Działania w przestrzeni publicznej


PROWADZĄCY:

Dr Tomasz Opania

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, II stopnia, I rok, sem. I i II

RODZAJ ZAJĘĆ:

Zajęcia w pracowni polegające głównie na przygotowaniu i omówieniu projektów indywidualnych i zespołowych, korekty indywidualne, konwersatoria. Realizacje projektów i wystąpień w wybranych przez studenta(ów) miejscach, przestrzeniach.

CELE KSZTAŁCENIA:

Odpowiedź na pytanie, próba definicji terminów: „sztuka publiczna „ i „sztuka w przestrzeni publicznej“.Czym różnią się te z pozoru bliskie określenia. Zwrócenie uwagi na wyjątkową relacja między sztuką a porządkiem społecznym. Podkreślenie kontekstu społecznego w obrębie, którego dotyka. Umiejętność odróżnienia sztuki pojawiającej się w miejscach publicznych (w przestrzeni miejskiej, internetowej itd.) od sztuki społecznie zaangażowanej, zajmującej się społecznymi aspektami życia. Sztuki, której celem jest zwrócenie uwagi, wpro-wadzenie do społecznej dyskusji tematów, problemów niewygodnych, margina-liów.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Dwa zadania semestralne. Jedno poświęcone działaniom w przestrzeni publicznej ze szczególnym naciskiem na etap przygotowawczy (opis ideowy, wizualizacja, kosztorys). Drugie jako autorskie wystąpienie – realizacja jako efekt rozpoznania najbliższego otoczenia (np. stosunków sąsiedzkich, sytuacji  przestrzennej, historii itp.)

KRYTERIA OCENY:

Przegląd egzaminacyjny

Prowadzący: Dr Tomasz Opania