INTERDISCIPLINARY PhD

stacjonarne, międzywydziałowe studia III stopnia

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ROZPOCZNIE SIĘ W MAJU 2019 R.

FORMA I TRYB REKRUTACJI BĘDĄ PODOBNE DO NABORU 2018/2019.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z rekrutacją- kontakt z pracownikiem Biura Współpracy z Zagranicą- p. Pauliną Zaweracz

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. UCZELNIA NIE PRZEWIDUJE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 

Doktorant/ka dokonuje wyboru z oferty czterech wydziałów:

REGULAMIN,PROGRAM i EFEKTY KSZTAŁCENIA- pliki do pobrania poniżej

REKRUTACJA- tryb i warunki do pobrania poniżej

KROK 1 – DO 30 CZERWCA 2018

 1. Zaloguj się w naszym Systemie Rekrutacji Elektronicznej
 2. Wypełnij anietę osobową
 3. Załącz portfolio (max. 20 prac) 
 4. Załącz skany dokumenótw:
 • proponowany temat i zakres pracy doktorskiej;
 • opinię (opracowaną przez osobę posiadającą tytuł profesora lub doktora habilitowanego), zawierającą ocenę dorobku artystycznego/projektowego oraz naukowo-badawczego, jak również ocenę proponowanego tematu i zakresu pracy doktorskiej kandydata;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”;
 • dyplom ukończenia w Polsce studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów III stopnia, a w przypadku beneficjentów programu Diamentowy Grant, dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta. W przypadku absolwentów uczelni wyższych, którzy pozytywnie przeszli egzamin dyplomowy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - zaświadczenie o ukończeniu studiów. 

UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille.

W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

REKRUTACJA KROK 2 – DO 29 LIPCA 2018

Komisja Rekrutacyjna zapozna się z przesłanym portfolio, propozycją tematu i zakresu pracy doktorskiej oraz z załączoną opinią. Komisja oceni Twoje zgłoszenie w skali 0-26 punktów.

 • portfolio (dorobek artystyczny/projektowy i naukowo-badawczy) 0-10 pkt.
 • propozycję tematu i zakresu pracy doktorskiej 0-8 pkt. 
 • rekomendacja 0-8 pkt.

12 osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zaproponujemy miejsce w naszym programie. Jeśli uzyskasz mniej niż 13 punktów nie będziemy mogli przyjąć Cię na studia doktoranckie. 

Komisja Rekrutacyjna zapozna się z przesłanymi materiałami do 15 lipca 2018. Do 29 lipca otrzymasz e-mail z decyzją, prześlemy do Ciebie również list zawierający oficjalną decyzję komisji rekrutacyjnej. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

REKRUTACJA KROK 3 – DO 1 PAŹDZIERNIKA 2018

Jeśli otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie musisz dostarczyć oryginały ww. dokumentów oraz:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku;
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – ksero wizy lub karty stałego pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów/paszportów;
 • zdjęcie w postaci elektronicznej (wymiary: 300x375 pikseli, format JPG).

Wszystkim osobom przyjętym na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19, na czas trwania studiów oferujemy stypendium w wysokości 1470 zł / miesiąc.

REKTURACJA UZUPEŁNIAJĄCA – DO 15 WRZEŚNIA 2018

Rekrutację uzupełniającą na studia doktoranckie przeprowadzimy jedynie w przypadku wolnych miejsc. 

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Skontaktuj się z nami!

Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki