7. Muzealnictwo

PROWADZĄCA:

Dorota Monkiewicz

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, II stopnia; I rok, Semestr Letni

RODZAJ ZAJĘĆ:

Zajęcia mają formę wykladów , prezentacji wizualnej wybranych zagadnień, z elementami konwersatorium  i  ćwiczeń praktycznych. w Muzeum Współczesnym Wrocław
30 godzin w semestrze

CELE KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie studentów z teorią muzeologiczną, w szczególności z koncepcją muzeum, jako pojęciem historycznie zmiennym w kontekście przemian estetycznych,  politycznych i społecznych  oraz z praktyką muzealną w zakresie  procedur  zwiazanych z pozyskiwaniem, przechowywaniem, eksponowaniem i upowszechnianiem  dzieł sztuki. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Muzeum, jako wyraz oświeceniowego projektu społecznego
Krytyka muzeów
Innowacyjne instytucje sztuki
Architektura muzeów
Muzealizacja dzieła sztuki – kolekcja i ekspozycja
Muzeum, jako miejsce produkcji artystycznej
Przeżycie, czy interpretacja –o edukacji w Muzeach
Działalnośc naukowa muzeum- publikacje
Muzealne zawody: Kurator/Registrar/Konserwator  w Muzeum
Fenomenologiczny opis dzieła sztuk: inwentaryzacja, transporty, konserwacja, ubezpieczenia

KRYTERIA OCENY:

Obecność minimum  na 12 zajęciach jest warunkiem dopuszczenia do złożenia eseju  na temat wybranego zagadnienia, które należy omówić, korzystajac  z załączonej bibliografii .
Aktywny udział w zajęciach – 50 %
Esej -50%