Filozofia i estetyka współczesna

PROWADZĄCY:

dr Agnieszka Bandura

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (pierwszy i drugi rok).

RODZAJ ZAJĘĆ:

Wykłady połączone z dyskusją (także na podstawie lektury), prezentacją, wizytowaniem wystaw itd.

Zajęcia 2-godzinne w sali wykładowej oraz w „terenie”, zakończone zaliczeniem na ocenę.


CELE KSZTAŁCENIA:

Pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu filozofii, estetyki i sztuki. Odniesienie jej do podstawowych problemów współczesnej filozofii, estetyki i sztuki. Zdobycie umiejętności rozpoznania, analizowania i dyskutowania problemów współczesnej filozofii, kultury i sztuki.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Celem zajęć jest zarysować, przybliżyć i krytycznie zinterpretować wybrane zagadnienia współczesnej filozofii i estetyki: zagadnienie (nie tylko ludzkiej) cielesności, zagadnienie podmiotu (podmiotowości), jednostkowości czy oryginalności, kwestię wspólnoty i komunikacji: ekspresji artystycznej i języka estetycznego jako mediów bezpośredniego bądź zapośredniczonego (np. symbolem) znaczenia, problem upadku wartości estetycznych oraz artystycznych i pytanie o możliwość ich odrestaurowania.

KRYTERIA OCENY:

25% aktywne uczestniczenie w zajęciach

25% zaliczenie ustne (prezentacja multimedialna)

50% prace pisemne, eseje (trzy prace pisemne w ciągu trwania kursu oraz zaliczenie ustne ze stopniem po semestrze)