Zagadnienia Współczesnej Kultury

PROWADZĄCA:

Agnieszka Kłos

Studia stacjonarne II stopnia: I rok, sem. I i II, II rok, sem. I  

RODZAJ ZAJĘĆ :

Zagadnienia Współczesnej Kultury – zajęcia mają charakter interdyscyplinarny.

CELE KSZTAŁCENIA:

Podczas zajęć zostają zaprezentowane  wybrane zagadnienia związane z kulturą współczesną. 

Student poznaje sposoby opisywania i nazywania świata kultury w oparciu o wybrane aspekty kultury współczesnej (przegląd strategii kulturotwórczych)

Zostają zaprezentowane zjawiska występujące we współczesnej kulturze, a także procesy kulturotwórcze, szczególnie w odniesieniu do środowiska artystycznego, podstawowe dyskursy na temat współczesnej kultury i wybranych praktyk animacyjnych i artystycznych, także w odniesieniu do środowiska lokalnego i artystycznego Uwrażliwia się studenta na istnienie metod i sposobów oraz dobrych przykładów zrealizowanych projektów, scenariuszy i strategii kulturowych istniejących we współczesnym świecie.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Podczas zajęć analizuje się genezę najważniejszych pojęć związanych z refleksją nad kulturą.

Omawia się zagadnienia kultury współczesnej: naukowe, artystyczne i potoczne jej rozumienie.

Wykazuje się podstawowe różnice między kulturą a naturą.

Poddaje się analizie podstawowych wartości i elementów kultury.

Wspólnie ze studentami zastanawiamy się nad zagadnieniem: Co to jest dobro kultury?

Definiujemy i reedefiniujemy najważniejsze pojęcia związane z rozumieniem kultury symbolicznej, nauki, sztuki, religii i zabawy.

Badamy związki współczesnej sztuki ze współczesną kulturą.

Omawiamy wybrane zagadnienia związane z teoriami mitu, tożsamości kulturowej, lokalnych i globalnych ruchów kultury oraz antropologii widowisk.

Badamy stan współczesnej kultury jako źródła inspiracji dla artystów.

Analizujemy zjawiska oporu, buntu, kontestacji kulturowej, subkultury i kontrkultury w XX i XXI wiek.

Przeglądamy zjawiska związane z kulturą konsumpcji i indywidualizmu, kultu marki, mody, zjawiska kultury niedojrzałości.

Przyglądamy się zjawisku kultury współczesnej w sieci i pracy mediatora sztuki.  

KRYTERIA OCENY:

Ocena końcowa jest sumą ocen uzyskanych za napisane teksty, aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą podczas interpretowania omawianych dzieł. 
Ocena końcowa jest sumą nastepujących ocen cząstkowych:
Prace zadane - 70 %
Interpretacja zjawisk na zajęciach, aktywność - 30 %

ZALECENIA DODATKOWE:

Czytanie prasy branżowej, tekstów publicystycznych, dziennikarskich. Regularne odwiedzanie galerii i wystaw. Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, premierach, odczytach i wykładach, spotkaniach autorskich, wernisażach sztuki. Czytanie bloga Krytyki Artystycznej i przeglądanie profilów na Facebooku: 

Facebook: Krytyka Artystyczna Asp Wroclaw

Facebook: EDU ART WRO Komunikacja Medialna

Facebook: Mediacja Sztuki

Facebook: Mediacja Sztuki Współczesnej

Twitterze Krytyki Artystycznej, Twitterze Mediacji Sztuki 

Instagramie Mediacji Sztuki

Prowadząca: Agnieszka Kłos