„Wawrzyn Olimpijski 2020„ Konkurs pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 „Wawrzyn Olimpijski 2020„  Konkurs pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Organizatorem Konkursu „Wawrzyn Olimpijski 2020” jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie.

CELE KONKURSU
1. Promowanie idei olimpijskiej w sztuce, architekturze, literaturze i innych aspektach twórczości artystycznej.
2. Promowanie humanistycznych wartości sportu.
3. Popularyzacja artystycznego przedstawiania rywalizacji sportowej.

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Zgłoszeni do Konkursu mogą zostać twórcy dzieł odznaczających się wybitnymi walorami artystycznymi w następujących kategoriach:

a) literatura (poezja, proza, reportaż literacki),

b) muzyka,

c) sztuki plastyczne (np. rzeźba, malarstwo),

d) architektura (zrealizowane obiekty sportowe),

e) film,

f) fotografika.

2. Udział w Konkursie mogą brać twórcy dzieł stworzonych w latach 2017 – 2020. 3. Kandydatów do Wyróżnienia, zwanych dalej: „Kandydatami”, mogą zgłaszać następujące podmioty:

a) Polski Komitet Olimpijski,

b) Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

c) stowarzyszenia i związki twórcze,

d) organizacje współpracujące z PKOl,

e) uczelnie wyższe,

f) wydawnictwa,

g) krytycy i eksperci w dziedzinach objętych zakresem Konkursu.

4. Zgłoszenie do Konkursu może także zostać dokonane przez samego Kandydata (wskazane jest dołączenie opinii stowarzyszenia lub związku twórców).

5. Zgłoszenie do Konkursu musi nastąpić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, zwane dalej „Zgłoszeniem”.

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7. Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia w załączeniu


inf. zam.

M. Szumiejko DOS

Załączniki