Podstawy Prawa AutorskiegoPROWADZĄCY:

dr Julian Jezioro

Zajęcia dla studentów III roku, semestr 6

RODZAJ ZAJĘĆ :


Wykłady I ćwiczenia 15 godzin

CELE KSZTAŁCENIA:


Przedstawienie uregulowania prawa autorskiego jako elementu prawa własności intelektualnej
z uwzględnieniem zagadnień szczegółowych związanych z działalnością plastyczna.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Zagadnienia ogólne: Instytucje i konstrukcje prawa prywatnego i publicznego - wprowadzenie. Przedmioty intelektualne jako szczególny rodzaj dóbr prawnych. Systematyka prawa własności intelektualnej. Geneza i źródła prawa polskiego i regulacji międzynarodowych; prawo własności intelektualnej w UE.
Zagadnienia szczegółowe:
Prawo autorskie: Przedmioty prawa autorskiego – katalog i rodzaje. Utwory graficzne jako szczególne przedmioty prawa autorskiego. Podmioty praw autorskich i pokrewnych oraz treść i ochrona praw autorskich. Przejście autorskich praw majątkowych oraz umowa licencyjna. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, Komisja Prawa Autorskiego, Fundusz Promocji Twórczości. Ochrona wizerunku w działalności plastycznej. Prawa pokrewne – treść poszczególnych praw oraz ich ochrona. Ochrona sui generis baz danych

KRYTERIA OCENY:


50% uczestnictwo i aktywność na zajęciach / 50% sprawdzian merytoryczny