Research Methods in Visual Arts Symposium

Research Methods in Visual Arts Symposium

Do 12 grudnia przedłużamy nabór dla zagranicznych doktorantów.

Akademia Sztuk Pięknych i Projektowych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ogłasza otwarty nabór na sympozjum dla doktorantów z uczelni artystycznych, które odbędzie się w dniach 16-20 maja 2022 roku. Pięciodniowe spotkanie, zatytułowane Research Methods in Visual Arts Symposium, ma na celu wymianę doświadczeń związanych z wykorzystaniem metod badawczych w pracy artysty.

Uczestnicy Sympozjum wezmą udział w wykładach polskich artystów, prowadzących badania z dziedziny sztuk wizualnych. Doktoranci będą mieli również okazję zaprezentować metody badawcze, które sami stosują w pracy nad rozprawą doktorską. Swoje doświadczenie skonfrontują również z doświadczeniem doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Tygodniowe sympozjum będzie przestrzenią do spotkań i networkingu dla młodych twórców z kilkunastu krajów świata.  Uczestnicy sympozjum wezmą również udział w warsztatach z zakresu komunikacji międzykulturowej, organizowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji.

Uczestnikiem sympozjum może zostać zagraniczny doktorant z uczelni artystycznej, który prowadzi badania w obszarze sztuk wizualnych. Każdy uczestnik Sympozjum zobowiązany jest do przystąpienia do programu PROM i wypełnienia dokumentów przesłanych przez organizatora. Zgodnie z zasadami programu, uczestnikiem Sympozjum może być osoba, która studiuje na studiach doktoranckich (tj. przed obroną pracy doktorskiej) i w momencie przystąpienia do programu nie ukończyła 40 roku życia. Zasady rekrutacji do programu zakładają zasadę równych szans dla kobiet i mężczyzn. Decyzję o zakwalifikowaniu na Sympozjum podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz portfolio kandydata. Dokumenty rekrutacyjne można wysyłać na adres: international@asp.wroc.pl do 30 listopada 2021.

Sympozjum realizowane jest w ramach programu PROM Polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wszyscy zakwalifikowani do programu uczestnicy otrzymają stypendium na pobyt i podróż. Stypendium będzie wypłacane w kasie Akademii, w polskich złotych. Środki na organizację wydarzenia oraz stypendia dla uczestników Sympozjum pochodzą z projektu pozakonkursowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej", nr projektu POWR.03.03.00-IP.08-00-P13/18, realizowanego w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, PO KED.

Wydarzenie ma na celu stworzenie przestrzeni do spotkania młodych twórców oraz możliwości do realizacji wspólnych projektów pomiędzy ASP we Wrocławiu i młodymi artystami z zagranicy.

Lista dokumentów, które do 12 grudnia należy wysłać na adres: international@asp.wroc.pl znajduje się poniżej.


zamiesćiła azg

Załączniki

Galeria:

Więcej »