia przy pomocy dostępnych metod, wymienionych w zarz. Rektora nr I/30/2020. Szczegółowe zasady określają i wysyłają lektorzy dla swoich grup.

4.  W czwartym semestrze student przystępuje do specjalistycznego egzaminu językowego, którego wynik wpływa na ocenę końcową. Warunki przeprowadzenia egzaminu w II semestrze roku ak. 2019/2020 zostaną określone przez grono dydaktyczne Zakładu Języków Obcych jak tylko to będzie możliwe, w zależności od sytuacji panującej w kraju, w dostosowaniu do zarządzeń władz państwa oraz uczelni.


Dotychczasowy regulamin:

1.  Student ma prawo do 15 % nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

2.  W razie nieobecności spowodowanej chorobą, zwolnienie lekarskie należy przedstawić na pierwszych zajęciach po ustaniu nieobecności.

3.  Kolokwia i wypowiedzi ustne należy zaliczać w terminie. W razie choroby lub usprawiedliwionej nieobecności student ma 2 tygodnie na uzupełnienie zaległości. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną, którą ma obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni. Nie można poprawiać na własnych zajęciach.

4.  Poprawiać można tylko oceny dostateczne, w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie. Ocenę niedostateczną student ma obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie.

5.  Na zaliczenie semestru składają się: pozytywne oceny z kolokwiów, wypowiedzi ustnych, etc., frekwencja i aktywność na zajęciach.

6.  W czwartym semestrze student przystępuje do specjalistycznego egzaminu językowego, którego wynik wpływa na ocenę końcową.

7.  Wszelkie indywidualne przypadki należy zgłaszać do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru. W późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

8.  Uczestnicząc w danym kursie językowym student zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych wymagań, przedstawionych przez prowadzącego na 1. zajęciach w roku akademickim.