Metody badań sztuki współczesnej

PROWADZĄCY:

dr Agnieszka Bandura

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (pierwszy rok).

RODZAJ ZAJĘĆ:

Wykłady połączone z dyskusją (także na podstawie lektury), prezentacją, wizytowaniem wystaw itd.

Zajęcia 1-godzinne w sali wykładowej oraz w „terenie”, zakończone zaliczeniem na ocenę.


CELE KSZTAŁCENIA:

Celem zajęć jest przybliżenie i krytyczna analiza tak potencjału, jak ograniczeń wybranych współczesnych podejść badawczych do sztuki. A także zdobycie umiejętności wykorzystania przedstawionych metod w krytycznym badaniu dzieła oraz formułowaniu hipotez badawczych (twierdzeń teoretycznych) na jego temat.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie z wybranymi klasycznymi oraz nowatorskimi podejściami badawczymi względem sztuki, m.in.: formalizmem, ikonologią, semiotyką i strukturalizmem, New Art History, feministyczną i kulturową teorią sztuki, psychologizmem i perceptualizmem, poststrukturalizmem, antropologią czy teorią obrazu, instytucjonalną teorią sztuki, neuronaukami i ewolucyjnymi teoriami sztuki.

Przedstawienie podstawowych kategorii nauk o sztuce, jak: ekspresja, styl, forma, iluzja, znaczenie, idea, działanie, mimesis, reprezentacja, obraz itd.

KRYTERIA OCENY:

25% aktywne uczestniczenie w zajęciach

25% zaliczenie ustne (prezentacja multimedialna)

50% prace pisemne, eseje (dwie prace pisemne w ciągu trwania kursu)