PROGRAM ERASMUS+ I UMOWY DWUSTRONNE

PROGRAM ERASMUS+

Europejski program wymiany studentów powstał w 1987 roku. W 1995 roku program Erasmus został włączony do pakietu edukacyjnego Sokrates i w kolejnych edycjach występował pod nazwą Sokrates I oraz Sokrates II. W latach 2007-2013 program zmienił nazwę na Lifelong Learning Programme Erasmus, a w roku 2014 (do 2020 r.) został zastąpiony przez nowy program Erasmus+, który jest połączeniem wszystkich dotychczasowych mobilnych programów edukacyjnych.

Programy edukacyjne zostały podzielone na tzw. komponenty, a ASP we Wrocławiu realizuje dwa z nich:

1) Erasmus+ Key Action 103, Mobilność z Krajami Programu (państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa EFTA/ EOG: Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraje kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna i Serbia);
2) Erasmus+ Key Action 107, Mobilność z Krajami Partnerskimi (państwa spoza Unii Europejskiej, EFTA, EOG i kandydujących do UE). 

Głównym założeniem programu nadal jest wymiana zagraniczna studentów, dydaktyków oraz pracowników administracyjnych uczelni w obrębie całego świata. ASP we Wrocławiu uczestniczy w programie od 2000 roku.

Program umożliwia odbycie studiów w uczelni zagranicznej w czasie jednego lub dwóch semestrów lub praktyk w firmie zagranicznej - na wakacje (studenci) lub do roku od daty obrony pracy dyplomowej (absolwenci). Uczestnicy otrzymują dofinansowanie ze środków unijnych, a po spełnieniu wszystkich warunków oceny zdobyte za granicą zostają uznane w ASP. Jednolity system oceniania studentów, czyli punkty ECTS, zapewnia możliwość porównywania systemów kształcenia wyższego w różnych krajach oraz uznawalność wykształcenia.

Warunkiem zakwalifikowania na wymianę są bardzo dobre wyniki w nauce, dobra znajomość języka obcego oraz interesujące portfolio. Kwalifikacją studentów zajmuje się Komisja Rekrutacyjna, której posiedzenia odbywają się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/

UMOWY DWUSTRONNE

Wyjazd za granicę jest możliwy również w ramach umów dwustronnych, ale tylko na studia lub na miesięczną praktykę (warsztaty) w Knoxville. Studenci wyjeżdżający w ramach umów dwustronnych nie otrzymują stypendium - uczelnia finansuje tylko koszty podróży w miarę posiadanych środków finansowych. Na podstawie umowy dwustronnej studenci Akademii są zwolnieni z obowiązku płacenia czesnego w uczelni przyjmującej. Studenci studiów niestacjonarnych płacą czesne w ASP we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji, wysokości stawek stypendium czy uczelni, do których można wyjechać znajduje się w Regulaminie rekrutacji studentów na wyjazdy na studia oraz w Regulaminie rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki w zakładce INFORMACJE DLA STUDENTÓW.