Pracownia Rysunku

PROWADZĄCA:


Prof. nadzw. Daria Milecka

Zajęcia dla studentów od I do V roku.
Poziom zagadnień dostosowany jest do etapów kształcenia oraz zainteresowań studenta.

RODZAJ ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się w pracowni artystycznej, mają charakter zadań ćwiczeniowych,
korekt indywidualnych, projektów indywidualnych lub zespołowych.


CELE KSZTAŁCENIA:

Poznanie struktury gramatycznej języka rysunku.
Nabycie umiejętności stosowania zasadniczych technik rysunkowych i metod pracy.
Rozwiązywanie zadań rysunkowych poprzez analizę obiektów i postaci o różnym stopniu złożoności.
Poszerzenie wiadomości o środkach stylistycznych języka rysunkowego.
Rozwijanie warsztatu rysunkowego, poznawanie nowych technik i metod pracy.
Poznanie sposobów analizy formalnej i ideowej dzieła.
Różnorodność narracji rysunkowych – analiza wybranych koncepcji.
Doskonalenie sprawności warsztatowej.
Metodyka autoprezentacji wizualnej i werbalnej.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Rozwijanie świadomości estetycznej dotyczącej budowy płaszczyzny obrazu.
Poznanie problematyki semantycznego wymiaru rysunku.
Znak, symbol, słowo - analiza pojęciowa wybranych kategorii. 
Realizacja projektów autorskich.
Doskonalenie autorskich technik pracy.
Ćwiczenie umiejętności rozwijania własnej idei artystycznej.
Odczytywanie rysunku jako wielopoziomowej struktury semantycznej.

KRYTERIA OCENY:

Ocena końcowa jest sumą ocen za przeglady wewnętrzne, aktywność twórczą oraz  końcowy przeglad egzaminacyjny.

Prowadząca: Prof. Daria Milecka

Zobacz także