KOMUNIKAT REKTORA w sprawie zmiany trybu prowadzenia zajęć od 29.11.2021r

KOMUNIKAT REKTORA w sprawie zmiany trybu prowadzenia zajęć od 29.11.2021r

Zarządzenie w sprawie zmiany trybu prowadzenia zajęć w związku z zaostrzeniem epidemii Covid-19.

Szanowni Studenci, Doktoranci,
Szanowni Wykładowcy i Pracownicy ASP,

w związku z narastajacą falą zachorowań w kraju, ale również osób z naszej społecznosci akademickiej, jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia kolejnych zmian w sposobie prowadzenia zajęć na naszej Uczelni.

Opierajac się na opinii Zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego Uczelni, jak również po zasięgnięciu jednomyślnej opinii Kolegium rektorskiego, zarządzam nową organizację zajęć:

1. Zajęcia, które nie stanowią kształcenia kierunkowego dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych zostają przeniesione w tryb on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych i narzędzi zawartychw MS Office 365.

2. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych, które nie mogą odbywać się w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywać się będą w trybie stacjonarnym, rotacyjnym wg odpowiednich harmonogramów na zasadach określonych zgodnie z regułami sanitarnymi obowiązującymi w Uczelni.

3. Decyzje o przeniesieniu zajęć kierunkowych, które mogą odbywać się w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, podejmują dziekani w porozumieniu z kierownikami katedr z uwzględnieniem okoliczności logistycznych, tak aby zapewnić studentom udział w zajęciach on-line bez konieczności pozostawania na terenie Uczelni.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się zgodnie z rygorem sanitarnym w miejscu ich odbywania.

5. Dopuszcza się pracę indywidualną studentów w pracowniach prowadzących przedmioty realizacyjne, w kontakcie z tworzywem lub z wykorzystaniem infrastruktury pracowni oraz w warsztatach i modelarniach Uczelni, na warunkach określonych w treści niniejszego Zarządzenia, Zarządzenia Rektora nr I/94/2021 oraz zgodnie z ustaleniami i zaleceniami prowadzących pracownie i warsztaty, którzy ustalają harmonogram pracy. Korzystanie z pomieszczeń dydaktycznych odbywa się w godzinach od 9.00 do 21.30.

W związku z obowiązkiem uczelni dotyczącym przesyłania raportu na temat skutków COVID-19, wprowadza się obowiązek przekazywania informacji w formie mailowej przez studentów, doktorantów, wykładowców oraz pracowników na temat  kwarantanny, izolacji, przebywania w szpitalu z podejrzeniem zakażenia oraz informacji  o zakażeniu.

Informację tę należy przekazywać telefonicznie pod numerem 794 - 109 - 122 lub mailowo na adres:

m.szumiejko@asp.wroc.pl  - studenci, doktoranci

m.wozniak@asp.wroc.pl – wykładowcy i pracownicy.

Szczegóły zarządzenia w załączeniu


inf. zam.

M. Szumiejko DOS

Załączniki