Przygotowanie Projektów Twórczych

PROWADZĄCY:

dr Zbigniew Hajłasz

Zajęcia dla studentów studiów licencjackich stancjonarnych I stopnia II ROK, semestr  I i II – zaliczenie ze stopniem na I semestr, II semestr – przegląd egzaminacyjny


RODZAJ ZAJĘĆ:


Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. I część zajęć to wykłady, seminaria,  konwersatoria. II część to warsztatowe działania praktyczne, uwzględniające różny stopień złożoności zagadnień, jak i indywidualne zainteresowania studentów. 
Zajęcia odbywają się w pracowni, po 1 godz. tygodniowo,  15 godz. w semestrze, 30 h rocznie


CELE KSZTAŁCENIA:


Przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania przedsięwzięć oraz wykształcenie umiejętności realizacji przedsięwzięć.  


TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Zasady programowania przedsięwzięć
Struktura projektu
Harmonogram projektu
Budżet projektu
Źródła finansowania krajowe i zagraniczne
Zasady prezentacji przedsięwzięć
Podstawy analizy rynku i promocji przedsięwzięć
Wybrane elementy prawa, Ustawa o Fundacjach, Ustawa o stowarzyszeniach
Projektowanie konkretnych przedsięwzięć - zajęcia indywidualne
Zasady realizacji przesięwzięć
Rozliczanie przedsięwzięć

KRYTERIA OCENY:


Ocena końcowa jest sumą następujących ocen cząstkowych:
aktywne uczestnictwo w zajęciach -10 %
umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą - 30 %
pisemne opracowanie projektu przedsięwzięcia – 40 %
umiejętność prezentacji przedsięwzięcia – 20 %