Regulamin Zakładu Języków Obcych

1. W bieżącym roku akademickim zajęcia mogą odbywać się w trybie zdalnym lub stacjonarnym.

W przypadku przejścia na tryb zdalny, do uczestniczenia w zajęciach niezbędny jest odpowiedni sprzęt (komputer, laptop, etc.), wyposażony w kamerę, mikrofon i głośniki.

2. Zajęcia zdalne odbywają się z wykorzystaniem platformy Teams.

3. Student ma prawo do 15 % nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

Obecność studenta liczy się jako połączenie na odpowiedniej platformie komunikacji, wraz z komunikacją wideo i audio.

4. W razie nieobecności spowodowanej chorobą, zwolnienie lekarskie należy przekazać lektorowi w ciągu 7 dni od pierwszego dnia nieobecności.

5. Kolokwia i wypowiedzi ustne należy zaliczać w terminie. W razie choroby lub usprawiedliwionej nieobecności student ma 2 tygodnie na uzupełnienie zaległości. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną, którą ma obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni. 

6. Poprawiać można tylko oceny dostateczne, w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie. Ocenę niedostateczną student ma obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie.

7. Na zaliczenie semestru składają się: pozytywne oceny z kolokwiów, wypowiedzi ustnych, etc., frekwencja i aktywność na zajęciach.

8. W czwartym semestrze student przystępuje do specjalistycznego egzaminu językowego, którego wynik wpływa na ocenę końcową.

9. Wszelkie indywidualne przypadki należy zgłaszać do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru. W późniejszym terminie nie będą one rozpatrywane.

10. Uczestnicząc w danym kursie językowym student zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych wymagań, przedstawionych przez prowadzącego na 1 zajęciach w roku akademickim. 

11. Treść i forma prowadzonych zajęć są chronione prawem autorskim i nie wolno ich nagrywać i rozpowszechniać bez zgody osoby prowadzącej.

12. Szczegóły organizacji pracy zdalnej określa zarządzenie Rektora dotyczące odpowiedniego semestru.