Egzamin specjalistyczny z języka angielskiego

EGZAMIN SPECJALISTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO odbędzie się w maju 2018 r. Nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie późniejszym lub innym niż ustalony.

Do egzaminu przystępują wszyscy studenci. Jest to dla nich egzamin obowiązkowy. Ocena z egzaminu stanowi 50% oceny końcowej w IV semestrze II roku studiów. Do egzaminu mogą przystąpić również  studenci lat wyższych lub studenci studiów zaocznych i wieczorowych.

Po pomyślnie zdanym egzaminie student otrzyma dyplom potwierdzający znajomość specjalistycznego języka angielskiego w danej dziedzinie, z podaną liczbą uzyskanych punktów.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej; egzamin ustny odbędzie się w terminie ustalonym przez lektorów poszczególnych grup. Warunkiem przystąpienia do części ustnej  jest otrzymanie co najmniej 52% punktów z części pisemnej.

Egzamin pisemny składa się z następujących elementów:

I. Część ogólnoplastyczna (40 punktów). W jej  zakres wchodzą następujące teksty podstawowe, które znajdują się na stronie ZJO

   1. Rysunek - Drawing

   2. Malarstwo- Panel Painting Structure

   3. Rzeźba - Sculpture

II. Część specjalistyczna dla poszczególnych kierunków (90 punktów):

   1. Malarstwo:

      a. Easel Painting

      b. Still life, Portrait, Landscape

      c. Oil painting & tempera

      d. Watercolour & gouche

      e. Drawing techniques

      f. Modern painting - 2nd year

      g. Squiggly, Tangly and Angular - modern drawing

   2. Rzeźba:

      a. Egyptian sculpture, Art for Eternity

      b. Kuros & kore, Greek sculpture

      c. Tools, materials, techniques

      d. Movement, human anatomy, texture

      e. Drawing techniques

      f. Modern sculpture - 2nd year

      g. Squiggly, Tangly and Angular - modern drawing

   3. Grafika

      a. Grafika warsztatowa - podręcznik “English for Printmaking” D. Kopacz, Ch. Nowicki

      b. Grafika projektowa - Graphic Design, Design Categories, Typography, Mastering Materials I-IV, Paper

   4. Sztuka Mediów:

      a. Analog photography

      b. Digital photography

      c. Image editing

      d. Animation 1,2,3,4

      e. Elementy rzeźby: movement, human anatomy, texture

      f. Elementy malarstwa: kolor

      g. Drawing techniques

   5. Ceramika

      (tools, techniques, glazes, mosaic, plaster moulds)

   6. Szkło

      (tools, techniques, stained glass, mosaic, plaster moulds, bar ware)

   7. Rekonstrukcja Ceramiki i Szkła

      (ceramics, glass, tools, techniques, stained glass, mosaic, plaster moulds, restoration of ceramic/glass objects)

Niektóre teksty specjalistyczne dla poszczególnych kierunków nie są przedstawione na stronie ZJO, w takich przypadkach proszę kontaktować się mailowo z p. Dorotą Kopacz – dorotakopacz.thom@gmail.com (zagadnienia: malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa i projektowa oraz animacja i fotografia) i p. Anitą Majcher a.majcher@wp.pl (zagadnienia: ceramika, szkło, rekonstrukcja ceramiki, rekonstrukcja szkła) celem otrzymania brakujących tekstów.

Z egzaminu ustnego student może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Elementy wypowiedzi, które są brane pod uwagę przy ocenie to: gramatyka, wymowa, umiejętność komunikacji oraz słownictwo specjalistyczne. Egzamin ustny składa się z trzech części:

1. Prezentacja (angielska nazwa uczelni i kierunku studiów, plany związane ze studiami, zainteresowania etc)

2. Opis projektu / pracy artystycznej wykonanej przez studentkę/ studenta w tym roku (mile widziane zdjęcia tej pracy)

3. Krótki opis wybranych zdjęć prac prezentujących różne techniki artystyczne / recenzja ostatnio widzianej wystawy / komentarz na temat bieżących wydarzeń kulturalnych

Całość egzaminu to 160 punktów.

Studenci są proszeni o zgłoszenie swojego uczestnictwa w egzaminie do 20 kwietnia z podaniem wybranego przez siebie zakresu tematycznego.

Teksty do egzaminu pisemnego znajdują się na stronie Zakładu Języków Obcych w zakładce „Teksty do egzaminów”.

Dla studentów, którzy nie zgłoszą się na egzamin w terminie podanym powyżej istnieje możliwość przystąpienia w innym, późniejszym terminie jedynie w sytuacji, kiedy  nieobecność na egzaminie jest usprawiedliwiona ważnym powodem. Studenci ci nie otrzymają jednakże dyplomu, a ich przystąpienie do egzaminu będzie  traktowane jedynie jako część składowa zaliczenia IV semestru.