Pracownia Rzeźby

PROWADZĄCY:

Dr Maria Wrońska, As Tomasz Niedziółka

RODZAJ ZAJĘĆ :


Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. Wykłady: Cykl: Rozwój świadomości przestrzenno – wzrokowej / rzeźba jako laboratorium form. Cykl: Współczesne funkcje rzeźby. Konwersatoria. Rozmowa na temat prowadzonych zajęć, bliższe omówienie wydarzeń (wystawy, publikacje)  związanych z treścią zajęć – ćwiczeń i wykładów.  Zwiedzanie kolekcji muzealnych,  zabytków, wystaw. Zajęcia te „wymuszają“ działania własne studentów. Poprzez próby własnej kreacji oswajają z użyciem różnych środków ekspresji.

CELE KSZTAŁCENIA:

Praktyczne i teoretyczne wprowadzenie studenta w podstawy problematyki rzeźbiarskiej. Pobudzenie rozwoju  świadomości przestrzennej.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Założenia prowadzą do praktycznego i teoretycznego wprowadzenie studenta do problematyki rzeźbiarskiej. Pobudzenia rozwoju  świadomości przestrzennej. Podstawowym środkiem do osiągnięcia tych celów są ćwiczenia, a więc praktyczne doświadczanie  rzeźby wzbogacone o wykłady objaśniające tradycję i współczesność praktyki rzeźbiarskiej.

KRYTERIA OCENY:


Wykonanie ćwiczeń i zadań.


PROWADZĄCY: Dr Maria Wrońska

As Tomasz Niedziółka