WYBIERAMY & WDRAŻAMY - aplikacja ASP

WYBIERAMY & WDRAŻAMY - aplikacja ASP

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 20 - 24 listopada za pomocą platfmory Głosuj 24.

Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu graficznego aplikacji dla studentów ASP Wrocław. W konkursie startują studenci II roku II stopnia kierunku Wzornictwo.

- Alicja Adamczewska

- Michał Dymecki

- Agnieszka Ejsymont

- Sandra Ignatowicz

- Jolanta Pęcak

Projekt był realizowany w roku akademickim 2019/2020 w pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej pod okiem pani dr Marty Płonki, pani mgr Katarzyny Ochockiej oraz pana mgr Jarosława Kowalczyka.

Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą platformy Głosuj 24. Uprawnieni do głosowania w konkursie są wszyscy studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Linki do głosowania zostaną przesłane na adresy mailowe.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi propozycjami (w załącznikach). Wybór jednej będzie wyzwaniem!

Słowo od organizatorek konkursu:

Szanowni Państwo, Studenci naszej Akademii,

w ostatnich latach współpracy Samorządu Studentów z władzami naszej Akademii dostrzeżono wspólnie potrzebę, aby studenci I roku, rozpoczynający naukę w naszej Uczelni, mogli otrzymać dostęp do najważniejszych informacji potrzebnych na tzw. starcie. Z planowanych pierwotnie wydawnictw typu przewodnik czy mapa, powstała idea, aby była to aplikacja, gdyż obecnie to telefon jest powszechnym i powszednim narzędziem. Dlatego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 r. Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej, w Katedrze Wzornictwa, została poproszona, aby w ramach zajęć dydaktycznych rozpocząć pracę nad projektem graficznym „Aplikacja dla ASP”. Z racji podjętego zagadnienia projektowego w ramach zadania zostały przeprowadzone 2-miesięczne warsztaty „Projektowanie produktu – aplikacji mobilnych i webowych” przy współpracy z firmą ITEO, które miały na celu odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Projekt aplikacji miał być próbą odpowiedzi na potrzeby społeczności studenckiej naszej Uczelni, a w szczególności studentów pierwszego roku, którzy dopiero rozpoczynają edukację w murach ASP we Wrocławiu. Tak więc w pierwszej fazie projektu zostały przeprowadzone badania dotyczące określenia zakresu potrzebnych informacji oraz organizacji funkcjonowania Uczelni. W celu zgłębienia zagadnienia, przeprowadzona została wśród studentów ankieta dotycząca ich doświadczeń z dostępem do informacji na uczelni.

W ankiecie udział wzięło 235 studentów, reprezentujących wszystkie wydziały oraz lata studiowania na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wyniki wskazały na główne problemy dostrzegane przez studentów związane z pozyskiwaniem informacji na temat lokalizacji pracowni, działów administracji, miejsca i trybu załatwienia spraw studenckich, terminów, stypendiów, godzin dostępności poszczególnych budynków lub zasobów sprzętowych. Wyniki te zostały następnie potwierdzone w ponad 40 wywiadach pogłębionych ze studentami oraz pracownikami administracji.

Najczęściej sugerowanym rozwiązaniem, w odpowiedziach w ankiecie, było stworzenie uczelnianej aplikacji mobilnej, co potwierdziło podjęte w tym kierunku działanie. Pomysł ten, spotkał się z dużym entuzjazmem zarówno studentów jak i pracowników Uczelni. Głównym celem projektu aplikacji było dostarczenie studentom narzędzi do codziennej organizacji swojej pracy na uczelni oraz pomoc w szukaniu informacji.

Po zakończonym procesie projektowym „Aplikacja dla ASP” z wynikami pracy zostały zapoznane władze Uczelni z pionu dydaktycznego oraz Samorząd Studencki. Po spotkaniu, którego przedmiotem była prezentacja przygotowanych projektów wraz z prezentacją wyników przeprowadzonej analizy „Kręte drogi po ASP”, pomysł stworzenia aplikacji dla studentów ASP zyskał uznanie, akceptację i wsparcie Samorządu Studenckiego ASP we Wrocławiu poprzedniej, a następnie obecnej, kadencji oraz wspomnianych władz. Wspólnie uzgodniono chęć i potrzebę wdrożenia aplikacji, przy czym ustalono jednomyślnie, aby wybór projektu do wdrożenia był rezultatem wyboru w drodze konkursu przez wszystkich studentów Akademii.

Mamy zatem nadzieję, że prezentowane projekty uzyskają Państwa przychylność i w kolejnych miesiącach będzie możliwość przystąpienia do kolejnych etapów pracy nad wdrożeniem „Aplikacji dla ASP”, kiedy poprzez głosowanie jako społeczność studencka Akademii dokonają Państwo wyboru tej najlepszej. Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii i wzięcia udziału w konkursie jako jurorzy.

dr hab. Marta Płonka

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Kierownik Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej

dr hab. Beata Mak-Sobota

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Maria Pawłowicz

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

____________________

info: Samorząd Studencki 

Załączniki

Galeria:

Więcej »