IMPERATYW - wystawa przedłużona do 5.03.2021

IMPERATYW - wystawa przedłużona do 5.03.2021

Galeria Miejska we Wrocławiu zaprasza

IMPERATYW

wystawa: 5.11.2020 - 5.03.2021

Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław

Artyści:
Andrzej P. Bator, Łukasz Berger, Łukasz Gierlak, Wacław Szpakowski, Stach Szumski, Igor Wójcik

Kuratorzy:
Mirosław Jasiński, Manfred Bator

Wstęp BEZPŁATNY

W zbiorowej świadomości istnieje pojęcie ogrodu nauk i sztuk, w którym manifestuje się siła ludzkiego intelektu i ducha. Ogród ten jest równie stary jak sama ludzkość – humanistyczne i przyrod-nicze nauki potwierdzają, że od momentu gdy z mroków historii wyłonił się człowiek, pojawił się on jako indywiduum racjonalizujące, ale i estetyzujące rzeczywistość.
Gdyby przyjrzeć się panoramie ogrodu sztuk, trzeba by stwierdzić, że nie sytuuje się on jako autonomiczna część ludzkiego świata, czyli kultury, oraz nie cechuje go treść homogeniczna i mon-okulturowa. Jawi się zatem jako nieograniczona precyzyjnie wytyczonymi granicami wyspa na bez-kresnej kwietnej łące kultury. Na jego obrzeżach lub już poza nimi sytuują się trudne do dostrzeżenia w pierwszym oglądzie jego manifestacje odrębne, niemające precedensu, bywa że i rebelianckie. Być może dzieje się tak dlatego, że gospodarzami tych enklaw są nieodrodne dzieci Absolutu, dodajmy dzieci jego szczególnej troski, w które ów Absolut jak twierdził Platon "wstępuje i oni w zachwyceniu wszystkie te piękne poematy mówią […] Nieludzkie są owe poematy i nie od ludzi pochodzą, ale boskie są i od bogów". O ile to szczególne twórcze rozpłomienienie ducha z natury rzeczy dotyczy, a przy-najmniej powinno dotyczyć, wszystkich artystów i każdej ich twórczości, o tyle cechą umożliwiającą wyodrębnienie z ogrodu sztuk niektórych  jego mieszkańców jest szczególny rodzaj tego aktu entuzja-zmu, czyli właśnie permanentnej dyspozycji i determinacji w wdrażaniu tegoż rozpłomienienia ducha w obszar praktyki artystycznej.
Adekwatnym terminem tłumaczącym i uzasadniającym tę twórczą determinację wydaje się być pojęcie imperatywu – niewzruszonej i niepodlegającej dyskusji reguły wynikającej z intelektual-no-emocjonalnych założeń artystycznych, ideowych, a niekiedy i moralnych, bo wiążących w etycznej sferze postępowania. Formułowany na wiele sposobów w odniesieniu do indywidualnej strategii arty-stycznej, chociaż nie odnosi do powszechnego obowiązku etycznego, to jednak zawsze wskazuje na konieczność jego spełniania nawet wbrew chęciom człowieka, a więc i twórcy zaangażowanego w realizację artystycznej misji.
Ideą przyjętą przez kuratorów wystawy Imperatyw jest zaprezentowanie dokonań sze-ściu oryginalnych postaw twórczych, z których niektóre znalazły swoje trwałe miejsce w hi-storii sztuki współczesnej, ale także autorów, których dokonania artystyczne wykazują zde-terminowaną ideowo twórczość, która miała już szansę na pozytywną weryfikację. Widzowie wystawy będą mieli sposobność spotkania się z kreacjami artystycznymi zrealizowanymi w różnorodnych materiach i technikach plastycznych, a więc w rysunku, rzeźbie, tkaninie, szkle, obiektach przestrzennych oraz w realizacjach fotomedialnych i ekranowych.

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu | www.okis.pl
Galeria Miejska we Wrocławiu | www.galeriamiejska.pl


zamieścił: Michał Pietrzak

Galeria:

 • Andrzej P. Bator - z cyklu Gratias ago
 • Andrzej P. Bator - z cyklu Gratias ago
 • Andrzej P. Bator - z cyklu Gratias ago
 • Andrzej P. Bator - z cyklu Gratias ago
 • Andrzej P. Bator - z cyklu Gratias ago
 • Igor Wójcik - z cyklu Artefakty ideii
 • Igor Wójcik - z cyklu Artefakty ideii
 • Igor Wójcik - z cyklu Artefakty ideii
 • Stach Szumski - z cykl Jathilan Epilepsy
 • Stach Szumski - z cykl Jathilan Epilepsy
 • Stach Szumski - z cykl Jathilan Epilepsy
 • Łukasz Berger CEKAS Efekt WOW
 • Łukasz Berger CEKAS
 • Łukasz Berger CEKAS z serii obiektów nieporęcznych
 • Wacław Szpakowski D7
 • Wacław Szpakowski z serii S
 • Wacław Szpakowski z serii S
 • Łukasz Gierlak Cięcie III
 • Łukasz Gierlak Kąt widzenia
 • Łukasz Gierlak Cięcie III
Więcej »