Grafika - Studia doktoranckie niestacjonarne w języku angielskim

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu
Studia doktoranckie niestacjonarne w języku angielskim

Słuchaczami studiów doktoranckich mogą być osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, wykazujące uzdolnienia i znaczący dorobek artystyczny lub projektowy.

Studia trwają trzy lata i przygotowują do uzyskania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne lub sztuki projektowe. 

Zajęcia odbywają wg indywidualnego programu pracy. Program studiów stwarza warunki do prowadzenia samodzielnej działalności artystyczno-badawczej lub projektowo-badawczej oraz zakłada odbycie praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Realizacja programu prowadzi do uzyskania efektów kształcenia w zakresie:

a)  wiedzy na zaawansowanym poziomie odpowiadającej obszarowi prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej,
b)  umiejętności związanych z metodologią i metodyką prowadzenia tej działalności,
c)  kompetencji społecznych odnoszących się do prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej oraz społecznej roli artysty i nauczyciela akademickiego. 

Koszt studiów: 2500 EUR za semestr

Studenci studiów doktoranckich mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie oraz mogą starać się o różne formy pomocy materialnej. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie min. 3 kandydatów.