STACJONARNE studia doktoranckie z wykładowym j.polskim

NA STUDIA DOKTORANCKIE NIE MA KOLEJNYCH NABORÓW. INFORMACJĘ NA TEMAT SZKOŁY DOKTORSKIEJ PROWADZONEJ ASP W JĘZYKU ANGIELSKIM ZNAJDZIESZ - tutaj

Poniżej są informacje dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.

SEKRETARIAT MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

pokój 117/118M

Pl. Polski 3/4

50-156 Wrocław

Otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00

środy - nieczynne

22.07.2021 - urlop

KONTAKT:

dr Monika Łukasik-Duszyńska

tel: 71 343 80 31 wew. 310

kontakt email: m.lukasik@asp.wroc.pl


PODSTAWĄ ZALICZENIA DANEGO ROKU STUDIÓW JEST

dostarczenie  do 15 września, wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów:

- rocznego sprawozdania dotyczącego przebiegu pracy artystyczno-badawczej lub projektowo-badawczej, uwzględniającego stopień przygotowania pracy doktorskiej oraz zawierającego informacje dotyczące  innych form działalności artystyczno-naukowej - ( załącznik nr 1). SPRAWOZDANIE (zapisane w formacie doc lub rtf) NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na adres e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl

-  opinii opiekuna artystycznego lub promotora - (załącznik nr 2).

- informacji podsumowującej odbytą praktykę dydaktyczną potwierdzonej przez  opiekuna artystycznego lub promotora - (załącznik nr 3)

-  uzyskanie kompletu wpisów wymaganych w programie studiów.

PODSTAWĄ ZALICZENIA SEMESTRU ZIMOWEGO JEST UZYSKANIE KOMPLETU WPISÓW WYMAGANYCH W PROGRAMIE STUDIÓW


UWAGA! Nie wolno w połowie semestru zmieniać pracowni uzupełniającej. O wszelkich zmianach  należy przed rozpoczęciem semestru poinformować opiekuna artystycznego, i na piśmie kierownika MSD za pośrednictwem sekretariatu MSD.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW:

- w przypadku doktorantów, którzy mieli wszczęcie przewodu doktorskiego przed 30 kwietnia 2019r.: dostarczenie dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu i dostarczenie wypełnionych ww. dokumentów do 15 września danego roku zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich wraz z kartą obiegową.

- w przypadku pozostałych doktorantów: złożenie wniosku o wyznacznie promotora lub promotorów do Rady Dyscypliny Artystycznej (za posrednictwem działu przewodów, pokój nr 101P) nie później niż do końca 6 semestru (szczegółowe inf. paragraf 20 Regulaminu studiów doktoranckich) i dostarczenie ww. wypełnionych dokumentów do 15 września danego roku zgodnie z Regulaminem wraz z kartą obiegową.

Wszelkich informacji na temat wszczęcia przewodu doktorskiego udzielają:

kier. Elżbieta Sumara, Edyta Machnacz, Marta Włodarczyk

pokój 101P, 

e-mail: esu@asp.wroc.pl, e.machnacz@asp.wroc.pl, m.wlodarczyk@asp.wroc.pl

tel. 71 343 80 31 wew. 257

Postępowania ws. nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. otwiera się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z nową procedurą. Szczegółowy sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora określa Senat ASP.


REZYGNACJA ZE STUDIÓW DOKTORANCKICH

Doktoranci chcący zrezygnować ze studiów doktoranckich, proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie wniosku o rezygnację ze studiów doktoranckich (wzór wniosku - dostępny niżej w załącznikach).

aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki