MFA in VISUAL ARTS

niestacjonarne, interdyscyplinarne studia II stopnia

UWAGA!!! ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ROZPOCZNIE SIĘ W MAJU 2019 R. (AKTYWACJA PLATFORMY REKRUTACYJNEJ)

W przypadku dodatkowych pytań związanych z rekrutacją, kontakt z pracownikiem Biura Wsółpracy z Zagranicą- P. Pauliną Zaweracz;

e-mail- studyinenglish@asp.wroc.pl 

 • czas trwania: 2 lata (4 semestry)
 • suma ECTS: 120 
 • limit miejsc: 12 
 • opłaty: studia bezpłatne*
 • początek roku akademickiego: 1 października
 • kierownik studiów: dr Zuzanna Dyrda
 • kontakt: studyinenglish@asp.wroc.pl 

*dotyczy osób przyjętych na studia w roku akademickimz 2019/2020, oferta skierowna do kandydatów zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza UE 

PROGRAM STUDIÓW/ OPIS SPECJALIZACJI/ PROCEDURA DYPLOMOWANIA- pliki do pobrania poniżej

dostępne kierunki:

 • Sztuka i wzornictwo ceramiki
 • Sztuka i wzornictwo szkła
 • Wzornictwo
 • Architektura wnętrz
 • Scenografia
 • Grafika artystyczna
 • Projektowanie graficzne
 • Sztuka mediów 
 • Malarstwo
 • Rzeźba 

REKRUTACJA- warunki i tryb poniżej

KROK 1 – DO 30 CZERWCA 2019

 1. Zaloguj się w naszym Systemie Rekrutacji Elektronicznej
 2. Wypełnij ankietę osobową
 3. Załącz portfolio (max. 20 prac) 
 4. Załącz skany dokumentów:
 • dowód osobisty lub paszport;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”;
 • dyplom ukończenia w Polsce studiów I lub II stopnia, albo dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia wraz ze skanem dokumentu poświadczającego przebieg studiów (skan wykazu przedmiotów i ocen, transkryptu, suplementu do dyplomu lub indeksu). W przypadku absolwentów uczelni wyższych, którzy pozytywnie przeszli egzamin dyplomowy w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 - zaświadczenie o ukończeniu studiów.

UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille.

W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku innym niż polski lub angielski wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

REKRUTACJA KROK 2 – DO 29 LIPCA 2019

Komisja rekrutacyjna zapozna się z przesłanymi materiałami do 15 lipca 2019. Do 29 lipca otrzymasz e-mail z  decyzją, prześlemy do Ciebie również list zawierający oficjalną decyzję komisji rekrutacyjnej. 

Komisja zapozna się z przesłanym portfolio i oceni Twoje zgłoszenie w skali 0-10 punktów. 12 osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zaproponujemy miejsce w naszym programie. Jeśli uzyskasz 0-3 puntów nie będziemy mogli przyjąć Cię na studia.

REKRUTACJA KROK 3 – DO 1 PAŹDZIERNIKA 2019

Jeśli otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia musisz dostarczyć oryginały ww. dokumentów oraz:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku;
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – ksero wizy lub karty stałego pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów/paszportów;
 • zdjęcie w postaci elektronicznej (wymiary: 300x375 pikseli, format JPG).

REKTURACJA UZUPEŁNIAJĄCA – DO 15 WRZEŚNIA 2019

Rekturację uzupełniającą przeprowadzimy jedynie w przypadku wolnych miejsc.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Skontaktuj się z nami!

Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki