KOMUNIKAT REKTORA z dnia 25 marca 2021r.

KOMUNIKAT REKTORA z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie zmiany trybu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w tryb pracy zdalnej

Szanowni Studenci, Doktoranci,

Szanowni Wykładowcy i Pracownicy ASP,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz zaostrzeniem przez rząd obostrzeń informujemy, że od 27 marca godzina 6.00 do 12 kwietnia godzina 6.00:

1. Zajęcia dydaktyczne zarówno stanowiące kształcenie kierunkowe jak i pozostałe, dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych zostają przeniesione w tryb on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych i narzędzi zawartych w MS Office 365.

2.    Zawiesza się pracę indywidualną studentów, doktorantów i wykładowców w pracowniach i w warsztatach.

3.    Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (poza wyznaczonymi dyżurami), na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

4.    Rektor, Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz, Kwestor, Zastępca Kanclerza oraz Kierownik Działu Organizacji Studiów z racji pełnionych funkcji mają nieograniczony czasowo i dziennie dostęp na Uczelnię.

5.    Studenci i doktoranci, zamieszkujący w Domu Studenckim (DS.) ASP, proszeni są, o opuszczenie akademika na czas zawieszenia zajęć. Za okres ten nie będzie naliczana opłata. Osoby, które ze względu na odległość powrotu do domu, studenci wymiany Erasmus i cudzoziemcy zmuszone są do pozostania w DS, proszone są o zgłoszenie tego faktu w administracji akademika i dostosowanie się do poleceń pracowników.

6.    Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (poza wyznaczonymi dyżurami) wypełniają swoje obowiązki służbowe zdalnie tj. z miejsca zamieszkania.

7.    Osoby pełniące dyżur na terenie Uczelni informujemy, że do Akademii będzie możliwe wejście tylko przez portiernię główną przy pl. Polskim 3/4 oraz przez portiernię w budynku CSU.CI przy ul. Traugutta 19/21.

8.    Dyżury będą ustalane przez bezpośrednich przełożonych na kolejny dzień/tydzień z zastrzeżeniem, iż z każdego Działu administracyjnego będzie pracował co najmniej 1 pracownik.

9.   Informuje się wszystkich pracowników ASP, iż okres pracy zdalnej nie jest okresem dodatkowego urlopu, ale normalnym czasem pracy z zastrzeżeniem zmiany miejsca  wykonywania pracy. Pracownicy pozostają w dyspozycji pracodawcy w godzinach pracy.

10. Wszelka korespondencja służbowa z pracownikami obowiązkowo odbywa się za pośrednictwem elektronicznej poczty służbowej lub za pośrednictwem telefonów.

11.    W przypadkach nagłych, dokumenty mogą być przekazane na portiernie w zaklejonej  kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz jednostką organizacyjną, w której pracuje pracownik, do którego adresowana jest koperta.

12.    W związku z obowiązkiem uczelni dotyczącym dziennego przesyłania raportu na temat skutków COVID-19, wprowadza się obowiązek przekazywania informacji w formie mailowej przez wszystkie działy uczelni zajmujące się pracownikami, studentami i doktorantami na temat  kwarantanny, izolacji, przebywania w szpitalu z podejrzeniem zakażenia oraz informacji  o zakażeniu.

Informację tą należy przekazywać na adres: m.szumiejko@asp.wroc.pl na bieżąco ale nie później niż do każdego poniedziałku do godz. 12.00 - włącznie z dniami wolnymi.

przypominamy o możliwosci kontaktu telefonicznego

794-109-122

13.    Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej ASP oraz przekazywanych drogą mailową.

Szczegóły zarządzenia w załączniku


inf. zam

M. Szumiejko DOS

Załączniki