Egzamin specjalistyczny z języka angielskiego

EGZAMIN SPECJALISTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO odbędzie się w maju 2022r.

Nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie późniejszym lub innym niż ustalony.

Do egzaminu przystępują wszyscy studenci. Jest to dla nich egzamin obowiązkowy. Ocena z egzaminu stanowi 50% oceny końcowej w IV semestrze II roku studiów. Do egzaminu mogą przystąpić również  studenci lat wyższych lub studenci studiów zaocznych i wieczorowych.

Po pomyślnie zdanym egzaminie student otrzyma dyplom potwierdzający znajomość specjalistycznego języka angielskiego w danej dziedzinie, z podaną liczbą uzyskanych punktów.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej; egzamin ustny odbędzie się w terminie ustalonym przez lektorów poszczególnych grup. Warunkiem przystąpienia do części ustnej  jest otrzymanie co najmniej 52% punktów z części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z następujących elementów (nie dotyczy Scenografii oraz Architektury Wnętrz i Wzornictwa):

I. Część ogólnoplastyczna (40 punktów). W jej  zakres wchodzą następujące teksty podstawowe, które znajdują się na stronie ZJO

   1. Rysunek - Drawing

   2. Malarstwo- Panel Painting Structure

   3. Rzeźba - Sculpture

II. Część specjalistyczna dla poszczególnych kierunków (90 punktów):

   1. Malarstwo:

      a. Easel Painting

      b. Still life, Portrait, Landscape

      c. Oil painting & tempera

      d. Watercolour & gouche

      e. Drawing techniques

      f. Modern painting - 2nd year

      g. Squiggly, Tangly and Angular - modern drawing

   2. Rzeźba:

      a. Egyptian sculpture, Art for Eternity

      b. Kuros & kore, Greek sculpture

      c. Tools, materials, techniques

      d. Movement, human anatomy, texture

      e. Drawing techniques

      f. Modern sculpture - 2nd year

      g. Squiggly, Tangly and Angular - modern drawing

   3. Grafika

      a. Grafika warsztatowa - podręcznik “English for Printmaking” D. Kopacz, Ch. Nowicki

      b. Grafika projektowa - Graphic Design, Design Categories, Typography, Mastering Materials I-IV, Paper

   4. Sztuka Mediów:

      a. Analog photography

      b. Digital photography

      c. Image editing

      d. Animation 1,2,3,4

      e. Elementy rzeźby: movement, human anatomy, texture

      f. Elementy malarstwa: kolor

      g. Drawing techniques

   5. Ceramika

      (tools, types of firing, forming techniques, decoration, glazes, mosaic, plaster moulds, functional objects)

   6. Szkło

      (tools, cold and hot shaping techniques, stained glass, mosaic, plaster moulds, bar ware, functional objects)

   7. Rekonstrukcja Ceramiki i Szkła

      (glass - tools, cold and hot shaping techniques, stained glass, mosaic, plaster moulds, bar ware, functional objects, restoration of glass)

      (ceramics - tools, types of firing, forming techniques, decoration, glazes, restoration of ceramic)

Niektóre teksty specjalistyczne dla poszczególnych kierunków nie są przedstawione na stronie ZJO, w takich przypadkach proszę kontaktować się mailowo z p. Dorotą Kopacz – dorotakopacz.thom@gmail.com (zagadnienia: malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa i projektowa oraz animacja i fotografia) i p. Anitą Majcher a.majcher@wp.pl (zagadnienia: ceramika, szkło, rekonstrukcja ceramiki, rekonstrukcja szkła) celem otrzymania brakujących tekstów.

Z egzaminu ustnego student może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Elementy wypowiedzi, które są brane pod uwagę przy ocenie to: gramatyka, wymowa, umiejętność komunikacji oraz słownictwo specjalistyczne. Egzamin ustny składa się z trzech części:

1. Prezentacja (angielska nazwa uczelni i kierunku studiów, plany związane ze studiami, zainteresowania etc)

2. Opis projektu / pracy artystycznej wykonanej przez studentkę/ studenta w tym roku (mile widziane zdjęcia tej pracy)

3. Krótki opis wybranych zdjęć prac prezentujących różne techniki artystyczne / recenzja ostatnio widzianej wystawy / komentarz na temat bieżących wydarzeń kulturalnych

Całość egzaminu to 160 punktów.

Studenci są proszeni o zgłoszenie swojego uczestnictwa w egzaminie do 20 kwietnia z podaniem wybranego przez siebie zakresu tematycznego.

Teksty do egzaminu pisemnego znajdują się na stronie Zakładu Języków Obcych w zakładce „Teksty do egzaminów”.

Dla studentów, którzy nie zgłoszą się na egzamin w terminie podanym powyżej istnieje możliwość przystąpienia w innym, późniejszym terminie jedynie w sytuacji, kiedy  nieobecność na egzaminie jest usprawiedliwiona ważnym powodem. Studenci ci nie otrzymają jednakże dyplomu, a ich przystąpienie do egzaminu będzie  traktowane jedynie jako część składowa zaliczenia IV semestru.