4. Język współczesnych mediów


PROWADZĄCY:

Piotr Krajewski

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, II stopnia ; I rok / sem.I i II;  

RODZAJ ZAJĘĆ:

Zajęcia mają charakter teoretyczny. Podstawą jest wykład z pokazem bogatej dokumentacji wi-zualnej, który następnie przechodzi w konwersatorium. Zajęcia odbywają się w Centrum Sztuki WRO w pomieszczeniach cyfrowej czytelni lub w sali galerii
30 godz. w semestrze

CELE KSZTAŁCENIA:

Przekazanie wiedzy dotyczącej problematyki języka nowych mediów w sztuce (NMS)
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i omówienie historycznych przemian ich treści.
Poznanie wybranych teorii języka NMS. Przekazanie umiejętności identyfikowania cech rozwo-jowych języka nowych mediów.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Zarys rozwoju twórczości medialnej na tle przemian sztuki XX w.
Wykształcenie się języka nowych mediów.
Język fotografii klasycznej a współczesna  przemiana fotografii w medium cyfrowe.
Kształtowanie się nowego języka na przykładzie różnic pomiędzy wideo a filmem optycznym. na przełomie lat 60./70. Ewolucja języka wideo i przemiana związków między filmem a wideo.
Język video-artu: taśmy wideo po videostreaming.
Język sztuki mediów komunikacyjnych. Sztuka i dyskurs współczesnej nauki (bio art, sztuka genetyczna, sieci neuronowe).
Sposoby tworzenia scenariuszy warsztatów twórczych przy kreacji plastycznej.
Sposoby tworzenia dokumentacji powarsztatowej i innych relacji o ich przebiegu  celem przygotowania do badań naukowych oraz do celów popularyzatorskich.

KRYTERIA OCENY:

Frekwencja, aktywność i przygotowanie do zajęć, umiejętność zreferowania lektur (70%). Zdol-ność do operowania nabytą wiedzą demonstrowana podczas zajęć (30%).