VIII. Sztuka Mediów

PROWADZĄCY:

Piotr Krajewski

Zajęcia dla studentów stacjonarnych I stopnia ; III rok / sem. I 

RODZAJ ZAJĘĆ:


Zajęcia mają charakter teoretyczny. Podstawą jest wykład z pokazem bogatej dokumentacji wi-zualnej, lub prezentacja studentów na zadany temat, po której następuje częśc konwersatoryjna. Zajęcia odbywają się w Centrum Sztuki WRO w pomieszczeniach cyfrowej czytelni lub w sali galerii . 30 godz. w semestrze.

CELE KSZTAŁCENIA:


Przekazanie podstaw wiedzy o nowych mediach w sztuce (NMS).
Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami sztuki mediów po roku 1965 i omówienie ich współczesnych przemian. Zapoznanie podstawowych zagadnień na podstawie wybranych prac i nurtów. Przedstawienia twórczości najważniejszych artystów.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Zwrot w kierunku twórczości medialnej jako granica współczesności w sztuce.
Zarys rozwoju twórczości medialnej na tle tendencji rozwojowych sztuki II połowy XX w.
Kiedy medium staje się nowym. Nowe środki techniczne i transformacje starych mediów.
Sztuka ruchomego obrazu - analiza różnic między filmem optycznym, taśmą magnetyczną i obrazem w pliku cyfrowym.
Strategie multimedialne czy intermedialne.
Najnowsze technologie naukowe jako inspiracje i nowe narzędzia twórczości.
Kompetencje artysty w dobie nowych mediów. 

KRYTERIA OCENY:


Frekwencja, przygotowanie do zajęć (umiejętność zreferowania zadanej literatury) i aktywność studentów podczas zajęć (70%). Zdolność do operowania nabytą wiedzą demonstrowana podczas zajęć (30%).