Organizacja zajęć dydaktycznych w Roku Akademickim 2021/2022

Organizacja zajęć dydaktycznych w Roku Akademickim 2021/2022

Szanowni Studenci, Doktoranci, Szanowni Wykładowcy, zgodnie z komunikatem Pana Rektora prof. Wojciecha Pukocza z sierpnia 2021, nowy rok akademicki 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni.

Zgodnie z zarządzeniem I/94/2021 w sprawie szczególnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z występowaniem epidemii Covid-19 zostają na terenie uczelni zachowane obostrzenia.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z załączonym Zarządzeniem i przestrzeganie wszystkich zaleceń oraz przekazanie informacji, ktore pozwolą nam na lepszą ochronę studentów, doktorantów, wykładowców i pracowników administracji. Pozwoli to nam na lepszą organizację i prowadzenie zajęć bez konieczności przechodzenia na tryb zdalny utrudniajacy dostęp do pracowni kierunkowych.

 • Na terenie Uczelni mogą przebywać osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących Covid-19, nie objęte izolacją lub kwarantanną sanitarną oraz nie mieszkające z osobami takim restrykcjom poddanym.
 • Okazanie legitymacji studenckiej/doktoranckiej uprawnia studenta/doktoranta do przebywania na terenie Uczelni.
 • Studenci, doktoranci i wykładowcy/prowadzący zajęcia przebywający na terenie Uczelni, w celu prowadzenia lub uczestniczenia w zajęciach, zobligowani są do noszenia maseczek ochronnych zwłaszcza, w przestrzeniach wspólnych, ciągach komunikacyjnych i korytarzach. 
 • Wszyscy przebywający w budynkach Uczelni są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi znajdującymi się przy wejściu do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych przy wejściu do sali, pracowni, warsztatu, laboratorium. Każdy uczestnik zajęć oraz prowadzący ma obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do pracowni/sali/warsztatu, dezynfekcji miejsca pracy zwłaszcza po zakończeniu swojej pracy/zajęć. Środki odkażające udostępnione są na terenie Uczelni
 • Osoba przebywająca na terenie uczelni, która stwierdzi u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w szczególności: gorączkę, stany podgorączkowe, utrata. węchu i smaku, suchy kaszek, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, powinna udać się do wyznaczonego w każdym budynku pomieszczenia, w którym będzie odizolowania, w celu oczekiwania na dalsze działania związane z uzyskaniem medycznej porady i wynikającymi z niej zaleceniami.
 • Pracownicy dydaktyczni, administracyjni i studenci mający kontakt z osobą wykazującą objawy zakażenia (poddające się samoizolacji), objęte kwarantanną przez służby sanitarne lub które właśnie przechodzą chorobę w stanie umożliwiającym kontakt, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu drogą telefoniczną na numer 794-109-122 lub mailową m.szumiejko@asp.wroc.pl (studenci, doktoranci), m.wozniak@asp.wroc.pl (pozostali pracownicy)
 • Kierownicy katedr są odpowiedzialni za przystosowanie sal, pracowni, warsztatów wydziałów do realizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej w roku akademickim 2021/2022.
 • Zajęcia powinny odbywać się w grupach o określonym limicie osób , którego wielkość powinna uwzględniać reżim sanitarny (1 osoba co 1,5 m w pomieszczeniu) . Do limitu osóbw pracowni nie wlicza się osób zaszczepionych.
 • W celu określenia prawidłowej liczebności grupy studenckiej/doktoranckiej w pracowni, sali wykładowej lub ćwiczeniowej, studenci i doktoranci proszeni są o przekazanie do dziekanatu informacji o przyjęciu szczepionki poprzez okazanie certyfikatu szczepień (forma mailowa) w terminie do 8.10.2021r.
 1. Wydział Grafiki i Sztuki Mediów   -  ama@asp.wroc.pl
 2. Wydział Rzeźby i mediacji Sztuki - dziekanatrzim@asp.wroc.pl
 3. Wydział Malarstwa - dziekanatmirz@asp.wroc.pl
 4. Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii - dziekanatawiw@asp.wroc.pl
 5. Wydział Ceramiki i Szkła - dziekanatcisz@asp.wroc.pl
 • Dopuszcza się realizację zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych nie wymagających obecności w pracowni i lektoratów z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Zajęcia po wyrażeniu zgody przez dziekana lub kierownika katedry/zakładu, na pisemny wniosek prowadzącego złożony drogą mailową,  można prowadzić metodą:

a) hybrydową  (model częściowo stacjonarny w obiektach Uczelni i częściowo zdalny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności ćwiczenia i konwersatoria);

b) zdalną, to jest w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w szczególności wykłady, seminaria i lektoraty, przedmioty teoretyczne).

 • W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej i stanu zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa studentów, doktorantów oraz pracowników, Rektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć metodą określoną wyżej w pkt a) i b)
 • Zajęcia bez względu na wybraną metodę ich prowadzenia opisaną w powyżej ale zwłaszcza w pkt a) i b) muszą, odbywać się w terminach przewidzianych w planie/rozkładzie zajęć.
 • Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych i narzędzi zawartych w pakiecie MS Office 365
 • Prowadząc działania prewencyjne należy stosować się do procedur opisanych w zarządzeniu i bezwzględnie przestrzegać w procesie komunikacji zasad poufności informacji dotyczącej stanu zdrowia pracowników, studentów i doktorantów.

Nieprzestrzeganie ww. zaleceń prowadzić może do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego.inf. zam. M. Szumiejko DOS

Załączniki