Historia Sztuki i Estetyki

PROWADZĄCY:

Dr Marek Śnieciński

Zajęcia dla I roku studiów: I/ semestr 1 i 2 (60 godzin)
Studia stacjonarne I stopnia

RODZAJ ZAJĘĆ:


Wykłady (60 godzin na roku I), konsultacje indywidualne

CELE KSZTAŁCENIA:

Proces dydaktyczny prowadzi do uzyskania przez studenta pogłębionej świadomości historycznej ewolucji sztuki oraz ewolucji refleksji estetycznej. Student uzyskuje również pogłębioną świadomość zjawisk obecnych w sztuce współczesnej, jej związków ze sztuką epok minionych oraz form dialogu, jaki artyści prowadzą w swych dziełach z rozmaitymi tradycjami artystycznymi. Student zdobędzie również orientację we współczesnej refleksji estetycznej oraz krytycznej nad sztuką.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Ewolucja poglądów estetycznych od starożytności po współczesność pokazywana na tle przemian w sztuce, w tym tzw. Wielka Teoria Piękna; podstawowe kategorie estetyczne (historyczne i współczesne); analiza wybranych współczesnych postaw i zjawisk artystycznych osadzonych w szerszych kontekstach kulturowych i historycznych; najważniejsze współczesne pytania i problemy w dyskusjach estetyków i teoretyków sztuki; problem obrazu i obrazowych nośników medialnych (historia i współczesność); antropologia obrazu – pytania o obraz, jego status i sens jako pytania antropologiczne

KRYTERIA OCENY:

25% aktywność na zajęciach;
75% ustne kolokwium zaliczeniowe

Prowadzący: dr Marek Śnieciński