VII Pracownia Malarstwa, dyplomująca

Prowadzący:

Kierownik pracowni: Prof. Piotr Błażejewski
ad. Anna Kołodziejczyk

MALARSTWO

Prowadzący: prof. PIOTR BŁAŻEJEWSKI, asystent. ANNA KOŁODZIEJCZYK

Cele pracy

Pobudzenie świadomości twóczej studentów oparciu o ich subiektywną wrażliwość, własny język plastyczny oraz intelektualną postawę wobec problematyki współczesnego świata. Wykrystalizowanie metod indywidualnej kreacji malarskiej, adekwatnej do podmiotowych, ale też zewnętrznych bodźców twóczych. Osiągnięcie warsztatowej biegłości i swobody posługiwania się różnorodnymi narzędziami i technikami malarstwa, zarówno tradycyjnymi, jak i niekonwencjonalnymi oraz eksperymentalnymi, wykraczającymi poza zwyczajowe środki medialne malarstwa sztalugowego.

Metody pracy i zadania twóczej

Punktem wyjścia pracy studentów jest badawcze, analityczne, ale też medytacyjne studium natury, w myśl opinii Paula Gauguina: "...Sztuka jest abstrakcją. Wydobądź tą abstrakcją z natury, kiedy ją kontemplujesz, myśl więcej o kreacji niż o naturze." Podstawą jest twórcza praca nad sobą, realizowanie siebie w konfrontacji z dokonaniami kolegów i korektą prowadzącego zajęcia. Korekty obejmują cały proces twórczy: fazę koncepcji, realizacji oraz końcowe omówienie rezultatów. Nieodzownym elementem edukacji jest pogłębianie własnej świadomości kulturowej poprzez studia nad historią i teorią sztuki, orientacje w sytuacji sztuki wspłczesnej, jej osiągnięć i wewnętrznych sprzeczności. Studenci są zachęcani do uczestnictwa w imprezach kulturalnych i wydarzeniach artystycznych, zapoznawania się z tekstami teoretycznymi.

Realizacja programu

Studenci dwóch pierwszych roczników realizując prace studyjne w pracowni, obejmujące martwą naturę oraz akt, uczą się wnikliwej obserwacji natury, przekładania rezultatów obserwacji na płótno i materię farby. Studenci czwartego roku zachęcani są do indywidualnych poszukiwań własnych sposobów malarskiej wypowiedzi i do określania zakresu problematyki artystycznej, realizowanej w swoim malarstwie.Chodzi zarówno o sferę zagadnień światopoglądowych,jak i estetycznych, dotyczących immanentnych cech malarstwa. Studenci piątego roku nie są ograniczani w zakresie stosowanych materiałów i technik. Zarówno tradycyjne środki malarstwa, jak i nowatorstwo medialne powinno być związane z wyznawaną postawą twórczą, określoną interpretacją świata i sztuki. Praca dyplomowa, to samodzielne, dojrzałe dzieło artystyczne, podejmujące świadomie ważne kwestie artystyczne, światopoglądowe czy filozoficzne.