PROGRAM ERASMUS+ I UMOWY DWUSTRONNE

PROGRAM ERASMUS+

Europejski program wymiany studentów powstał w 1987 roku. W 1995 roku program Erasmus został włączony do pakietu edukacyjnego Sokrates i w kolejnych edycjach występował pod nazwą Sokrates I oraz Sokrates II. W latach 2007-2013 program zmienił nazwę na Lifelong Learning Programme Erasmus, a od roku 2014 (2014-2020) został zastąpiony przez nowy program Erasmus+, który jest połączeniem wszystkich dotychczasowych mobilnych programów edukacyjnych.

Programy edukacyjne zostały podzielone na tzw. komponenty, a uczelnia realizuje dwa z nich:

1) Erasmus+ Key Action 103, Mobilność z Krajami Programu (Kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Turcja, Lichtenstein);
2) Erasmus+ Key Action 107, Mobilność z Krajami Partnerskimi (Kraje spoza Unii Europejskiej i oprócz Norwegii, Turcji i Lichtensteinu). 

Głównym założeniem programu nadal jest wymiana zagraniczna studentów, dydaktyków oraz pracowników administracyjnych uczelni w obrębie całego świata. ASP we Wrocławiu uczestniczy w programie od 2000 roku.

Program umożliwia odbycie studiów w uczelni zagranicznej w czasie jednego lub dwóch semestrów lub praktyk w firmie zagranicznej - na wakacje (studenci) lub do roku od daty obrony pracy dyplomowej (absolwenci). Student otrzymuje dofinansowanie ze środków unijnych, a po spełnieniu wszystkich warunków oceny zdobyte za granicą zostają uznane w ASP. Jednolity system oceniania studentów, czyli punkty ECTS, zapewnia możliwość porównywania systemów kształcenia wyższego w różnych krajach oraz uznawalność wykształcenia.

Warunkiem zakwalifikowania na wymianę są bardzo dobre wyniki w nauce, dobra znajomość języka obcego oraz interesujące portfolio. Kwalifikacją studentów zajmuje się Komisja Rekrutacyjna, której posiedzenia odbywają się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/

UMOWY DWUSTRONNE

Wyjazd za granicę jest możliwy również w ramach umów dwustronnych, ale tylko na studia lub na miesięczną praktykę (warsztaty) w Knoxville. Studenci wyjeżdżający w ramach umów dwustronnych nie otrzymują stypendium - uczelnia finansuje tylko koszty podróży (w miarę posiadanych środków finansowych). Na podstawie umowy dwustronnej studenci polscy są zwolnieni z obowiązku płacenia czesnego w uczelni przyjmującej. Studenci studiów stacjonarnych płacą czesne w ASP we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji, wysokości stawek stypendium czy uczelni, do których można wyjechać można znaleźć w Regulaminie rekrutacji studentów na wyjazdy na studia oraz w Regulaminie rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki w zakładce INFORMACJE DLA STUDENTÓW.