6. Projekty w kulturze i sieci międzynarodowej wymiany


PROWADZĄCA:

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, II stopnia; I rok / sem. I;

RODZAJ ZAJĘĆ:

60 godzin w semestrze; zajęcia w formie konwersatoriów i wykładów, analizy case studies, działań warsztatowych polegających m.in. na praktycznym uczestnictwie w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych i pomocy w realizacji indywidualnych projektów artystycznych

CELE KSZTAŁCENIA:

Wykształcenie umiejętności analizy różnego typu przedsięwzięć i aktywności artystycznych ze względu na współczesną definicję dzieła sztuki, szersze otoczenie społeczne i instytucjonalne, w którym są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych i kulturotwórczych prowadzonych w rozmaitych obszarach aktywności społecznej w odniesieniu do aktualnych modeli i programów finansowania kultury ze środków publicznych w Polsce i zagranicą; rozwój umiejętności samodzielnego inicjowania, formułowania, projektowania, prezentacji i analizy wydarzeń artystycznych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
 
Projekt w kulturze a zarządzanie projektem w praktyce biznesowej: analiza porównawcza, definicje, cechy wspólne, różnice (zysk vs. wartości), przykłady różnych typów struktury projektu w odniesieniu do różnych typów instytucji kultury. Implikacje stosowania modeli biznesowych w kulturze dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; konieczne kompetencje.
Struktura organizacji życia kulturalnego i artystycznego w Polsce w odniesieniu do administracyjnej struktury odpowiedzialności i finansowania; tożsamość i cele instytucji finansujących kulturę, ich wpływ na tożsamość projektów artystycznych; dyplomacja kulturalna; elementy krytyki instytucjonalnej jako praktyki artystycznej.
Sztuka i ekonomia - elementy wiedzy o komercyjnym rynku światowej sztuki, na praktycznych przykładach jego aktualnych przejawów.
Pogłębiona analiza aktualnej edycji programów finansowania kultury MKiDN w odniesieniu do  instytucjonalnej praktyki organizacji pozarządowyh (na przykładach projektów zrealizowanych w Centrum Sztuki WRO). Przegląd modeli organizacji i finansowania życia artystycznego stosowanych zagranicą (UE, kraje pozaunijne) w kontekście przemocy symbolicznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Rozwój umiejętności merytorycznej prezentacji istoty i założeń projektu; warsztatowe szkolenie technik prezentacji projektu artystycznego.
Prawa autora a prawo autorskie, licencje - przegląd.
Dokumentacja i archiwizacja - portfolio artysty; wzajemne relacje między informacją, promocją i bieżąca dokumentacją realizacji projektów artystycznych, sprawozdanie i ewaluacja jako część archiwum artysty.
Praktyczne zagadnienia konstruowania i realizacji projektu - tworzenie koncepcji kuratorskiej w odniesieniu do formularzy aplikacyjnych, case studies – analiza opisów przykładowych projektów; opis projektu a konstruowanie budżetu, uproszczony kosztorys, montaż finansowy, realizacja budżetu i harmonogram realizacji projektu, etapy prac, kamienie milowe, narzędzia wspomagające zarządzanie projektem
Obserwacja i aktywne wsparcie realizacji projektu artystycznego w działaniu.    

KRYTERIA OCENY:

Bieżąca obserwacja indywidualnego, zaangażowania procesu zdobywania nowych kompetencji, umiejętności pracy w grupie.