SZKOŁA DOKTORSKA

SZKOŁA DOKTORSKA

w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki

Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej.

W MAJU 2019 R. ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACJI.

PLATFORMA REKRUTACYJNA ZOSTANIE URUCHOMIONA W MAJU 2019.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z rekrutacją- kontakt z pracownikiem Biura Współpracy z Zagranicą-

 p. Pauliną Zaweracz

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl

·         czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

·         opłaty: kształcenie bezpłatne

·         początek roku akademickiego: 1 października

·         kontakt: studyinenglish@asp.wroc.pl

Doktorant/ka dokonuje wyboru z oferty czterech wydziałów:

·         Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

·         Wydział Ceramiki i Szkła

·         Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

·         Wydział Malarstwa i Rzeźby

W Szkole Doktorskiej przewiduje się kształcenie w dwóch językach wykładowych (do wyboru polski lub angielski).

W 2019/2020 roku do Szkoły Doktorskiej zostanie przyjętych 8 obcokrajowców, 4 najlepszych otrzyma stypendia w kwocie 5 000 PLN miesięcznie.

Pozostali doktoranci otrzymają stypendia w kwocie 2 104 PLN miesięcznie w pierwszym okresie kształcenia, a następnie w wysokości 3 242 PLN po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej.

 Do czasu rozpoczęcia rekrutacji możesz przygotować:

1.        Portfolio (max. 20 prac) 

2.        Skany dokumentów:

·         proponowany temat i zakres pracy doktorskiej;

·         opinię (opracowaną przez osobę posiadającą tytuł profesora lub doktora habilitowanego), zawierającą ocenę dorobku artystycznego/projektowego oraz naukowo-badawczego, jak również ocenę proponowanego tematu i zakresu pracy doktorskiej kandydata;

·         dowód osobisty lub paszport;

·         dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”;

·         dyplom ukończenia w Polsce studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. W przypadku absolwentów uczelni wyższych, którzy pozytywnie przeszli egzamin dyplomowy w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 - zaświadczenie o ukończeniu studiów. 

UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille.

W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.