Regulamin Zakładu Języków Obcych

1.       Student ma prawo do 15 % nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

2.       W razie nieobecności spowodowanej chorobą, zwolnienie lekarskie należy przedstawić na pierwszych zajęciach po ustaniu nieobecności.

3.       Kolokwia i wypowiedzi ustne należy zaliczać w terminie. W razie choroby lub usprawiedliwionej nieobecności student ma 2 tygodnie na uzupełnienie zaległości. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną, którą ma obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni. Nie można poprawiać na własnych zajęciach.

4.       Poprawiać można tylko oceny dostateczne, w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie. Ocenę niedostateczną student ma obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie.

5.       Na zaliczenie semestru składają się: pozytywne oceny z kolokwiów, wypowiedzi ustnych, etc., frekwencja i aktywność na zajęciach.

6.       W czwartym semestrze student przystępuje do specjalistycznego egzaminu językowego, którego wynik wpływa na ocenę końcową.

7.       Wszelkie indywidualne przypadki należy zgłaszać do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru. W późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

8.       Uczestnicząc w danym kursie językowym student zobowiązany jest przestrzegać szczegółowych wymagań, przedstawionych przez prowadzącego na 1. zajęciach w roku akademickim.