Warsztat Redakcyjny

PROWADZĄCY:

Dr Andrzej Saj

Zajęcia dla studentów III roku, dziennych, semestr 5.

RODZAJ ZAJĘĆ:


Ćwiczenia prowadzone początkowo w grupie, następnie indywidualnie, korekty tekstów, dyskusja o realizacji danego tematu.

CELE KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowywania różnych form dziennikarskich z zakresu krytyki artystycznej.

 
TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Zadania warsztatowe: - opracowanie felietonu (lub recenzji) na zadany temat (do wyboru : aktualna wystawa sztuki, działalność galerii lub relacja nt. życia artystycznego w Polsce i za granicą);
 - opracowanie artykułu lub eseju nt. współczesnej recepcji sztuki, jej  teorii  i krytyki artystycznej (tematy dotyczące ważniejszych wystaw krajowych i zagranicznych , postaw twórczych itp.)

KRYTERIA OCENY:

Zaliczenie na podstawie przedłożonych tekstów.