16. Archiwizacja i dokumentacja dzieł sztuki

W roku akademickim 2013/14 zajęcia prowadził mgr Bartosz Korzeniowski.

W roku akademicki 2014/15 zajęcia prowadzi mgr Krzysztof Pachurka,
kierownik Muzeum ASP.
http://muzeum.asp.wroc.pl/historia.html

PROWADZĄCY:

Bartosz Korzeniowski

Magisterskie drugiego stopnia, II rok/III semestr

RODZAJ ZAJĘĆ:

zaliczenie ustne ze stopniem plus pozostałe dwa kryteria, czyli aktywny udział i laboratorium digitalizacyjne

CELE KSZTAŁCENIA:

Zajęcia podzielone są na dwie części. Pierwsza to wprowadzenie w tematykę oraz omówienie strategii digitalizacji i archiwizacji dzieł sztuki w różnych ich wymiarach, od tradycyjnej sztuki opartej na obiekcie, po sztukę medialną. Druga część, to warsztaty digitalizacyjne podczas których każdy student ma okazję samodzielnie przygotować dla wybranego przez siebie dzieła sztuki, pełen zestaw metadanych, zapoznać się ze stosowanymi w instytucji sztuki praktykami archiwizacyjnymi oraz przeprowadzić kompletny proces digitalizacji kasety typu BETACAM SP.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Wprowadzenie w tematykę zajęć. Prześledzenie historii zagadnienia oraz obecnego stanu debaty

Omówienie strategi archiwizacji dla różnych typów dzieł sztuki

Metody i narzędzia służące długoterminowej archiwizacji danych cyfrowych

Strategie tworzenia metadanych (od systemów bibliotecznych po archiwa zawierające sztukę mediów), wprowadzenie do schematu Dublin Core - jego zalety i wady w odniesieniu do sztuk wizualnych. Omówienie innych schematów metadanych.

Zajęcia praktyczne z tworzenia metadanych

Strategie udostępniania dzieł sztuki; przyjrzenie się sposobowi funkcjonowania cyfrowej czytelni mediów - od przygotowania pliku bazy danych, poprzez eksport do bazy, przygotowanie materiału wizualnego i eksport do bazy, funkcjonowania mechanizmów przeszukiwania bazy oraz bazy jako środowiska, aż po sposoby udostępniania bazy i jej zawartości użytkownikowi końcowemu

J.w. dla systemów udostępniania treści on-line. na przykładzie portalu video.wrocenter.pl oraz innych (Europeana, GAMA, Google Art Project,  archive.newmuseum.org, itd.

Omówienie różnych aspektów digitalizacji w zależności od medium (np. jak proces ten wygląda w przypadku tkanin, malarstwa, rzeźby, fotografii, filmu, wideo, sztuki mediów, itd.

Strategie przechowywania oraz restauracji dzieł sztuki (szczególnie dla filmu, sztuki wideo oraz sztuki mediów).

Prezentacja case study: rhizome.org/artbase. Projekt digitalizacji i archiwizacji przede wszystkim sztuki funkcjonującej w oparciu o sprzęt komputerowy. Prześledzenie etapów od przyjmowania pracy do archiwum (kwestionariusza wstępnego), poprzez narzędzia i sposoby zapewnienia stabilnego funkcjonowania pracy przez długi okres, które możliwie w niewielkim stopniu ingeruje w strukturę pracy (omówienie pojęcia emulacji), aż po udostępnianie

Zajęcia warsztatowe z digitalizacji w archiwum i pracowni digitalizacyjnej Centrum Sztuki WRO

Podsumowanie zajęć, powtórzenie omówionych zagadnień oraz przygotowanie do zaliczenia    

KRYTERIA OCENY:

25% Każdy student ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach, na co składają się: udział w dyskusji, wykonywanie zadań oraz lektura zadanych tekstów
10% wykonanie zadania polegającego na samodzielnej (prowadzonej pod nadzorem) pracy w archiwum i pracowni didgitalizacyjnej, czego rezultatem jest stworzenie pliku cyfrowego z wejściowego pliku analogowego pochodzącego z materiału źródłowego BETACAM SP.
65% egzamin ustny