STACJONARNE studia doktoranckie z wykładowym j.polskim

SEKRETARIAT MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

pokój 117/118M

Pl. Polski 3/4

50-156 Wrocław

Otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00

środy - nieczynne

21 czerwca 2019 - nieczynne

KONTAKT:

dr Monika Łukasik-Duszyńska

tel: 71 343 80 31 wew. 310

kontakt email: m.lukasik@asp.wroc.pl


PODSTAWĄ ZALICZENIA DANEGO ROKU STUDIÓW JEST

dostarczenie  do 15 września, wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów:

- rocznego sprawozdania dotyczącego przebiegu pracy artystyczno-badawczej lub projektowo-badawczej, uwzględniającego stopień przygotowania pracy doktorskiej oraz zawierającego informacje dotyczące  innych form działalności artystyczno-naukowej - ( załącznik nr 1). SPRAWOZDANIE (zapisane w formacie doc lub rtf) NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na adres e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl

-  opinii opiekuna artystycznego lub promotora - (załącznik nr 2).

- informacji podsumowującej odbytą praktykę dydaktyczną potwierdzonej przez  opiekuna artystycznego lub promotora - (załącznik nr 3)

-  indeksu z kompletem wpisów wymaganych w programie  studiów.

PODSTAWĄ ZALICZENIA SEMESTRU ZIMOWEGO JEST ZŁOŻENIE INDEKSU wraz z kartą zaliczeniową Z KOMPLETEM WPISÓW WYMAGANYCH W PROGRAMIE STUDIÓW


UWAGA! Nie wolno w połowie semestru zmieniać pracowni uzupełniającej. O wszelkich zmianach  należy przed rozpoczęciem semestru poinformować opiekuna artystycznego, i na piśmie kierownika MSD za pośrednictwem sekretariatu MSD.


DOKTORANCI I ROKU ZOBOWIĄZANI SĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM DO:

1. wybrania opiekuna artystycznego (pracownik ASP) zatwierdzonego w trakcie tajnego głosowania rady właściwej jednostki organizacyjnej, na wniosek jej kierownika.

2. wybrania opiekuna pracowni uzupełniającej

3. przygotowania indywidualnego programu studiów, uzgodnionego z opiekunem artystycznym i zatwierdzonego przez radę właściwej jednostki


WARUNKIEM ZALICZENIA III ROKU STUDIÓW

jest wszczęcie przewodu doktorskiego.

Ostateczny termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia danego roku akademickiego.

Wszelkich informacji udzielają:

Elżbieta Sumara i Karolina Koncewicz

pokój 104P, 

e-mail: esu@asp.wroc.pl

e-mail: k.koncewicz@asp.wroc.pl

tel. 71 343 80 31 wew. 257


aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki